Tveksam klinisk nytta av målstyrd vätskebehandling

Tveksam klinisk nytta av målstyrd vätskebehandling

En avhandling från Linköpings universitet pekar på brister i de gängse rekommenderade metoderna för målstyrd vätskebehandling. I stället rekommenderas att integrera algoritmer för målstyrd vätskebehandling i en totalöversyn av patienten som inkluderar andra parametrar såsom vätskebalans, hjärtfrekvens, blodtryck och laktat.

Menscykler mer varierade i längd än allmänt känt

Menscykler mer varierade i längd än allmänt känt

En studie som genomförts i syfte att beskriva menstruationscykeln utifrån en stor mängd data insamlade via en app visar att menscykler och cykelfaser är väsentligt mer varierade i längd än vad som tidigare angetts.

IBD under barndomen kopplad till lägre skolbetyg

IBD under barndomen kopplad till lägre skolbetyg

En registerbaserad kohortstudie visar att barn med IBD hade lägre avgångsbetyg än friska jämnåriga och syskon. Skillnaden var dock relativt liten, och de flesta barn med IBD uppnådde nästan lika bra betyg som kontrollgruppen och syskon.

Högt blodtryck på akuten en riskfaktor för framtida kardiovaskulär sjukdom

Högt blodtryck på akuten en riskfaktor för framtida kardiovaskulär sjukdom

I en kohortstudie dras slutsatsen att högt blodtryck på akuten har en stark koppling till framtida kardiovaskulär sjukdom och att höga nivåer inte bör ignoreras utan ses som en möjlighet att optimera eller sätta in antihypertensiv behandling. (2 kommentar)

Ökad risk för typ 2-diabetes hos städare, yrkesförare och fabriksarbetare

Ökad risk för typ 2-diabetes hos städare, yrkesförare och fabriksarbetare

I en studie undersöktes yrke och risken att utveckla typ 2-diabetes med registerdata från hela den yrkesarbetande svenska befolkningen. Det visade sig att risken för typ 2-diabetes för män var högst bland yrkesförare, fabriksarbetare och maskinförare och för kvinnor bland fabriksarbetare, städare samt köks- och restaurangbiträden.

Hög prevalens av borrelia i norrländska taigafästingar

Hög prevalens av borrelia i norrländska taigafästingar

Taigafästingen, som hittats på öar och halvöar i Bottenviken, har nu analyserats. Det visade sig att 56 procent av de adulta taigafästingarna var borreliainfekterade – en avsevärt högre prevalens än hos fästingarten Ixodes ricinus i södra och mellersta Sverige.

Lägre dödlighet när igångsättning skedde vid 41 veckor

Lägre dödlighet när igångsättning skedde vid 41 veckor

En svensk studie publicerad i BMJ visar på högre perinatal dödlighet med den rutin för igångsättning vid överburenhet som i dag rekommenderas i Sverige jämfört med att sätta igång förlossningen vid 41 graviditetsveckor.

Digital behandling av psykisk ohälsa i Australien gav goda effekter

Digital behandling av psykisk ohälsa i Australien gav goda effekter

PORTS, en ny storskalig satsning för digital behandling av ångest och depression i Australien, visade goda behandlingseffekter. I projektet prioriterades individer i ekonomiskt utsatt position och som bodde geografiskt avsides.

Utredning av ADHD och autism hos vuxna med nytt formulär

Utredning av ADHD och autism hos vuxna med nytt formulär

En kortversion av formuläret Fem till femton, som används för att utreda en ADHD- eller en autismdiagnos, har utvecklats avsedd för retrospektiv utredning av utvecklingsrelaterade neuropsykiatriska symtom hos vuxna. Frågorna ger en samstämmighet mellan förälderns bedömning av barnets symtom i barndomen och hur de sedan minns dessa hos sitt vuxna barn.

Blodtrycksreaktionen vid arbetsprov – viktigt att beakta belastningen

Blodtrycksreaktionen vid arbetsprov – viktigt att beakta belastningen

Man bör överväga att ta hänsyn till belastningen vid tolkning av blodtrycksreaktionen under arbete. Den slutsatsen dras i en studie där drygt 7 500 amerikanska män genomgått arbetsprov på gångmatta under åren 1987–2007.

Ny metod i stället för arteriell blodgasanalys

Ny metod i stället för arteriell blodgasanalys

v-TAC är en ny metod för att beräkna arteriella värden utifrån en venös blodgasanalys från ett vanligt venprov och saturationsmätning på fingret. Resultaten från studien visar att v-TAC skulle kunna ersätta arteriell provtagning för många patienter.

Barn med IBD löper ökad risk för psykisk ohälsa

Barn med IBD löper ökad risk för psykisk ohälsa

Barn med IBD löper 1,6 gånger ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa jämfört med svenska barn i allmänhet. Det visar en nationell registerbaserad kohortstudie som undersökt kopplingen mellan IBD och psykisk ohälsa. 

PcV i 5 dygn vid faryngotonsillit var lika bra som 10 dygn

PcV i 5 dygn vid faryngotonsillit var lika bra som 10 dygn

En studie visar att penicillin V 800 mg x 4 i fem dygn vid faryngotonsillit inte är sämre än penicillin V 1 000 mg x 3 i tio dygn. Studien, som nyligen publicerades i BMJ, var randomiserad och öppen med non-inferiority design. (2 kommentar)

Prostataartärembolisering introducerad i Sverige

Prostataartärembolisering introducerad i Sverige

Prostataartärembolisering, PAE, är ett bra minimalinvasivt alternativ vid behandling av symtomgivande benign prostatahyperplasi. Det visar utfallet hos de första 37 konsekutiva patienterna som behandlades med PAE mellan januari 2015 och juni 2018.

Nivåer av GADA viktiga vid val av behandling av LADA

Nivåer av GADA viktiga vid val av behandling av LADA

För att välja bästa möjliga behandling vid LADA är det viktigt att ta hänsyn till nivåerna av GADA (positivitet för antikroppar mot proteinet GAD). Det konstateras i en svensk-norsk studie som jämförde tidig behandling med insulin med behandling med sitagliptin hos 64 patienter under en 21 månader lång interventionsperiod.

Både akut och kronisk myokardskada associerade med dålig långtidsprognos

Både akut och kronisk myokardskada associerade med dålig långtidsprognos

De absoluta riskerna för död är desamma, men justerade risker något högre, bland patienter med akut myokardskada och T2MI jämfört med kronisk myokardskada. Lägst risk för död hade patienter med T1MI. Det visar en kohortstudie av 5 110 patienter med myokardskada som sökt akutsjukvård på Karolinska universitetssjukhuset.

Nytt WHO-reagens för mätning av autoantikroppar vid SLE

Nytt WHO-reagens för mätning av autoantikroppar vid SLE

Nu finns ett nytt internationellt WHO-reagens för att mäta autoantikroppar vid systemisk lupus erythematosus, SLE. Det tidigare referenspreparatet, som har använts av kliniska laboratorier och företag som framställer anti-dsDNA-analyser, tog slut för tolv år sedan.

Nya immunologiska mekanismer vid ateroskleros

Nya immunologiska mekanismer vid ateroskleros

Det har länge varit känt att ateroskleros är en inflammatorisk process i artärväggen, men frågan är vad som orsakar inflammation och immunologisk aktivering. För att studera denna immunologiska aktivering undersöktes på olika sätt humana aterosklerotiska plack från endarterektomi.

Första fallen av miyamotoi-borrelios med meningit i Sverige

Första fallen av miyamotoi-borrelios med meningit i Sverige

För första gången rapporteras att två patienter i Sverige har drabbats av miyamotoi-borrelios med meningit. Sjukdomen kan vara svårdiagnostiserad och är därför sannolikt kraftigt underdiagnostiserad. Miyamotoi-borrelios, en typ av återfallsfeber, orsakas av bakterien Borrelia miyamotoi och sprids av den vanliga fästingen Ixodes ricinus.

Kraftig minskning av död i rupturerat aortaaneurysm

Kraftig minskning av död i rupturerat aortaaneurysm

Risken att dö på grund av rupturerat abdominellt aortaaneurysm (RAAA) går stadigt ner i Sverige. RAAA har minskat över tid hos män, men förekomsten är dock konstant hos kvinnor.