Lovande resultat av mikrobiota vid IBS

Lovande resultat av mikrobiota vid IBS

En studie där patienter med IBS gavs anaerobt odlad human fekal mikrobiota, ACHIM, visar att patienterna tolererade mikrobiotan väl. I de preliminära effektmåtten kan placeboeffekten vara betydande, men den positiva långtidseffekten hos vissa patienter talar mot detta.

Låg hälsorelaterad livskvalitet bland primärvårdens mångbesökare

Låg hälsorelaterad livskvalitet bland primärvårdens mångbesökare

En svensk studie visar att den hälsorelaterade livskvaliteten var signifikant lägre för mångbesökare inom primärvård (≥ 5 läkarbesök under ett år) än för en ålders- och könsmatchad svensk normalpopulation och kontrollgrupp. Särskilt muskuloskeletal smärta och psykosocial stress var associerade med försämrad hälsorelaterad livskvalitet.

Överlevnaden vid urinblåsecancer har förbättrats

Överlevnaden vid urinblåsecancer har förbättrats

Under perioden 2012–2016 har det blivit en signifikant förbättring av både absolut och relativ överlevnad vid urinblåsecancer i Sverige, dock i olika utsträckning inom landet. Det visar en studie omfattande cirka 40 000 patienter.

Ökad risk för tromboembolism vid warfarin och flukloxacillin

Ökad risk för tromboembolism vid warfarin och flukloxacillin

För att undvika tromboemboliska komplikationer bör insättning av flukloxacillin hos warfarinbehandlade följas av noggrann monitorering av PK(INR). Det är en slutsats från en stor nationell, registerbaserad kohort syftande till att studera warfarinassocierade läkemedelsinteraktioner. (1 kommentar)

Bristande följsamhet till antipsykotika ökade risk för självmord

Bristande följsamhet till antipsykotika ökade risk för självmord

Risken för våldsamma fullbordade självmord ökade markant vid bristande följsamhet till antipsykotiska läkemedel. Det visar en studie som på individnivå jämfört tillgången till uthämtade läkemedel med rättskemiska data i den svenska befolkningen. (6 kommentar)

Ny kunskap om behandling av kronisk andfåddhet vid svår KOL

Ny kunskap om behandling av kronisk andfåddhet vid svår KOL

En avhandling ger ny kunskap om andfåddhet i livets slutskede hos KOL-patienter. Resultaten förstärker det rådande vetenskapliga evidensläget att syrgas inte är förstahandsbehandling vid KOL med måttlig syrebrist och att man först ska testa andra behandlingar såsom rehabiliteringsträning, arbetsterapeutisk bedömning och bordsfläkt. (1 kommentar)

Läkemedelsföljsamhet mätt med rättstoxikologiska fynd från blod

Läkemedelsföljsamhet mätt med rättstoxikologiska fynd från blod

Genom att på individnivå jämföra tillgången till uthämtade läkemedel med rättskemiska svenska befolkningsdata har forskare utvecklat och undersökt ett objektivt mått på läkemedelsföljsamhet för vanligt förskrivna kardiovaskulära läkemedel och psykofarmaka. (1 kommentar)

Endemiska områden kan fungera som reservoarer för kolerautbrott

Endemiska områden kan fungera som reservoarer för kolerautbrott

Insatser i östra Kongo är troligen avgörande för att eliminera kolera nationellt. Det är en slutsats av författarna till en artikel i tidskriften Emerging infectuous diseases.

Två centimeter var en säker kirurgisk marginal vid högriskmelanom

Två centimeter var en säker kirurgisk marginal vid högriskmelanom

I en studie som nyligen publicerades i Lancet undersöktes den kirurgiska operationsmarginalen vid malignt melanom. Efter en uppföljningstid på 19,6 år fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad i överlevnad mellan de patientgrupper som opererats med 2 respektive 4 cm marginal.

LDL-nivå svagt kopplad till risk för ny hjärt–kärlhändelse

LDL-nivå svagt kopplad till risk för ny hjärt–kärlhändelse

Vikten som fästs vid LDL-målvärden efter en hjärtinfarkt står inte i relation till klinisk betydelse vad gäller risk och prognos. Den slutsatsen dras av en svensk registerbaserad kohortstudie på 25 643 patienter. (4 kommentar)

Få men fler spädbarn omhändertas enligt kriterier för skakvåld

Få men fler spädbarn omhändertas enligt kriterier för skakvåld

Spädbarn med subdurala blödningar, ögonbottenblödningar, frakturer i revben eller de långa rörbenen var en liten del av de spädbarn som omhändertogs av socialtjänsten 1997–2014, men har ökat i antal och andel. Dessa barn har omhändertagits enligt kriterier för skakvåld. (4 kommentar)

Tidig epilepsikirurgi ökar sannolikheten för anfallsfrihet

Tidig epilepsikirurgi ökar sannolikheten för anfallsfrihet

Epilepsins varaktighet är den enda kända prediktorn för anfallsfrihet efter epilepsikirurgi som är möjlig att påverka. Den slutsatsen drar författarna till en litteraturgenomgång publicerad i Neurology. Samtidigt talar resultaten för att nyttan med epilepsikirurgi kvarstår även om epilepsin har varat under många år.

Sexuell oro efter prostatacancerterapi hos homosexuella män

Sexuell oro efter prostatacancerterapi hos homosexuella män

En studie baserad på semistrukturerade intervjuer uppmärksammar sexuella förändringar vid behandling av prostatacancer hos homosexuella män. Studiens resultat kan användas vid sexuell rehabilitering för att synliggöra hur sexuella förändringar kliniskt kan framstå som identiska men ha olika betydelser för män.

Kortare förväntad livslängd efter kirurgiskt aortaklaffbyte

Kortare förväntad livslängd efter kirurgiskt aortaklaffbyte

Patienter som genomgått kirurgiskt aortaklaffbyte hade en kortare förväntad livslängd jämfört med normalbefolkningen, visar en nationell kohortstudie. Yngre patienter hade en signifikant högre förlust av förväntad livslängd jämfört med äldre patienter. (2 kommentar)

Lägre risk för demens hos invandrare

Lägre risk för demens hos invandrare

I en studie undersöktes förekomsten av demens i olika invandrargrupper i Sverige. Generellt sett visades en lägre relativ risk för demens hos första generationens invandrare, men personer med ursprung i norra Europa och män från områden med hög alkoholkonsumtion uppvisade samma demensrisk som svenskfödda.

Ungdomar med ihållande fetma hade ökad artärstelhet

Ungdomar med ihållande fetma hade ökad artärstelhet

En studie omfattande 3 423 barn visar att en ihållande hög fettmassa över puberteten är kopplad till en ökad artärstelhet, även hos dem som är metabolt friska, men en sämre metabol hälsa ger en pålagring av denna effekt.  (1 kommentar)

Digitalt egenvårdsstöd indikerar nytta vid kroniska sjukdomar

Digitalt egenvårdsstöd indikerar nytta vid kroniska sjukdomar

En vårdmodell med digitalt egenvårdsstöd som bygger på mobil teknik, automatiserade analyser och ett centralt egenvårdscentrum kan implementeras och indikerar kostnadsbesparingar, visar en studie.

Internet-KBT och vårdsamordnare kostnadseffektivt vid depression

Internet-KBT och vårdsamordnare kostnadseffektivt vid depression

En avhandling från Göteborgs universitet visar att internetbaserad KBT är lika kostnadseffektiv som sedvanlig behandling ur både sjukvårds- och samhällsperspektiv. En vårdsamordnarorganisation ger patienten tät och handfast stöttning samt hjälp att koordinera vårdinsatser och visade sig också vara kostnadseffektiv jämfört med sedvanlig primärvård.

Koronarsjukdom i släkten ger ökad risk för hjärtinfarkt trots normalt troponin

Koronarsjukdom i släkten ger ökad risk för hjärtinfarkt trots normalt troponin

En studie som har utvärderat sambandet mellan hereditet för kranskärlssjukdom och akut koronart syndrom i relation till användandet av högkänsliga troponin T-analyser påvisar vikten av hereditet som tillägg till övriga riskfaktorer vid riskvärdering av bröstsmärta.

Höga PCB-nivåer i blodet kopplade till för tidig död

Höga PCB-nivåer i blodet kopplade till för tidig död

En studie från Uppsala där man mätt PCB-halter i blodet hos 70-åringar visar att de individer som hade de högsta nivåerna av PCB med många kloratomer i blodet hade en ökad mortalitetsrisk.