Lagom mycket panik kan behövas ibland

Lagom mycket panik kan behövas ibland

»I jämförelse med coronapandemin är dock klimatkrisen ett väsentligt större problem ...«

Xeroftalmi – tidig diagnos kan hindra irreversibla ögonskador

Xeroftalmi – tidig diagnos kan hindra irreversibla ögonskador

Misstänk diagnosen xeroftalmi vid ögonsymtom och risk för malnutrition. Här beskrivs ett fall med en 7-årig pojke med autism.

Vi har något att lära oss av stridspiloter och elitidrottare

Vi har något att lära oss av stridspiloter och elitidrottare

Mental träning har bland annat visat sig vara ett effektivt sätt att optimera utförandet hos kirurger som genomgår träning i laparoskopiska operationstekniker. (1 kommentar)

Ökad sjukfrånvaro vid celiaki såväl före som efter diagnos

Ökad sjukfrånvaro vid celiaki såväl före som efter diagnos

En svensk studie har med hjälp av nationella registerdata kunnat påvisa en nedsatt arbetsförmåga såväl före som efter celiakidiagnos samt att antalet dagar med sjukfrånvaro vid celiaki ligger på samma nivå som vid andra mag–tarmsjukdomar, såsom ulcerös kolit.

Tarmflorans roll vid psykiatrisk diagnos är fortfarande oklar

Tarmflorans roll vid psykiatrisk diagnos är fortfarande oklar

Butyratproducerande tarmbakterier förekom i lägre utsträckning hos personer med psykiatriska diagnoser enligt flera studier, visar en översikt. Studier med bättre kvalitet och fler deltagare behövs dock för att dra några säkra slutsatser om huruvida tarmfloran hos personer med psykiatriska diagnoser skiljer sig från den hos friska. (1 kommentar)

Serumkoncentration av flera psykiatriska läkemedel minskade efter fetmakirurgi

Serumkoncentration av flera psykiatriska läkemedel minskade efter fetmakirurgi

En svensk studie visar en avsevärd variation vad gäller psykiatriska läkemedels serumkoncentration före och efter fetmakirurgi. För de lipofila substanserna sertralin och mirtazapin syntes skillnaden i dosjusterad serumkoncentration redan efter den lågkaloridiet som föregår fetmakirurgi. (1 kommentar)

Allt svårare att hitta referentgranskare

Allt svårare hitta referentgranskare

Det har blivit svårare att hitta referentgranskare visar en studie av data för Acta Ophthalmologica 2010–2020. Antalet granskare per manuskript och tid per granskning har dock hållit sig närmast konstant. Två strategier urskiljs för att hantera ett ökande antal manuskript: dels ökad andel manuskript refuserade före granskning, dels rekrytering av fler granskare.

SGLT2-hämmare minskar risk för hjärt–kärl- och njursjukdom

SGLT2-hämmare minskar risk för hjärt–kärl- och njursjukdom

Nyligen publicerade studier har visat en hjärtskyddande och njurskyddande effekt hos patienter med hjärtsvikt samt kronisk njursjukdom, oavsett förekomst av diabetes.

Sexuellt överförda infektioner – ett komplext växande folkhälsoproblem

Komplext och växande folkhälsoproblem

Artiklarna i temanumret försöker belysa komplexiteten kring olika STI, symtom man bör uppmärksamma samt diagnostik och behandling.

Gonorré – ständigt aktuell och alltmer svår att behandla

Gonorré – ständigt aktuell och alltmer svårbehandlad

Förekomsten av gonorré (urogenitalt och extragenitalt) i Sverige har ökat dramatiskt under de senaste 10 åren, och en liknande utveckling ses i många and­ra länder. Oroväckande är att infektionen blir allt mer svårbehandlad.

Klamydia fortfarande vanlig och ibland allvarlig infektion

Klamydia fortfarande en vanlig och ibland allvarlig infektion

Internationellt rekommenderad dos av doxycyklin vid okomplicerad infektion bör användas även i Sverige.

Syfilis – bortglömd men inte försvunnen

Syfilis – glömd men inte borta

Antal fall av syfilis har långsamt ökat både i Sverige och globalt sedan början av 2000-talet. Kliniska tecken varierar från en oöm sårbildning till feber, utslag, allmänpåverkan och neurosyfilis med CNS-engagemang. Kongenital syfilis är mycket ovanlig i Sverige.

5 frågor: Patienterna kan dyka upp inom olika specialiteter

5 frågor till Petra Tunbäck

Petra Tunbäck, överläkare, docent, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, är författare till en artikel om syfilis.

Tillgänglighet i vården – mer än väntetider

Tillgänglighet i vården – mer än väntetider

»Låga tillgänglighetsbarriärer är en förutsättning för god kvalitet i sjukvården …«

HPV-vacciner effektiva och säkra

HPV-vacciner effektiva och säkra

Huvudsyftet med vaccineringen är i första hand att förebygga HPV-associerad genital cancer och dess förstadier, och möjligheten att kunna utrota livmoderhalscancer diskuteras nu. Som en tidig god effekt av HPV-vaccinering syns dock redan i många länder en minskning av kondylomprevalens.

Mycoplasma genitalium – en ny utmaning för våra mottagningar

Mycoplasma genitalium – en ny utmaning för våra mottagningar

Bakterien Mycoplasma genitalium är ungefär lika vanlig som klamydia på svenska STI-mottagningar. Provta endast för Mycoplasma genitalium vid symtom på sexuellt överförd infektion. Prevalensen är låg i allmän population och hos asymtomatiska. 

Nytt svenskt system för återupplivning minskade intubering hos prematura barn

Nytt svenskt system för återupplivning minskade intubering hos prematura barn

Ett nytt svenskt återupplivningssystem för nyfödda med lågt andningsmotstånd och nasala »prongs« har utvärderats i 5 länder. Resultatet visar att systemet minskade antalet intuberade extremt prematura barn jämfört med system med T-stycke.

Amerika-drömmen krossades av trakom

Ögonlocket krossade drömmen om Amerika

En studie av stoppade emigranter till USA vid 1900-talets början visar att svenskar drabbades av medicinska restriktioner. För de drabbade innebar detta stora personliga tragedier när omfattande ansträngningar och mångåriga besparingar ledde till intet.

ABC om Cervikal myelopati

ABC om Cervikal myelopati

Cervikal myelopati är det kliniska syndrom som uppstår till följd av ryggmärgskompression i cervikalryggen och är den vanligaste orsaken till ryggmärgsdysfunktion. Denna artikel syftar till att översiktligt beskriva etiologi, status, diagnostik och behandling för patienter med myelopati. (3 kommentarer)

5 frågor: En initialt ospecifik symtombild gör diagnosen svår

5 frågor till Mamud Miyan

Mamud Miyan, ST-läkare på ortopedkliniken, Danderyds sjukhus, är en av författarna till artikeln »ABC om Cervikal myelopati«.