Miljöförstöring och artutrotning medför ohälsa och sjukdom

Miljöförstöring och artutrotning för med sig ohälsa och sjukdom

Naturen ger oss en unik möjlighet att hitta nya behandlingar för livsstilssjukdomar. Förlust av planetens mångfald minskar möjligheterna. Miljöpåverkan leder också till nya sjukdomar. Covid-19 är ett exempel.(6 kommentar)

5 frågor: Läkare måste tänka på miljöpåverkan inom egna specialiteten

5 frågor till Peter Stenvinkel

Peter Stenvinkel, professor och överläkare, Karolinska universitetssjukhuset, har skrivit en artikel om biomimetikens möjligheter och betydelsen av friska ekosystem och biologisk mångfald.

ABC om Vanliga tillstånd i fot och fotled, del 2

ABC om Vanliga sjukdomstillstånd i fot och fotled, del 2

Trots att fotrelaterade besvär är vanligt förekommande är den vetenskapliga evidensgraden för såväl dess icke-operativa som operativa behandlingsmetoder låg. I denna ABC-artikel beskrivs aktuellt kunskapsläge för peroneusseneruptur, plantarfasciepati och akillestendinopati.

Ny metod för implementering av nya behandlingar vid kronisk sjukdom

Ny metod för implementering av behandling vid kronisk sjukdom

I en avhandling från Umeå universitet har en metod utvecklats för att systematiskt implementera nya behandlingar till patienter med kronisk sjukdom.(2 kommentar)

Smärtpåse minskade smärta och opioidförskrivning vid dagkirurgi

Smärtpåse minskade smärta och opioidförskrivning i dagkirurgi

En standardiserad påse med smärtlindrande tabletter är ett enkelt sätt att förbättra smärtbehandling och dagkirurgiska flöden samt minska opioidförskrivning, visar en utvärdering vid handkirurgiska kliniken på Södersjukhuset.

Litium skyddar mot risken att utveckla svår hyponatremi

Litium skyddar mot risk att få sjukvårdskrävande hyponatremi

Litiumbehandling verkar utgöra en skyddande faktor med avseende på risken att drabbas av slutenvårdskrävande hyponatremi. Det visar en studie av 11 213 patienter som sjukhusvårdats med huvuddiagnosen hyponatremi.

Multipel skleros och covid-19 – kunskapen är ännu begränsad

Multipel skleros och covid-19 – kunskapen ännu begränsad

Tidigare forskning ger inget stöd för att MS ökar risken för covid-19. Det är fortfarande oklart hur behandling med immunmodulerande bromsmedicin mot MS kan påverka covid-19-förloppet.

Encefalopati är en ovanlig biverkning till konstrastmedel

Kontrastinducerad encefalopati – ovanlig och dramatisk biverkning till jodbaserat medel

Patienten genomgick en perkutan aortaklaff­intervention. Mot slutet av ingreppet drabbades patienten av ett krampanfall. Läkare som arbetar med jodbaserat kontrastmedel bör känna till denna ovanliga biverkan, som oftast är benign och reversibel. (1 kommentar)

Ny definition av palliativ vård med fokus på lidande

Ny definition av palliativ vård med fokus på lidande

Palliativ vård utvecklades för patienter med cancerdiagnos. I en ny definition fokuseras på allvarligt lidandet hos en person med svår sjukdom i stället för att fokusera på diagnos med livshotande sjukdom som tongivande för den palliativa vården.

ABC om Vanliga tillstånd i fot och fotled, del 1

ABC om Vanliga sjukdomstillstånd i fot  och fotled, del 1

Fotsmärta är en vanlig sökorsak i primärvården, med en uppskattad prevalens på 24 procent i den vuxna populationen. I denna ABC-artikel kommer de rekommenderade handläggningsalternativen för Mortons metatarsalgi, halux valgus samt hallux rigidus att beskrivas.

5 frågor: »Hoppas artikeln ska hjälpa läkare på akuter och vårdcentraler«

5 frågor till Niklas Kjellson

Niklas Kjellson är AT-läkare och en av författarna till en ABC-artikel om ortopediska sjukdomstillstånd i fot och fotled.(1 kommentar)

Medicinska tecken på skakvåld kan studeras utan cirkelresonemang

Medicinska fynd av skakvåld kan studeras utan cirkelresonemang

En svensk rikstäckande studie indikerar att akut hjärnhinneblödning med retinala blödningar kan orsakas av skakvåld eller måttligt intensivt trubbigt våld hos barn med preexisterande intrakraniell patologi.

Val med betydelse för hälsa och vetenskap

Val med betydelse för hälsa och vetenskap

»Skillnaderna mellan kandidaternas politik i olika hälsofrågor är stora vad gäller tillgång till vård, abortfrågan och vapenlagar …«

Ny testrutin för kiralt amfetamin minskar risken att missa sidobruk

Ny testrutin för kiralt amfetamin minskar risk att missa sidobruk

Rutinerna för kiral amfetaminanalys och svarsrapportering vid monitorering av ADHD-behandling behöver uppdateras och anpassas till dagens godkända läkemedel som baseras på D-amfetamin.

Välkommet med ny standard för kiral analys av amfetamin

Välkommet med ny standard för kiral analys av amfetamin

Provtagning för att påvisa intag av illegalt amfetamin kan ha stor klinisk betydelse i samband med ADHD-behandling. En förbättrad och förenklad metod för att rapportera resultatet av sådana analyser är angelägen för att minska risken för feltolkningar, skriver Joar Guterstam i en kommentar.

Artificiell intelligens granskningshjälp vid screening av bröstcancer

Artificiell intelligens som hjälp vid screening av bröstcancer

I två svenska studier har man undersökt om artificiell intelligens skulle kunna underlätta granskningen av mammografiundersökningar. Resultaten visar bland annat att fler cancerfall upptäcktes om den förstagranskande radiologen kombinerades med det bästa AI-systemet.

Tikagrelor jämfört med klopidogrel hos äldre patienter med hjärtinfarkt

Tikagrelor eller klopidogrel hos äldre patienter med hjärtinfarkt

Äldre människor kan behöva en mer individualiserad behandling vid hjärtinfarkt då behandlingseffekten av olika läkemedel kan skilja sig. Det visar en svensk studie som nyligen publicerades i Circulation.

Inhalationssteroider vid KOL kan förebygga försämring

Tillägg av inhalationssteroider vid KOL kan förebygga försämring

Tillägg av inhalationskortikosteroider ges till dem som trots luftrörsvidgande behandling har fortsatta exacerbationer. Överväg behandling noggrant vid insättning och uppföljning.

Läkarstudenter anser sig behöva utbildning i läkemedelsbehandling

Läkarstudenter behöver bättre kunskap i läkemedelsbehandling

Vid ett kunskapstest för läkar­studenter på termin 11, där merparten av frågorna var patientrelaterade, hade medianstudenten hälften rätt. En nationell examination bör övervägas i slutet av den svenska läkar­utbildningen.(6 kommentar)

5 frågor: Förvånande att spridningen i kunskap var så stor

5 frågor till Anna L Eriksson

Anna L Eriksson, överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, är en av författarna bakom en artikel om läkarstudenters behov av utbildning i läke­medelsbehandling.