Annus horribilis

Annus horribilis

»Den nödvändiga omställningen av hälso- och sjukvårdens resurser under pandemin är en erfarenhet vi gärna skulle ha varit utan, men den är samtidigt en påminnelse om hur snabbt förutsättningarna kan förändras för en i huvudsak väl fungerande hälso- och sjukvård.«

»Janusmed njurfunktion« – stöd för anpassning av läkemedelsdos

»Janusmed njurfunktion« – stöd för anpassning av läkemedelsdos

»Janusmed njurfunktion« ger hjälp att skatta njurfunktion och dosera läkemedel anpassat efter njurfunktionen. Här visas även substanser som kan påverka njurarnas funktion. Stödet, som både finns på webben och kan integreras i journalsystem, är uppskattat av läkare och farmaceuter, visar en enkätundersökning.

Brytpunktssamtal sker under år, månader och dagar före döden

Brytpunktssamtal sker under år, månader och dagar före döden

Brytpunktssamtal är i praktiken inte ett samtal vid ett tillfälle, utan det är faktiskt en process som äger rum under år, månader och dagar före döden. (4 kommentarer)

Clinical frailty scale – skörhet är ett sätt att skatta biologisk ålder

Clinical frailty scale – skörhet är ett sätt att skatta biologisk ålder

Clinical frailty scale kan bidra till att individer med hög kronologisk ålder inte slentrianmässigt ges låg prioritet beträffande olika interventioner.

Långvarig smärta underskattad riskfaktor för hjärt–kärlsjuklighet

Långvarig smärta underskattad riskfaktor för hjärt–kärlsjukdom

Långvarig smärta är en kliniskt relevant riskfaktor för hjärt–kärlsjuklighet jämförbar med den ökade risk som kopplas till diabetes, enligt en registerstudie. (1 kommentar)

Simulatorträning ger nya läkare självförtroende vid akuta tillstånd

Fullskalesimulator ger studenter självförtroende vid akuta lägen

Under några veckors praktik med verksamhetsintegrerat lärande i akutsjukvård kommer läkarstudenter i kontakt med bara ett fåtal svårt sjuka eller skadade, och därför behöver de handlägga livshotande akuta tillstånd i fullskalesimulator. I den här artikeln beskrivs Lunds universitets utbildning i akut omhändertagande där tematisk strukturerad simulatorträning är en komponent.

Liotyronin kopplad till ökad risk för hjärtsvikt och stroke

Långtidsbehandling med liotyronin kopplad till ökad risk för stroke

En signifikant ökad risk för hjärtsvikt hos patienter med en tidigare tyreoideacancer, och en ökad risk för stroke, även utan en tidigare cancer i sköldkörteln, sågs hos patienter som tilläggsbehandlades med liotyronin vid hypotyreos i mer än 1 år, enligt en stor studie. (3 kommentarer)

5 frågor till Heff Rashid

5 frågor till Heff Rashid

Heff Rashid, examinerad läkare, Uppsala universitet, har tillsammans med kollegor studerat val av behandlingsmetod vid utbredda kranskärlsstenoser.

Öppen kranskärlskirurgi eller PCI – stora skillnader i landet

Öppen kranskärlskirurgi eller PCI – stora skillnader i landet

Alla riktlinjer rekommenderar att beslut om revaskulariseringsmetod för icke-akuta patienter ska fattas vid en multidisciplinär behandlingskonferens. Avsteg ska endast ske på strikta indikationer som man lokalt/regionalt har kommit överens om i förväg, skriver Anders Jeppsson och Örjan Friberg.

Svårt att välja behandlingsmetod vid utbredda kranskärlsstenoser

Svårt att välja behandlingsmetod vid utbredda kranskärlsstenoser

Valet mellan perkutan koronarintervention och bypass-kirurgi vid utbredd kranskärlsstenos är svårt för både läkare och patienter. Enligt riktlinjer bör patienterna diskuteras tvärdisciplinärt före behandling. En studie från Uppsala visar att flera patienter behandlades med PCI utan föregående diskussion, men att det oftast fanns tänkbara skäl för detta. (1 kommentar)

Inköp ska bestämmas av kvalitet och pris

Inköp ska bestämmas av kvalitet och pris

»Om det rör sig om enstaka avvikelser eller toppen av ett isberg vet vi inte, men att Sverige inte är befriat från korruption är nog rätt säkert.«

»Jag tror att det ofta feldiagnostiseras«

5 frågor till Lovisa Brehmer

Lovisa Brehmer, med dr, specialistläkare, Tema Kvinnohälsa, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, är en av författarna till en fallbeskrivning av membranös dysmenorré.

Membranös dysmenorré eller utstötning av decidualavgjutning

Membranös dysmenorré eller utstötning av decidualavgjutning

Vi beskriver ett fall med detta fenomen och sammanfattar litteraturen på området. Genom ökad kännedom om diagnosen hoppas vi att framtida patienter kan få god information och optimalt omhändertagande. (2 kommentarer)

ABC om Höftsmärta hos vuxna, utredning

ABC om Höftsmärta hos vuxna

Höftsmärta är vanligt förekommande i alla åldrar, men den verkliga prevalensen i befolkningen är okänd. Studier har däremot visat på nedsatt livskvalitet och begränsningar både vid fysisk aktivitet samt i det dagliga livet för de drabbade. I denna artikel ges en struktur för utredning av höft­smärta hos vuxna för att underlätta diagnostisering.

Del 2: Diagnoser och deras behandling

ABC om Höftsmärta hos vuxna

Den här andra delen av »Höftsmärta hos vuxna« syftar till att mer ingående beskriva diagnoser och deras behandling. (4 kommentarer)

Vi ifrågasätter blodtrycksmål vid diagnosen kronisk njursjukdom

Vi ifrågasätter blodtrycksmål vid diagnosen kronisk njursjukdom

KDIGO-riktlinjen för blodtrycksbehandling för patienter med kronisk njursjukdom som inte har dialysbehandling har svag evidens och är förknippad med risker, skriver Jan Melin och Aso Saeed. (1 kommentar)

ABC om iNPH

ABC om Idiopatisk normaltryckshydrocefalus

Idiopatisk normaltryckshydrocefalus, iNPH, är troligtvis underdiagnostiserat och underbehandlat. Diagnosen vilar i stort på fyra pelare: anamnes, radiologi, klinisk bild och intrakraniellt tryck, och behandlingen är shuntoperation.

Tillgång till journalen är här för att stanna

Tillgång till journalen är här för att stanna

»Det vore därför bra om fler i vården visste vilken information patienterna har tillgång till.«

Ultraljud värdefullt komplement i utredning av tyreoideasjukdom

Ultraljud värdefullt komplement i utredning av tyreoideasjukdom

Ultraljud av tyreoidea vid endokrinologisk mottagning är ett komplement, till palpation och laboratorieprov, som ökar kvaliteten på diagnostik och uppföljning av patienterna.

Psykisk ohälsa ökade mer hos män än hos kvinnor efter hiv-diagnos

Psykisk ohälsa ökade mer hos gruppen män efter hiv-diagnos

Den psykiska ohälsan hos män ökade efter hiv-diagnosen, medan samma tydliga ökning inte sågs hos kvinnor. För både män och kvinnor ökade vårdbehovet under första året efter diagnosen.