De första njurbytena mellan två olika skandinaviska länder

De första njurbytena mellan två skandinaviska länder är gjorda

Artikeln beskriver den skandinaviska utvidgningen av njurbytesprogrammet STEP. Operationerna utfördes parallellt på olika sjukhus i Skandinavien, och brådskande transporter av njurarna genomfördes mellan enheterna.

Drygt 2 000 har fått cancervård vid 28 nationella enheter

Drygt 2 000 har vårdats vid 28 nationella cancerenheter

Tidiga erfarenheter av nationell nivåstrukturering inom cancervården visar att det nationella samarbetet har förbättrats, men att det finns behov av samordning och förbättrat IT- och administrativt stöd.

Hög frekvens lungproblem vid operation och covid-19

Hög frekvens lungproblem vid operation av covid-19-patienter

I en internationell kohortstudie analyserades utgången för patienter som behövde operation av något slag under pågående eller genomgången sars-cov-2-infektion. Författarna drar slutsatsen att lungkomplikationer är vanliga hos patienter med perioperativ sars-cov-2-infektion.

Det nya vaccinationsregistret ger forskningsdata av god kvalitet

Det nya vaccinationsregistret ger forskningsdata av god kvalitet

Det svenska vaccinationsregistret som etablerades 2013 har ett högt deltagande bland BVC-enheter och ger värdefull data för forskningsändamål.

Risken för kolorektalcancer efter DT-verifierad akut divertikulit

Risken för kolorektalcancer efter DT-verifierad akut divertikulit

En studie, där 7 423 patienter akutinlagda för divertikulit inkluderades, visar en ökad risk att diagnostiseras med kolorektalcancer inom ett år efter diagnos av DT-verifierad akut divertikulit.

Hyperinflammation hos barn kan vara kopplad till covid-19

Hyperinflammation hos barn kan ha samband med covid-19

Nya studier signalerar ett samband mellan hyperinflammation hos barn och genomgången covid-19. Det är ett mycket ovanligt tillstånd, men ökad vaksamhet under pandemin och snabbt multidisciplinärt omhändertagande rekommenderas.(1 kommentar)

Högerkammarsvikt – allvarligt tillstånd med ökad mortalitet

Högerkammarsvikt – allvarligt tillstånd med ökad mortalitet

Högerkammarsvikt diagnostiseras vanligen med ekokardiografi och medför ökad mortalitet och morbiditet. Samtidig vänsterkammarsvikt är vanligt.(3 kommentar)

Nationellt vårdprogram för bättre och jämlik vård vid endometrios

Nationellt vårdprogram för jämlik vård vid endometrios

Det finns i dag ingen botande behandling vid endometrios. Det är viktigt med en stabil läkarkontakt, att tidigt erbjuda behandling och att inte normalisera svår mensvärk.

5 frågor: »Med ökad kunskap kan fler få diagnos tidigt«

5 frågor till Anna-Sofia Melin

Anna-Sofia Melin, med dr, specialistläkare, Capio gynekologi Globen, har tillsammans med kollegor skrivit en översikt om endomet­rios.

Detta är kärnan i en läkargärning

Detta är kärnan i en läkargärning

»Våra patienter förtjänar det, våra kollegor förväntar sig det, vår profes­sion kräver det.«

Radiologisk och histologisk bild för en ökad förståelse vid covid-19-sjukdom

Radiologisk och histologisk bild  för en ökad förståelse vid covid-19

Covid-19 har på datortomografi ett mönster som skiljer den från många andra pulmonella infektioner. Här sammanfattas det aktuella kunskapsläget om radiologisk och histologisk bild.(1 kommentar)

Stor variation i resultat när olika forskare analyserade samma data

Stor variation i resultat när olika forskare analyserade samma data

När 70 olika forskargrupper analyserade samma data från ett experiment med funktionell magnetkamerateknik och fick samma hypoteser att undersöka, valdes olika strategier och slutsatserna varierade mycket.

Ögonbottenblödning vid våld mot huvudet på små barn

Ögonbottenblödningar vid våld mot huvudet på små barn

Talrika och utbredda ögonbottenblödningar hos små barn utan allvarligt accidentellt trauma, blödning pga intrakraniell kärlmissbildning, leukemi eller fulminant sepsis är starkt associerade till »abusive head trauma«.(4 kommentar)

Oklar nytta av upprepade arbets-EKG hos brandmän

Oklar nytta av arbets-EKG som rutinmässigt prov hos brandmän

Svenska brandmän tillhör en låg­riskpopulation där arbets-EKG rutinmässigt används i lagstadgade undersökningar trots metodens olämplighet i denna typ av population. Metoden för kardiell bedömning av brandmän behöver moderniseras.(2 kommentar)

Snabbtest för covid-19-antikroppar bör enbart utföras av utbildad personal

Snabbtest för covid-19-antikroppar bör utföras av utbildad personal

Kommersiella snabbtest kan användas i stor skala, men endast av utbildad personal som förstår testets begränsningar och kan tolka resultatet. Man bör försäkra sig om testets prestanda, som är tillverkarberoende, före användning.(1 kommentar)

Rätt hanterade IgG-test viktig resurs i kampen mot covid-19

Rätt hanterade IgG-test viktig resurs i kampen mot covid-19

Antikroppstestning har en viktig funktion i vår pandemibekämpning. På individnivå krävs hög specificitet och sensitivitet samt hög kompetens för resultatbedömning.

Antikroppstest bör relateras till både population och syfte

Serologiska test bör relateras till både syfte och population

Förväntan är stor på serologiska test för sars-cov-2, men mer kunskap om immuniteten behövs, liksom utvärdering av testens tillförlitlighet. I vilket syfte man gör test är också av stor betydelse.

Sänkt livskvalitet hos många fem år efter kolorektalcanceroperation

Sänkt livskvalitet hos många fem år efter kolorektalcanceringrepp

Cirka en tredjedel av patienter som har opererats för kolorektalcancer rapporterar sänkt livskvalitet fem år efter operationen, trots att cancern är botad.

Förenklad analys av etylenglykol kan ge snabbare diagnos vid förgiftningsfall

Enklare etylenglykolanalys kan ge snabb diagnos vid förgiftning

Förgiftning med etylenglykol är relativt vanligt i Sverige och mycket farligt utan snabb behandling, men endast ett tiotal svenska sjukhuslaboratorier tillhandahåller dygnet runt-analys av etylenglykol. Användning av en enkel enzymatisk metod kan förbättra möjligheten att snabbt ställa diagnos.(2 kommentar)

Nya studier om skolstängningars effekt för att begränsa smittspridning

Nya studier om skolstängningars effekt för att begränsa smitta

Kunskapsläget gällande smittspridning i skolor och effekten av skolstängningar är fortfarande begränsat. Mer och mer data tyder dock på att barnens roll i smittspridningen av covid-19 är begränsad.(1 kommentar)