Även hos äldre kan sänkt LDL minska kardiovaskulär risk

Även hos äldre kan sänkt LDL ge minskad risk för hjärtsjukdom

I en metaanalys publicerad i Lancet var den relativa riskreduktionen av behandling riktad mot LDL densamma för patienter över och under 75 år. (2 kommentarer)

Digital kontakt med vården alternativ för gravida med epilepsi

Internetbaserad kommunikation fungerade bra för gravida med epilepsi

Sahlgrenska universitetssjukhuset har via 1177 utvecklat ett digitalt verktyg för kvinnor med epilepsi inför och under graviditet. En uppföljande rapport visar att internetbaserad kommunikation kan vara ett bra alternativ för många, men inte alla, kvinnor med epilepsi under graviditet. (2 kommentarer)

Celiprolol hade skyddseffekt vid vaskulärt Ehlers–Danlos syndrom

Goda resultat av celiprolol vid vaskulärt Ehlers–Danlos syndrom

Nyligen rapporterades resultaten av celiprololbehandling av 40 patienter med vaskulärt Ehlers-Danlos syndrom från 10 svenska regioner mellan 2011 och 2019. Fem kärlrupturer inträffade under 106 patientår – en årlig incidens av 4,7 procent, vilket innebär att skyddseffekten motsvarade den i en tidigare studie från Frankrike och Belgien.

Påbörjad träning före operation gav ingen kortsiktig hälsoeffekt

Påbörjad träning före operation gav ingen kortsiktig hälsoeffekt

Nivån av fysisk aktivitet vid kolorektalcancerdiagnos är kopplad till återhämtning och lägre risk för komplikationer efter operation. Att använda tiden mellan diagnos och operation till träning hade dock ingen effekt på kort sikt. Det visar en ny avhandling.

Minst sju veckors väntan till kirurgi efter covid-19 minskade dödligheten

Mortalitetsrisken vid kirurgi var ökad flera veckor efter covid-19

Kirurgi bör, om möjligt, skjutas upp åtminstone till sju veckor efter diagnos av covid-19, och om patienterna fortfarande har symtom bör man överväga att vänta ännu längre. Det är slutsatserna av en internationell prospektiv kohortstudie. (2 kommentarer)

Det är hög tid att utveckla den psykiatriska heldygnsvården

Det är hög tid att utveckla den psykiatriska heldygnsvården

Läkarna måste vara mer involverade i vårdavdelningarnas interna arbete och utveckling. (3 kommentarer)

Erytrocyttransfusion till kritiskt sjuka kan vara farligare än anemi

Erytrocyttransfusion till kritiskt sjuka kan vara farligare än anemi

Erytrocyttransfusioner kan vara livräddande för intensivvårdspatienter men är också förknippade med komplikationer. Det är viktigt att individualisera besluten.

Blodförsörjning vid katastrofer – en nationell beredskap behövs

Blodförsörjning vid katastrofer – en nationell beredskap behövs

Det saknas en nationell beredskapsplan för blodförsörjning vid kris- och katastrofhändelser, dessutom är regionala och lokala planer begränsade. En nationell beredskapsplan för att snabbt kunna öka blodtillgången vid stora akuta behov bör implementeras.

Blodtransfusion kräver god logistik

Blodtransfusion kräver god logistik

I detta temanummer presenteras och diskuteras indikationer för blodtransfusion i olika patientgrupper; från neonatalvård, obstetrik och kritiskt sjuka till olika katastrofscenarier.

5 frågor: Vi har sett ett behov av att fylla kunskapsluckan

5 frågor till Emöke Deschmann

Emöke Deschmann, med dr, biträdande överläkare, har tillsammans med kollegor skrivit en temaartikel om blodtransfusion till barnpatienter.

Blodtransfusion inom pediatrik – vanliga situationer

Blodtransfusion inom pediatriken – de vanligaste situationerna

Transfusioner ska ges på medicinsk indikation och efter en helhetsbedömning av den enskilda patienten.

Covid-19 orsakar PTSD på olika sätt

Covid-19 orsakar PTSD på olika sätt

Aktuella studier pekar på att vårdpersonal som arbetar med de svårast covidsjuka löper ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa och PTSD.

Nationell studie har kartlagt riskfaktorer för allvarlig covid-19

Stor svensk studie har kartlagt riskfaktorer för allvarlig covid-19

Högre ålder var den starkaste riskfaktorn för allvarlig covid-19, men sett till diagnoser var diabetes och Downs syndrom de starkaste. Även astma och högt blodtryck var riskfaktorer. Däremot var sambandet svagt för hjärt–kärlsjukdomar. Det visar en stor nationell studie från Umeå universitet. (3 kommentarer)

Blodkomponenter och helblod – så framställs och används de

Blodkomponenter och helblod – så framställs de och används de

Det finns medicinsk evidens för en generellt restriktiv transfusionsstrategi. Vid stora blödningar rekommenderas en balanserad ersättning av de olika blodkomponenterna. Helblod har börjat användas och utvärderas prehospitalt.

Postpartumblödningar med blodtransfusioner har ökat

Allt fler blödningar post partum med behov av blodtransfusioner

För att minska antalet blodtransfusioner vid förlossning är det viktigt med rutiner för profylaktiska och akuta åtgärder samt att man vid blodtransfusion på grund av postpartumanemi utvärderar varje enskild enhet och i större utsträckning överväger järnsubstitution.

Viktigt väga in risk för komplikation vid blodtransfusioner

Risk för komplikationer viktig att väga in inför transfusioner

Artikeln ger en överblick över oönskade effekter av blodtransfusioner samt en uppskattning av förekomst i Sverige.

Korsreagerande antikroppar vid covid-19 behöver studeras

Korsreagerande antikroppar vid covid-19 behöver studeras mer

»Original antigenic sin« (»antigenbetingad arvsynd«) är ett känt begrepp inom virologisk serologi. Det innebär för närbesläktade virus att immunsystemet väljer att först reagera mot det tidigare virusets antigener. På så sätt skulle ett närbesläktat virus kunna fördröja och försvaga svaret mot sars-cov-2. (1 kommentar)

5 frågor: »Det fanns en stark oro för smittspridning«

5 frågor till Åsa Nihlén

Åsa Nihlén, överläkare vid kirurg- och öron­kliniken, är en av författarna bakom kartläggningen av intensivvårdade och trakeotomerade covid-19-patienter vid Södra Älvsborgs sjukhus.

Trakeotomi kunde utföras tidigare än i riktlinjer vid covid-19

Trakeotomi hos covid-19-patienter kunde utföras tidigare än i riktlinjer

Ingen kirurg smittades och mortaliteten var i linje med övriga landet. Det framkom vid en kartläggning av 66 intensivvårdade covid-19-patienter, varav 29 genomgick trakeotomi, på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Mediantiden från intubation till trakeotomi var 9 dagar. (2 kommentarer)

Bättre överlevnad hos kvinnor efter lungcancerkirurgi

Bättre långtidsöverlevnad hos kvinnor efter lungcancerkirurgi

En svensk registerstudie påvisade en signifikant bättre långtidsöverlevnad efter lungcancerkirurgi för kvinnor, oberoende av skillnader i prognostiska faktorer. Detaljerad information om kirurgiska faktorer kunde inte förklara skillnaden mellan könen. (2 kommentarer)