Njurtransplantation ökade inte sannolikhet för prostatacancer

Njurtransplantation ökade inte sannolikhet för prostatacancer

Om lokaliserad prostatacancer påvisas inför en njurtransplantation brukar mannen behöva genomgå radikal prostatektomi innan han accepteras för transplantation. Men nu visar en studie att sannolikheten för prostatacancer bland män som genomgått njurtransplantation inte ökade över tid.

Melatonin vid epilepsi ökar sannolikt inte krampfrekvens

Melatonin vid epilepsi ökar sannolikt inte krampfrekvens

I en Cochraneöversikt från 2016 bedömer man att inga slutsatser kan dras gällande huruvida melatonin har någon effekt på krampfrekvens vid epilepsi, då studierna är små och har kort uppföljningstid.

»Stabil kranskärlssjukdom« blir »kroniskt koronart syndrom«

Nya europeiska riktlinjer kommenteras av arbetsgruppen för kranskärlssjukdom i Svenska kardiologföreningen.

Subkutant injicerat insulin kan ge amyloidinlagring

Subkutant injicerat insulin kan ge amyloidinlagring

Subkutant injicerat insulin kan aggregera till lokala inlagringar med typiska amyloidegenskaper, vilket kan innebära diagnostiska dilemman och fallgropar för patologen och oanade konsekvenser för diabeteologen.

5 frågor till Jonas Bläckberg

5 frågor till Jonas Bläckberg

Jonas Bläckberg, Skånes universitetssjukhus, är en av författarna till en artikel om rävens dvärgbandmask. Sex fall av infektionen har nu påvisats i Sverige under två år.

Flera svenska fall av infektion med rävens dvärgbandmask

Flera svenska fall av infektion med rävens dvärgbandmask

Från att mycket sällan ha diagnostiserats tidigare har sex fall av infektion med rävens dvärgbandmask påvisats i Sverige under de senaste två åren. Leverförändringen misstolkas ofta radiologiskt som en malign tumör. Behandlingen sker med kirurgi och läkemedel. (2 kommentar)

Susacs syndrom är ett ovanligt inflammatoriskt tillstånd

Susacs syndrom är ett ovanligt inflammatoriskt tillstånd

Susacs syndrom är en ovanlig mikroangiopati som ger symtom från hjärnparenkymet, innerörat och näthinnan. Den kliniska triaden (förvirring och syn- och hörselnedsättning) ses hos endast 13 procent av patienterna vid sjukdomsdebuten, vilket gör tidig diagnos till en utmaning.

Bättre följsamhet till rutiner vid svullet ben kan undvika onödiga akutbesök och undersökningar

Bättre följsamhet till rutiner vid svullet ben kan undvika onödiga akutbesök och undersökningar

Svullet ben är en vanlig sökorsak på akutmottagningar, och djup ventrombos är en vanlig differentialdia­gnos. I en originalstudie har man granskat 1 000 journaler från akutbesök på grund av svullet ben. 398 av dessa utreddes för misstänkt DVT, och mindre än hälften av utredningarna utfördes enligt rådande rekommendationer. (3 kommentar)

Invasiv behandling av akut ST-höjningsinfarkt hos de mest sjuka äldre

Invasiv behandling av akut ST-höjningsinfarkt hos de mest sjuka äldre

I en studie dras slutsatsen att det inte finns data som motsäger att man bör behandla även gamla och sjuka patienter med ST-höjningsinfarkt invasivt.(2 kommentar)

Utbildning minskade socioekonomiska skillnader vid epilepsi

Utbildning minskade socioekonomiska skillnader vid epilepsi

En kohortstudie visar att tillgången till epilepsisjukvård kan vara ojämlik och att utbildning skulle kunna utgöra en skyddsfaktor mot arbetslöshet och låg inkomst vid epilepsi. 

Minskning av suicid – men inte i USA

Minskning av suicid – men inte i USA

Antalet suicid sjunker i de flesta länder i världen, men med USA som undantag. Analyser har visat ett samband mellan vapeninnehav och suicid. (1 kommentar)

Arbetet med patientsäkerhet måste förnyas och intensifieras

Arbetet med patientsäkerhet måste förnyas och intensifieras

Socialstyrelsen lanserar nu en nationell handlingsplan för patientsäkerhet som vänder sig till sjukvårdens huvudmän. Avsikten är att åstadkomma en utveckling av arbetet med patientsäkerhet i Sverige. (1 kommentar)

Livsfarligt missbruk av receptfria diarréläkemedlet loperamid

Livsfarligt missbruk av receptfria diarréläkemedlet loperamid

Vid normal användning är loperamid ett säkert läkemedel, men vid överdos kan centrala opioida effekter uppkomma. I artikeln beskrivs ett fall av allvarlig arytmi, med upprepade episoder av torsade de pointes, efter att patienten intagit  3–10 förpackningar dagligen under ett år. (2 kommentar)

5 frågor till Sofia Kreibom

5 frågor till Sofia Kreibom

Sofia Kreibom, ST-läkare i Stockholm, är en av författarna till en artikel om riktlinjer vid hjärnskador i primärvården.

Behov av bättre riktlinjer vid lätta traumatiska hjärnskador i primärvården

Behov av bättre riktlinjer vid lätta traumatiska hjärnskador i primärvården

Handläggning av av patienter med minimala och lätta traumatiska hjärnskador i primärvården varierar inte särskilt mycket i akutskedet, men en större variation ses vid sekundära, långvariga besvär. Det visar en enkätstudie som har kartlagt hur denna patientkategori handläggs i primärvården.  (1 kommentar)

Transfusionsstrategi – att ge blod på rätt indikation

Transfusionsstrategi – att ge blod på rätt indikation

Transfusionsstrategi (patient blood management) innebär att optimera vården av patienter som skulle kunna behöva blodtransfusion. I Sverige ges fler blodtransfusioner än i andra länder med jämförbar hälso- och sjukvård. Stringenta transfusionsindikationer och uppföljning av transfusionspolicyer saknas i svensk sjukvård. (1 kommentar)

Peripartumkardiomyopati – lömsk sjukdom med risk för fördröjd diagnos

Peripartumkardiomyopati är en form av hjärtsvikt som debuterar sent under graviditeten eller de första 5 månaderna efter förlossningen. Patienterna ska behandlas med optimal hjärtsviktsbehandling, och tillägg av bromokriptin ska övervägas.

Immunologisk trombocytopen purpura – vård under graviditet

Immunologisk trombocytopen purpura – vård under graviditet

För behandling av gravida kvinnor med immunologisk trombocytopen purpura rekommenderas intravenöst immunglobulin eller kortikosteroider vid trombocytvärden <20 × 109/l under graviditeten och med målsättning 100 × 109/l vid förlossningen. Barn till kvinnor som tidigare fött barn med trombocytopeni och till kvinnor med mycket låga trombocytvärden under graviditeten löper hög risk för neonatal trombocytopeni.

Ny behandling vid migrän kräver bättre vårdstruktur

Ny behandling vid migrän kräver bättre vårdstruktur

Huvudvärk är den vanligaste neurologiska sjukdomen under yrkesverksam ålder. Den vanligaste svåra huvudvärkssjukdomen, migrän, ger stor påverkan på patientens hälsa och välbefinnande och medför stora samhällskostnader. Ett nytt läkemedel finns på marknaden och ger nya möjligheter för migränvården.

5 frågor till Pontus Nauclér

5 frågor till Pontus Nauclér

Pontus Nauclér har tillsammans med kollegor gjort en studie som visar att prevalensen för vårdrelaterade infektioner enligt den svenska punktprevalensmätningen var högre än i en mätning enligt ECDC:s definitioner.