Kvalitetsregister – viktig del av arbetet med patientsäkerhet

Kvalitetsregister – viktig del av patientsäkerhetsarbetet

Många kvalitetsregister är dock inte direkt användbara i detta arbete, främst beroende på att oönskade händelser inte rapporteras eller underrapporteras. Verksamhetsnära uppföljning möjliggör både förbättringsarbete och korrekt rapportering till nationella kvalitetsregister. (2 kommentarer)

Infektioner kopplade till pacemaker och defibrillator ökar

Ökning av infektioner relaterade till pacemaker och defibrillator

Certifiering av operatörer, följsamhet till riktlinjer om rekommenderat antal ingrepp per år samt korrekt rapportering till nationella register är förutsättningar för en välfungerande verksamhet med låg komplikationsfrekvens.

Det krävs en hel by för att uppfostra ett barn

Det krävs en hel by för att uppfostra ett barn

»Det är sannolikt att många barn dyker upp i primärvård, på BVC eller i skolhälsovården.«

Ambulansuppdrag för epilepsianfall är vanligare i låginkomstområden

Ambulans vid epilepsianfall är vanligare i låginkomstområden

Tidigare forskning har visat ojämlik tillgång till epilepsi­sjukvård. Vi fann att ambulansuppdrag för epileptiska anfall var vanligare i socioekonomiskt svagare områden i Västra Götalandsregionen, skriver författarna till denna studie. Allvarligare epilepsi, mindre ambitiös sjukvård och annorlunda sökbeteende är möjliga förklaringar.

Eosinofil gastrointestinal sjukdom – tillstånd med skiftande symtom

Eosinofila mag–tarmsjukdomar – tillstånd med skiftande symtom

Utifrån lokalisation av infiltrationen delas eosinofila gastrointestinala sjukdomar in i eosinofil esofagit, gastroenterit eller kolit. Klinisk bild, histologiska bevis och uteslutning av andra orsaker leder till diagnosen.

Patienter med gikt ofta otillräckligt behandlade

Patienter med gikt ofta otillräckligt behandlade

Patienter med gikt var otillräckligt behandlade och gikt var starkt associerad med samsjuklighet för många sjukdomar. Det visar en avhandling som studerat förekomst, behandling och samsjuklighet av gikt i Västra Götaland.

Nya risker identifierade för blodgivning och blodtransfusion

Nya risker identifierade för blodgivning och blodtransfusion

Kvalitetssäkringssystem för blodsäkerhet bör snarast inkorporera användningen av hälsoregister för att kunna systematiskt bevaka långtidseffekter för blodgivning och blodtransfusion. Det är uppmaningen i en avhandling. (1 kommentar)

Helsingborgssjukan kopplad till duplikation i kromosom 9

Helsingborgssjukan kopplad till duplikation i kromosom 9

Den så kallade Helsingborgssjukan är en intestinal degenerativ neuropati med autosomal dominant ärftlighetsgång och variabel expressivitet. Sjukdomen, där kronisk diarré är det vanligaste symtomet, är starkt kopplad till en region i kromosom 9 innehållande en 1,2 Mb duplikation med 22 proteinkodande gener, varav flertalet är interferongener. Symtomdebuten sker oftast i vuxen ålder.

5 frågor: Att förstå fenomenet är en utmaning för läkaren

5 frågor till Lars Rönnbäck

Lars Rönnbäck, professor emeritus, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrens­ka akademin, har tillsammans med kollegor skrivit en översikt om hjärntrötthet.

Hjärntrötthet – som är ett osynligt gissel

Hjärntrötthet – ett osynligt gissel

I denna artikel beskrivs fenomenet hjärntrötthet, en förklaringsmodell för hur tillståndet kan uppkomma, diagnostiska metoder och möjliga behandlingar som är under utveckling. (4 kommentarer)

Demokrati och frihet – även en hälsofråga

Demokrati och frihet – även en hälsofråga

»Vi har alla ett ansvar för att hjälpa Ukraina i denna svåra tid.«

Pilokarpin kan övervägas vid svår opioidrelaterad xerostomi

Pilokarpin kan övervägas vid svår opioidrelaterad xerostomi

Pilokarpin, en kolinerg parasympatomimetisk substans, har i välgjorda kontrollerade studier visat god effekt på opioidutlöst xerostomi (mun­torrhet).

Dags att ompröva mikrobiologiska kriterier för ledprotesinfektion

Dags att ompröva mikrobiologiska kriterier för ledprotesinfektion

Resultaten av denna retrospektiva kohortstudie belyser tydligt de problem som finns med att använda fenotypisk karakterisering av SE som diagnostisk metod vid ledprotesinfektion och de risker som finns att fynden feltolkas som hudkontamination.

Bröstförstoring med fillers kan ge svåra komplikationer

Bröstförstoring med fillers kan ge allvarliga komplikationer

Regelverket för godkännande av olika fillers bör ses över. Bröstcentrum i Stockholm har de senaste åren fått handha komplikationer efter injektioner med fillers. Vi anser att den filler som beskrivs i denna artikel inte bör användas till bröstförstoring.

Fler med högrisk-basalcellscancer i ansiktet bör erbjudas Mohs kirurgi

Mohs kirurgi bör erbjudas fler med högrisk-basaliom i ansiktet

Återfallsrisken är större med vanlig kirurgi jämfört med Mohs kirurgi. Trots att ca 9 000 fall av högrisk-basalcellscancer i ansiktet dia­gnostiseras varje år behandlas endast cirka 5 procent med Mohs kirurgi i Sverige.  (6 kommentarer)

Höga temperaturer innebär kraftigt ökad risk för hyponatremi

Höga temperaturer – kraftigt ökad risk för hyponatremi

Under de närmsta årtiondena kan stigande temperaturer, till följd av klimatförändringarna öka belastningen på sjukvården till följd av hyponatremi med 14 procent.

4 frågor: Fysioterapi första val vid kronisk smärta i hälsenan

4 frågor till Elin Larsson

Elin Larsson, doktorand och underläkare i Göteborg, har tillsammans med Katarina Nilsson Helander, Jón Karlsson och Annelie Brorsson skrivit veckans ABC om kronisk hälsenesmärta. (1 kommentar)

ABC om kronisk hälsene­smärta

ABC om Kronisk hälsene­smärta – diagnos och behandling

Smärta i hälsenan är en vanlig sökorsak bland primärvårdens patienter. Smärtan är ofta långvarig och leder till återkommande besvär och nedsatt funktion. Bristande kunskap avseende symtom och diagnostik fördröjer behandling, vilket leder till en sämre prognos och senare återgång till fysisk aktivitet. (2 kommentarer)

Sjukvård och akademi i dagens tider av kris

Sjukvård och akademi i dagens tider av kris

»För läkare behövs verklighetsnära övningar med olika scenarier inom bland annat traumatologi och smittspridning.«

Impulskontrollstörning kan vara biverkan av dopaminagonister

Blev spelberoende vid behandling mot Willis–Ekboms sjukdom

Impulskontrollstörningar kan vara en biverkning av dopaminagonister – inte bara hos parkinsonpatienter, utan också vid Willis–Ekboms sjukdom. Trots den ovanliga förekomsten kan följderna vara så pass allvarliga att kunskap och patientinformation bör förbättras bland läkare som förskriver dopaminagonister. (2 kommentarer)