Gikt och hyperurikemi starkt associerade med folksjukdomar

Gikt och hyperurikemi starkt associerade med folksjukdomar

Gikt och hyperurikemi är starkt associerade med stora folksjukdomar. Mycket talar för att behandling av hyperurikemi skulle påverka flera av dessa gynnsamt.

Eftersatt och underbehandlad sjukdom

Eftersatt och underbehandlad sjukdom

I detta tema ges en uppdaterad bild av orsaker och mekanismer bakom hyper­urikemi och gikt, diagnostik, modern behandlings­strategi samt en översikt av det aktuella kunskapsläget.

Stora hälsovinster att uppnå med bättre behandling av gikt

Stora hälsovinster att uppnå med bättre behandling av gikt

Endast en minoritet av patienter med gikt får adekvat behandling, de flesta har för låg dos och majoriteten slutar inom några få år. En ökad spridning av kunskap om orsakerna till gikt skulle sannolikt bidra till att patienter får bättre behandling.

5 frågor: Man tänker inte på gikt som en kronisk sjukdom

5 frågor till Valgerdur Sigurdardottir

Valgerdur Sigurdardottir är specialistläkare och en av författarna bakom veckans tema om gikt.

Gikt – en sjukdom som blir allt vanligare

Gikt – en känd och vanlig sjukdom

Gikt en är en kronisk inflammatorisk sjukdom som orsakas av förhöjda uratnivåer, vilket leder till klinisk gikt, det vill säga utfällningar av uratkristaller i mjukdelar och ledinflammationer. Sjukdomen har en i stort känd patofysiologi och blir allt vanligare.

Det går alltid att förbättra

Det går alltid att förbättra

»Däremot känns en del orsaker till förra århundradets epidemier igen också i dagens situation.«

Svag evidens för att munskydd minskar smitta hos allmänhet

Svag evidens för att munskydd minskar smitta hos allmänheten

Det finns ett starkt stöd i litteraturen för att användning av munskydd inom hälso- och sjukvården är ett effektivt sätt att minska risken för virussmitta, men inom andra grupper i befolkningen är evidensläget mycket svagt för att användning av munskydd skulle reducera risken för virussmitta.(8 kommentar)

Pivmecillinam osäker terapi vid pyelonefrit

Pivmecillinam – ett osäkert alternativ vid pyelonefrit

Klinisk evidens för behandling med pivmecillinam (Selexid, Penomax) vid pyelonefrit saknas. Mecillinams farmakokinetik och farmakodynamik talar för att det är svårt att uppnå tillräcklig effekt vid andra indikationer än okomplicerad cystit.

Miljöfaktorer bakom neuropsykiatriska tillstånd – översikt av tvilling- och syskonstudier

Syskonstudier om miljöfaktorer och neuropsykiatriska tillstånd

I en omfattande systematisk översikt har man gått igenom alla 140 publicerade tvilling- eller syskonstudier som tittat på miljöfaktorer till och med sjätte levnadsåret för samtliga neuropsykiatriska funktionshinder.(6 kommentar)

App gav billigare behandling vid artros

Billigare behandling av artros med digital app

En studie gjord vid Lunds universitet som har jämfört kostnaderna för traditionell vård av patienter med artros med en digital vårdmodell, visar att det digitala programmet var betydligt billigare och hade bra behandlingsresultat.

CRISPR-terapi visar potential – möjligheter och utmaningar

CRISPR-terapi visar potential – möjligheter och utmaningar

Kliniska studier med CRISPR-baserade terapier för blodsjukdomar och cancer pågår redan. Framtida tillämpningar av CRISPR kan förväntas bli breda men förutsätter etiska, juridiska och hälsoekonomiska överväganden.

Covid-19 genererar en stor kramskuld!

Covid-19 genererar en stor kramskuld!

»Det är smärtsamt att inte få krama den man vill, bara för att man vill, eller att inte få möjlighet att fysiskt trösta eller bara hålla någon i handen när det behövs.«

Lungtransplantation i Sverige – över 1 200 patienter sedan 1990

Lungtransplantationer i Sverige  – över 1 200 patienter sedan 1990

Långtidsöverlevnaden i Sverige och även hos våra motsvarande skandinaviska centrum ligger bra till jämfört med internationella siffror, med en 5-årsöverlevnad på 63 procent och en 10-årsöverlevnad på 48 procent.

Vid övergång till annan opioid kan dosen sänkas något

Vid övergång till annan opioid kan dosen ofta sänkas något

Vid byte av opioidpreparat är det ofta lämpligt att börja med en något lägre dos än vad som uppges i ekvivalenstabeller och sedan vid behov titrera upp den. Detta eftersom toleransutvecklingen inte alltid sker parallellt för olika opioidpreparat.(1 kommentar)

Diagnostik och behandling av fimos hos pojkar kan delegeras

Diagnostik och behandling av fimos hos pojkar kan delegeras

Initial bedömning och salvbehandling av symtomgivande fimos kunde överlåtas till specialutbildade undersköterskor.(1 kommentar)

5 frågor till Louise Tofft

5 frågor till Louise Tofft

Louise Tofft är specialistläkare vid barnkirurgiska sektionen i Lund och har skrivit om diagnostik och behandling av fimos på undersköterskemottagning.

Typ B-insulinresistenssyndrom –  sällsynt tillstånd med hög mortalitet

Typ B-insulinresistenssyndrom – tillstånd med hög mortalitet

En ung patient med typ 1-diabetes mer än 20-dubblade sitt insulinbehov på kort tid, men kunde trots detta endast med avsevärd svårighet hålla sitt P-glukos < 40–60 mmol/l.(5 kommentar)

Akut nekrotiserande esofagit – sällsynt men livshotande

Akut nekrotiserande esofagit – sällsynt men livshotande tillstånd

Den mest fruktade komplikationen till akut nekrotiserande esofagit är perforation. I avsaknad av perforation är behandlingen konservativ, medan det vid perforation krävs aktiv intervention, i första hand med resektion av esofagus och stomiavlastning samt rekonstruktion i senare skede.

Studie visar ökad dödlighet i cancer till följd av pandemin

Ökad cancermortalitet av coronaepidemin enligt modellstudie

I en modellstudie från England visas på ökad dödlighet till följd av minskad diagnostik när människor inte söker cancervård på grund av coronaepidemin. En kumulerad mortalitet sågs för fyra av de vanligaste cancerformerna.(1 kommentar)

Blindtarmsoperation i barndomen kopplat till psykisk sjukdom

Blindtarmsoperation i barndomen kopplat till senare psykisk sjukdom

I en svensk registerstudie påvisades en signifikant koppling mellan blindtarmsoperation i barndomen och humör och ångeststörningar i vuxen ålder. Sambandet kunde inte förklaras av kön, ålder, psykisk sjukdom hos biologiska föräldrar eller socioekonomiska faktorer. (4 kommentar)