Mikrovaskulär dysfunktion vanligt hos patienter med kranskärlssjukdom

Mikrovaskulär dysfunktion vanlig vid kranskärlssjukdom

En av fyra som remitterades till koronarangiografi för utredning av kroniskt koronart syndrom hade koronar mikrovaskulär dysfunktion.(4 kommentar)

Sämre överlevnad i postkoloskopisk kolorektal cancer

Sämre överlevnad i postkoloskopisk kolorektal cancer

Trots sjunkande andel postkoloskopisk kolorektal cancer över tid finns fortfarande förbättringspotential för svensk koloskopiverksamhet, i synnerhet för tillstånd med förhöjd risk för kolorektal cancer.

Tidig transnasal kylning skyddar hjärnan vid hjärtstopp

Tidig transnasal kylbehandling skyddar hjärnan vid hjärtstopp

En ny studie visar att metoden med transnasal kylning är säker och effektiv samt att tidig insatt kylbehandling under pågående HLR kan förbättra det neurologiska utfallet.

Ökning av metadonrelaterade dödsfall bland unga

En ökning av metadonrelaterade dödsfall ses i gruppen 15–29 år

I en nyligen publicerad studie identifierades 269 dödsfall kopplade till metadon i åldersgruppen 15–29 år under perioden 2006–2015. Frekvensen fall ökade under studieperioden.(10 kommentar)

Hög global förekomst av funktionell mag–tarmsjukdom

Omfattande global förekomst av funktionell mag–tarmsjukdom

Två stora epidemiologiska studier visade att personer med funktionella mag–tarmsjukdomar oftare var kvinnor, hade nedsatt livskvalitet och konsumerade mycket sjukvård. Vad gäller förekomst av olika funktionella mag–tarmsjukdomar sågs fler likheter än skillnader mellan länder i olika världsdelar.(3 kommentar)

Samband mellan inkomst och överlevnad efter lungcancerkirurgi

Samband mellan inkomst och överlevnad efter cancerkirurgi

I en registerbaserad populationsstudie påvisades en signifikant koppling mellan disponibel familjeinkomst och överlevnad efter lungcancerkirurgi. Sambandet kunde inte förklaras av skillnader i riksfaktorprofil, samsjuklighet eller andra socioekonomiska variabler.

Njursjukdom risk vid covid-19

Njursjukdom risk vid covid-19

Akut njursvikt, hematuri och albumin­uri är vanligt och ökar mortaliteten vid covid-19. Beskrivna orsaker är direktupptag och påverkan av virus i tubuli och podocyter, hyperkoagulabilitet samt akut tubulär nekros, där undervätskning kan bidra. Kronisk njursjukdom är en riskfaktor för svårare sjukdom.

Apgarpoäng kopplat till dödlighet även hos för tidigt födda

Apgarpoäng kopplat till dödlighet även hos för tidigt födda barn

En ny svensk studie visar tydligt att Apgarpoäng har ett prediktivt värde även hos för tidigt födda barn. Genom att optimera förlossningsförloppet och den initiala stabiliseringen, är det rimligt att anta att överlevnaden hos för tidigt födda barn kan öka ytterligare.

5 frågor: Kunskapen om VES har ökat

5 frågor till Emma Sandgren

Emma Sandgren, specialistläkare, är en av författarna till en artikel om VES, ventrikulära extraslag.

Utredning och behandling av ventrikulära extraslag

Utreda och behandla extraslag

Ventrikulära extraslag, VES, är vanligt förekommande och i många fall asymtomatiska. Den prognostiska betydelsen av VES beror på underliggande hjärtsjukdom med god prognos för dem som är strukturellt hjärtfriska.(7 kommentar)

Det gick bra – men gjorde vi rätt?

Det gick bra – men gjorde vi rätt?

»Minst lika viktigt att begrunda är exempel med goda slutresultat, men där handläggningen kantats av faror …«

Verksamhetsförlagd utbildning på distans under pandemin

»Den virtuella avdelningen« – VFU på distans under pandemin

Regeringens beslut om distansundervisning på Sveriges universitet under pågående covid-19-pandemi föranledde en snabb omställning till digital utbildning. Kreativa lösningar fick ersätta kliniska moment, såsom avdelningsarbete och rond, vilket normalt hör till den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) på sjukhus.

Leishmaniasis – en bortglömd men allvarlig parasitsjukdom

Leishmaniasis – en bortglömd men allvarlig parasitsjukdom

I Stockholm har vi under 2019 haft tre fall av visceral leishmaniasis hos barn under 3 år där samtliga varit i södra Europa. Kunskapen om denna parasitsjukdom behöver öka i den svenska sjukvården, skriver författarna till denna fallbeskrivning.

Kan man lita på att tidiga varningssystem ser försämring?

Kan man lita på att tidiga varningssystem upptäcker försämring hos patienter?

I en studie publicerad i BMJ visas att så kallade tidiga varningssystem (early warning scores, EWS) inte alltid presterar så väl som förväntat och i värsta fall har en negativ inverkan på patientvården.

Association mellan angioödem av ACE-hämmare och kaliumkanalgen

Association mellan angioödem av ACE-hämmare och K-kanalgen

I en studie har man undersökt om genetiska faktorer är associerade med risk för angioödem under behandling med ACE-hämmare och angiotensinreceptorblockerare.

Ökad risk för hypertoni efter njurdonation

Ökad risk för hypertoni efter njurdonation

I ett pågående forskningsprojekt på Rikshospitalet i Oslo där man tittat på förekomsten av hypertoni bland givare efter njurdonation har man sett en förhöjd risk hos givare jämfört med friska kontroller att utveckla hypertoni.

Stora skillnader i överdödlighet våren 2020 utifrån födelseland

Stora skillnader i överdödlighet våren 2020 utifrån födelseland

Överdödligheten under mars–maj 2020 jämfört med 2016–2019 bland medelålders och äldre personer födda i länder varifrån många nyligen invandrat som flyktingar var ca 220 procent. Bland personer födda i Sverige, EU, Norden eller Nordamerika var överdödligheten bland äldre 19 procent och bland medelålders -1 procent.(6 kommentar)

Närmare två tredjedelar av covid-sjuka på SÄBO överlever

Närmare två tredjedelar av covid-sjuka på äldreboenden överlever

De som bor på äldreboende tillhör de sköraste i samhället. Nära två tredjedelar av de som insjuknat i covid-19 på äldreboende lever trots det, och majoriteten av dem har tillfrisknat efter att ha behandlats på boendet.(10 kommentar)

Luftföroreningar kan förvärra covid-19-sjukdom

Luftföroreningar kan förvärra prognosen vid covid-19-sjukdom

Luftföroreningar påverkar immunsyste­met, försämrar prognosen vid luftvägsinfektioner och ökar risken för sjukdomar som medför dålig prognos vid covid-19. Nypublicerade studier visar samband mellan luftföroreningar och covid-19-mortalitet.

RAAS-blockad bör behållas vid covid-19

Pågående RAAS-blockad bör behållas vid covid-19

Sars-cov-2 tar sig in i celler via ACE-2 och påverkar renin–angiotensin–aldosteronsystemet. Teoretiskt kan man tänka sig både för­delar och nackdelar med RAAS-blockad vid covid-19. Flera välgjorda observationsstudier visar dock ingen ökad risk.