5 frågor: »Vad vi vet finns ingen forskning kring detta i Sverige «

5 frågor till Karolina af Edholm Arvidsson

Karolina af Edholm Arvidsson, ST-läkare, neurologi, Danderyds sjukhus, är en av författarna till en översiktsartikel om ortostatisk tremor. Hon berättar att sjukdomen beskrevs först 1970 och inte tidigare har belysts i Läkartidningen.

Ortostatisk tremor – förbisedd och svårbehandlad sjukdom

Ortostatisk tremor – förbisedd och svårbehandlad sjukdom

Ortostatisk tremor är en ovanlig och svårbehandlad progressiv sjukdom. Symtomen är högfrekvent bilateral tremor på 13–18 Hz i ben- och bålmuskulatur i stående position samt en kraftig känsla av ostadighet.(1 kommentar)

Rutinmässig off label-utvärdering bör inte göras av Läkemedelsverket

Läkemedelsverket bör inte göra rutinmässig off label-utvärdering

Läkemedelsverket har på uppdrag av regeringen utrett möjligheterna att genomföra bedömningar för vissa läkemedel som ordineras utanför godkänd indikation. I ett pilotprojekt var det inte möjligt att fastslå huruvida den absoluta nytta–riskbalansen för rituximab vid MS är positiv eller negativ.

Nationell process för värdering av off label-användning behövs

Nationell process för värdering av off label-användning behövs

Sjukvården har ett behov av en nationell process för värdering av off label-användning av vissa läkemedel. Läkemedelsverket borde kunna bidra med expertis.(1 kommentar)

Omställningen av vården har fungerat

Omställningen av vården har fungerat

»Det är något som alla som varit verksamma i detta ska ha en stor eloge för.«

Picornavirusantigen hittat i hjärnan vid Alzheimers sjukdom

Picornavirusantigen hittat i hjärnan vid Alzheimers sjukdom

Hos 18 av 18 undersökta patienter med Alzheimers sjukdom hittades fynd av picornavirusantigen.

Tubargraviditet med foster i vecka 17

Tubargraviditet med levande foster i vecka 17

En 24-årig kvinna, förstagångsgravid i vecka 17, sökte akut på grund av kraftig smärta i buken. Det visade sig efter utredning vara en tubargraviditet. Fallet visar att ektopisk graviditet måste finnas med i differentialdiagnostiken av buksmärta också i andra trimestern.

Värderingssystem för EQ-5D-5L finns nu med svenska data

Värderingssystem för EQ-5D-5L nu med svenska data

Livskvalitetsinstrumentet EQ-5D-5L beskriver hälsan i 5 dimensioner och 5 allvarlighetsgrader. Under lång tid har det brittiska hypotetiska värderingssystemet varit det mest använda i Sverige, men nu har svenska erfarenhetsbaserade värderingssystem för EQ-5D-5L tagits fram.

Förlängd gångförmåga vid Duchennes muskeldystrofi

Duchennes muskeldystrofi – ataluren förlängde gångförmåga

En studie av långtidseffekten av Translarna (ataluren) för behandling av Duchennes muskeldystrofi visar att läkemedlet fördröjer mediantiden till förlust av självständig gångförmåga med 3,5 år.

Skörhetsbegreppet viktigt för att förstå äldre patients behov

Skörhetsbegreppet viktigt för att förstå den äldre patientens behov

I takt med att befolkningen åldras blir behovet att förstå komplexiteten hos den åldrande individen och den äldre patienten allt mer angeläget. Skörhet är ett begrepp som bättre än multisjuklighet identifierar äldre personer i behov av ett särskilt multidimensionellt omhändertagande.

Naproxenutlöst anafylaxi kan kräva varning även för ASA

Naproxenutlöst anafylaxi kan kräva varning även för ASA

Peroral provokation med acetylsalicylsyra efter reaktion mot naproxen är inte helt riskfri, och om stark indikation för NSAID-behandling föreligger kan det vara säkrare att överväga coxibprovokation. Om inte övervakad provokation med konstaterad tolerans mot acetylsalicylsyra genomförts bör journalen varningsmärkas även för acetylsalicylsyra.

Platypné–ortodeoxisyndrom – förbisedd orsak till dyspné

Platypné–ortodeoxisyndrom kan vara förbisedd orsak till dyspné

Platypné–ortodeoxisyndrom är ett ovanligt tillstånd med lägesberoende shunt i hjärta eller lunga. Pulsoximetri i liggande och stående är en mycket enkel undersökning, och författarna föreslår att det utförs frikostigt vid anamnes på ortostatisk dyspné.

Universiteten ställer om men inte in

Universiteten ställer om men inte in

»Det är sannolikt att den oerhört snabba digitalisering av undervisningen som framtvingats av den rådande situationen oåter­kalleligen kommer att förändra hur utbildningen sker framgent.«

Fler behandlas för lokalt avancerad prostatacancer

Allt fler behandlas för lokalt avancerad prostatacancer och allt färre dör

En studie visar att en del av minskningen av död i prostatacancer bland män med lokalt avancerad prostatacancer förklaras av en ökad användning av radikalbehandling. Samma studie visar också att svenska urologer och onkologer överlag följer rekommendationer i vårdprogram för prostatacancer.

Kardiovaskulär prevention bör ha längre perspektiv

Kardiovaskulär prevention bör ha längre perspektiv

Ett verktyg verktyg specifikt för ålder, kön och kardiovaskulära riskfaktorer som bygger på icke-HDL-kolesterol har tagits fram för att fastställa den individuella långtidssannolikheten för kärlsjukdom vid 75 års ålder.(2 kommentar)

4 frågor: »Ville skriva en lättöverskådlig sammanfattning«

4 frågor till Karin Lodin

Karin Lodin, ST-läkare och med dr, är huvudförfattare till en ABC-artikel om cancer utan känd primärtumör, CUP.

ABC om cancer utan känd primärtumör

ABC om cancer utan känd primärtumör

Första steget i en malignitetsutredning vid metastaserad cancersjukdom består vanligen av att identifiera primärtumören, men hos 1–2 procent av patienterna kan primärtumören inte hittas, varpå de får dia­gnosen »cancer utan känd primärtumör«.(1 kommentar)

Total mortalitet bättre vid jämförelser än död i covid-19

Total mortalitet bättre vid jämförelser än död i covid-19

Dödligheten i covid-19 jämförs fortlöpande mellan länder med olika strategi, men ofta saknas tillräckliga insikter i statistikens begränsningar och vad som krävs för att analysera data och göra korrekta jämförelser. (2 kommentar)

Risk för återfall vid rektalcancer beror på resektionsmarginal

Risk för lokalt återfall vid rektalcancer är beroende av resektionsmarginal

Risken för lokalrecidiv vid rektalcancer är beroende på cirkumferent resektionsmarginal. Det visar en populationsstudie med patientdata från Svenska kolorektalcancerregistret.

Dubbel diabetes – en metabol utmaning

Dubbel diabetes – metabol utmaning

Det förhållandet att man kan drabbas av (åtminstone) två olika typer av diabetes, samtidigt eller konsekutivt, diskuteras sällan. Här beskrives ett fall av monogen diabetes med autoimmun pålagring.