Spelberoende – en allvarlig biverkan av dopaminagonister

Spelberoende – en allvarlig biverkan av dopaminagonister

Då spelberoende ger ökad risk för en rad negativa utfall, inklusive suicid, är det angeläget att efterfråga denna typ av biverkningar vid behandling med dopamin­agonister, skriver Joar Guterstam, specialist i psykiatri och beroendemedicin.

Avancerade molekylära studier öppnade för precisionsbehandling

Avancerade molekylära studier väg till precisionsbehandling

Barn med neuroblastom och ALK-aktivering på proteinnivå, även utan ALK-mutation, bör beaktas för behandling med ALK-hämmare. (2 kommentarer)

Kranskärlsröntgen och PCI bör ges fler äldre med NSTEMI

Kranskärlsröntgen och PCI bör erbjudas fler äldre med NSTEMI

Kranskärlsförträngningar är en stark prediktor för dödlighet hos äldre patienter med NSTEMI. PCI-behandling är associerat med ökad överlevnad i denna grupp, och kranskärlsröntgen och PCI-behandling bör erbjudas till fler. (2 kommentarer)

Atelektaser under anestesi – uppkomst och betydelse

Atelektaser under anestesi – så kan de uppkomma och motverkas

Atelektaser är sammanfallna lungavsnitt som uppstår bakom avstängda luftvägar när alveoler töms på gas och kollapsar och kan bidra till utvecklingen av postoperativa lungkomplikationer. Lungrekrytering och positivt slutexspiratoriskt tryck kan motverka atelektaser. (4 kommentarer)

Så kan funktion i hand och arm återfås efter halsryggmärgsskada

Så kan funktion i hand och arm återfås efter halsryggmärgsskada

Alla individer med påverkad arm- och handfunktion efter halsryggmärgsskada bör få en bedömning av ett specialiserat team inom rekonstruktiv handkirurgi. Nerv- och sentransfereringar i kombination ger en förutsägbar och pålitlig förbättring av hand- och armfunktionen.

5 frågor: Jag har alltid gillat att konstruera och skapa

5 frågor till Carina Reinholdt

Carina Reinholdt, överläkare vid Handkirurgikliniken i Göteborg, har tillsammans med kollegor skrivit en översikt om rekonstruktiv handkirurgi vid halsryggmärgsskada.

Goda möjligheter att behandla hepatit B och C hos barn

Goda möjligheter att behandla kronisk hepatit B och C hos barn

Effektiv och specifik direktriktad antiviral behandling, utan allvarliga biverkningar, finns numera tillgänglig för behandling av både hepatit B och C hos barn.

Behandling av kronisk HBV- eller HCV-infektion hos barn och unga

Behandling av kronisk HBV- eller HCV-infektion hos barn och unga

Journalstudie i syfte att utvärdera interferonfri behandling för kronisk HBV- respektive HCV-infektion hos barn 7–18 år avseende effekt, biverkningar och uppföljningsrutiner.

Vi har en lång väg kvar innan vården flyger lika säkert

En lång väg kvar innan vården flyger lika säkert

»Skuldbeläggande föder rädsla, tystnad och osäkerhet som leder till tillbud och försämrad patientsäkerhet.«

Sjukdomsbörda och kostnader för TBE har nu tagits fram

Sjukdomsbörda och kostnader för fästingburen encefalit har beräknats

Kostnaderna av sjukdomsbörda och död under det första året efter insjuknande var i genomsnitt ca 745 000 kronor per TBE-fall. (1 kommentar)

Cerebral venös trombos efter durapunktion

Cerebral venös trombos efter durapunktion – tre fall beskrivs

Genomgång av litteraturen tyder på samband mellan intrakraniell hypotension orsakad av durapunktion och utveckling av cerebral ventrombos, även om kausaliteten är osäker.

Hur förändrar nytt kunskapsunderlag diagnostiken?

Hur förändras diagnostiken med nytt kunskapsunderlag?

Minskningen av diagnoser under de senaste fem åren kan indikera en början på de-implementering av icke-evidensbaserad praktik för barnaskydd, men den har varit betydligt långsammare än när ny kunskap infördes i förebyggande av plötslig spädbarnsdöd och celiaki under tidigt 1990-tal.

ABC om Pneumotorax på akuten

ABC om Pneumotorax på akuten

Pneumotorax innebär att det finns luft mellan pleura­bladet som klär lungvävnaden och pleurabladet som klär bröstkorgen. Denna artikel presenterar ett systematiskt förhållningssätt till handläggningen av patienter med pneumotorax på akuten baserad på studier och översiktsartiklar publicerade under senaste 20 åren.

Snabbare screening för depression hos äldre

Så kan screening för depression hos mycket gamla förenklas

Denna fyrfrågeversion av den geriatriska depressionsskalan GDS kan förenkla screeningen för depression hos mycket gamla.

5 frågor: Risk att ADHD-symtom hos flickor och kvinnor missas eller förbigås

5 frågor till Svenny Kopp

Svenny Kopp, med dr, specialist i barn- och ungdoms­psykiatri, Gillberg-cent­rum, Göteborgs universitet, är med­författare till en artikel i temat om ADHD: ADHD hos flickor och kvinnor.

Behandling av ADHD hos vuxna

Behandling av ADHD hos vuxna

Det råder i dag en samsyn kring så kallade multimodala behandlingsinsatser vid ADHD, där syftet är att minska symtom som bristande uppmärksamhet och impulskontroll samt hyperaktivitet. Multimodal behandling av ADHD består av en kombination av läkemedelsbehandling, psykoedukation, psykoterapi och arbetsterapeutiska insatser, där behandlingen behöver individualiseras med tydliga och mätbara mål.

Handläggning och behandling av diabetes under ramadan

Handläggning och behandling av diabetes under ramadan

Personer med välkontrollerad typ 2-diabetes utan komplikationer kan välja att fasta under ramadan, som i år inleds den 2 april. Personer med typ 2-diabetes med komplikationer eller högt HbA1c, liksom personer med typ 1-diabetes och gravida med diabetes bör avrådas från att fasta.  (3 kommentarer)

ADHD hos vuxna: Hög risk att drabbas av både kroppslig och psykisk samsjuklighet

Att förstå underliggande svårigheter

Detta temanummer om ADHD hos vuxna vill ge en översikt av kunskapsläget och klinisk praxis för utredning, stöd och behandling.

Somatiska hälsoundersökningar viktiga vid utredning för ADHD

Somatiska hälsoundersökningar viktiga vid utredning för ADHD

Under senare år har kunskapen ökat om sambanden mellan ADHD och ett flertal somatiska sjukdomstillstånd. Artikeln sammanfattar kunskapsläget om den senaste forskningen om kopplingen mellan ADHD, livsstilsfaktorer och somatisk sjuklighet i vuxen ålder.

Risk för både över- och underdiagnostik vid ADHD-utredning

Screening och utredning – risk för både över- och underdiagnostik

Att ha ADHD i vuxen ålder är förenat med exekutiva svårigheter som att till exempel organisera, hålla tider, hålla ordning och fullfölja uppgifter, men också i svårigheter med emotions- och motivationsreglering. Konsekvenser kan vara att utbildningar inte slutförs, svårigheter att komma in på arbetsmarknaden eller att behålla ett jobb. En belastad ekonomisk situation kan också vara en konsekvens. (2 kommentarer)