Förskrivningsrätt bör kopplas till nationell läkemedelsexamen

Förskrivningsrätt bör kopplas till nationell läkemedelsexamen

En nationell läkemedelsexamen som villkor för fri förskrivningsrätt skulle stödja läkemedelslärandet hos läkare utbildade både i Sverige och i andra länder, skriver Ylva Böttiger i en kommentar.(2 kommentar)

Rehabilitering måste integreras mer i bröstcancervården

Bättre återhämtning vid bröstcancer när rehabiliteringens roll förtydligas

För att säkerställa en optimerad återhämtning för patienter med bröstcancer behöver rehabilitering löpa parallellt med diagnostik och behandling genom hela cancerprocessen, visar en fokusgruppsintervjustudie.

Vaccinera mera!

Vaccinera mera!

»Skyddet var störst när vaccinationen gavs tidigt: före 17 års ålder. Det här är ett så otroligt viktigt budskap …«

Långsiktigt försämrad kondition ger ökad risk för hypertoni

Långsiktigt försämrad kondition leder till ökad risk för hypertoni

Individer som bibehåller eller förbättrar konditionen i vuxen ålder har en lägre risk för hypertoni med hänsyn tagen till förändring i andra kända livsstilsrelaterade riskfaktorer. Det visar en studie från GIH i Stockholm.

Överlevnad för cancerpatienter har förbättrats i Norden

Förbättrad överlevnad för cancerpatienter i Norden

Både ett- och femårsöverlevnaden för de flesta cancertyper har kontinuerligt förbättrats i de nordiska länderna. Det visar en nordisk forskargrupp som gjort en uppdaterad jämförelse av canceröverlevnaden de senaste 25 åren.(3 kommentar)

Viktigt att överväga utredning av barn med optikusmissbildningar

Viktigt att överväga utredning av barn med optikusmissbildningar

Barn med medfödd optikushypoplasi, optikuskolobom eller MGDA (morning glory disc anomaly) debuterar ofta med dålig fixation, nystagmus, skelning och nedsatt syn men har hög risk för associerade sjukdomar, vilket kräver utredning.

Synkrotron ger unika möjligheter att se vävnadsstrukturer

Synkrotron ger unika möjligheter att se vävnadsstrukturer vid sjukdom

Synkrotrontekniken, som finns på MAX IV-laboratoriet i Lund, ger möjlighet att visualisera olika detaljerade strukturer i vävnader vid sjukdomstillstånd. I två studier beskrivs hur man har använt tekniken för att studera patofysiologiska processer vid diabetesneuropati och pulmonell hypertension.

NT-proBNP förutsäger risk för död vid typ 2-diabetes

NT-proBNP förutsäger risk för död vid typ 2-diabetes

Resultaten från en nyligen publicerad studie visar att NT-proBNP är en stark riskmarkör för såväl förtida död som kardiovaskulär sjukdom hos patienter med typ 2-diabetes och hög kardiovaskulär riskfaktorprofil.

Ökad frakturrisk även vid lätta kotkompressioner upptäckta med DXA

Ökad frakturrisk även vid lätta kotkompressioner upptäckta med DXA

Lätta kotkompressioner, upptäckta med VFA i samband med bentäthetsmätning, bör tas i beaktande vid frakturriskbedömning hos äldre kvinnor. Den slutsatsen dras i en prospektiv populationsstudie från Sahlgrenska universitetssjukhuset.

5 frågor: Vårdarbetet förenklas av att ta del av patientens tankar

5 frågor till Charlotte Hedberg

Charlotte Hedberg, klinisk adjunkt och specialist i allmänmedicin, har skrivit en artikel om vikten av att använda sig av patientcentrerad konsultation.

Patientcentrerad konsultation – bra för både patient och läkare

Patientcentrerad konsultation – bra för både patient och läkare

Föreställningen att patientcentrerad konsultation tar för lång tid, gör patienten till kund och flyttar fokus från diagnostik stämmer inte. Genom att till läkarens traditionella del lägga en patientdel före och en gemensam del efter kan man enkelt genomföra en patientcentrerad konsultation.(9 kommentar)

Vi måste satsa mer på medicinsk forskning

Vi måste satsa mer på medicinsk forskning

»Den kommande forskningspropositionen är ett gyllene tillfälle …«

Leverelastografi bra metod för diagnos och uppföljning av leversjukdomar

Leverelastografi bra metod för diagnos och uppföljning av leversjukdomar

Genom användning av ökat sondtryck vid leverelastografi av överviktiga erhålls säkrare mätresultat och möjliggörs uppföljning efter livsstilsförändringar. Det visas i en avhandling från Umeå universitet.

Agenda 2030 och målen för en hållbar utveckling angår oss alla

Agenda 2030 och målen för en hållbar utveckling angår oss alla

Agenda 2030 och de 17 globala målen antogs av FN:s medlemsländer 2015. När vi planerar för hur vårt samhälle och hälsosystem ska se ut efter covid-19-pandemin kan Agenda 2030 och dess fokus på internationellt samarbete och tvärprofessionella angreppssätt spela en viktig roll. Läkarkåren har ett ansvar att belysa vikten av ett brett perspektiv på hälsa.(1 kommentar)

Pandemin har visat vägen för att nå det globala hälsomålet

Pandemin har visat oss vägen för att uppnå det globala hälsomålet

Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen bör aktivt användas för det fortsatta hälso­arbetet, både under pågående pandemi samt i fasen efter den. Covid-19 har gett oss viktiga lärdomar och insikter i hur fortsatt nationellt och internationellt hälsoarbete kan bedrivas.(1 kommentar)

Kronisk lungembolism kan botas med kirurgi

Kronisk lungembolism kan botas med hjälp av kirurgiskt ingrepp

Alla patienter med kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension bör evalueras för kirurgi, ballongangioplastik och/eller läkemedelsbehandling.

Bröst- och tum-EKG efter stroke påvisar förmaksflimmer

Utredning med bröst- och tum-EKG påvisar förmaksflimmer efter stroke

I en prospektiv studie visas på nyttan av bröst- och tum-EKG hos patienter med genomgången stroke, och författarna till studien förespråkar en ökad klinisk användning av metoden.

Robotundersökning på distans kan underlätta vid covid-19

Robotundersökning på distans kan underlätta vid covid-19

Ett 5G-baserat robotstyrt system för distansundersökning av lungor och hjärta är användbart och kan bidra till att bedöma svårighetsgraden av covid-19, enligt en studie från Kina.

3D-analys av nervsystemet kan förbättra diagnostik av nervskador

3D-analys av enteriska nervsystemet kan förbättra diagnostik av nervskador

En 3D-analys visar att tekniken kan förbättra diagnostiken av nervskador, inte bara i enteriska nervsystemet, utan även i andra delar av nervsystemet för att mäta volym och uppskatta cell/vävnadsinteraktioner och patologiska inlagringar.(1 kommentar)

Bröstsmärta vid covid-19 var troligen virusorsakad myokardit

Bröstsmärta vid covid-19 var troligen virusorsakad myokardit

Här redogörs för ett patientfall med covid-19-associerad myokardit. Patienten hade förhöjda hjärtskademarkörer, men inte avsevärt stegrade inflammationsmarkörer såsom D-dimer och interleukin-6.