Denna webbplats vänder sig till läkare
Behandling av icke spridd prostatacancer – individuellt val

Behandling av icke spridd prostatacancer – individuellt val

Valet av behandling för prostatacancer är individuellt och beror på både patient- och tumörfaktorer. All behandling för prostatacancer bör kvalitetssäkras genom Nationella prostatacancerregistret (NPCR).

5 frågor: AI-modeller blir viktiga verktyg

5 frågor till Rebecka Arnsrud Godtman

Rebecka Arnsrud Godtman, docent, specialistläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, är en av författarna till temaartikeln om prostatacancerdiagnostik.

Prostatacancer – utredning, klinisk diagnostik och screening

Prostatacancer – utredning, klinisk diagnostik och screening

MRT av prostata medför att färre män med förhöjt PSA biopseras och diagnostiseras med kliniskt betydelselös cancer än tidigare. Screening med PSA-prov följd av systematiska biopsier minskar dödligheten i prostatacancer men leder till betydande överdiagnostik. (1 kommentar)

Prostatacancer – en sjukdom i förändring

Prostatacancer – sjukdom i förändring

Nya diagnostiska metoder och behandlingar har förbättrat situationen dramatiskt. Tema Prostatacancer beskriver några av de viktigaste utvecklingsområdena.

4 frågor: Vi gläder oss över flera viktiga medicinska framsteg

4 frågor till Svenska sällskapet för dermatologi och venereologi

Anna Josefson, ordförande, överläkare, hudkliniken, Universitetssjukhuset Örebro, svarar på 4 frågor.

Vem har ansvaret för fortsatt läkemedelsbehandling?

Vem har ansvar för den fortsatta behandlingen med läkemedel?

Det är vanligt att patienter saknar giltiga recept på apotek. Då är det oklart för både patient och farmaceut hur behandlingen ska fortsätta. Det finns ingen enda snabb och enkel lösning på problemet. Artikelförfattarna välkomnar en dialog med patientföreträdare, myndigheter och övriga aktörer kring detta, som utgår från Socialstyrelsens föreskrifter om ansvar för ordination av läkemedel. (8 kommentarer)

Sannolikhet för spontan regress av navelbråck hos barn

Sannolikhet för spontan regress av navelbråck hos barn studerad

Sammantaget antyder resultaten, trots studiens begränsningar, att reparation i de allra flesta fall inte bör genomföras förrän barnet nått 5 års ålder.

»Rebound« vanligare än väntat vid antiviral behandling mot covid-19

»Rebound« vanligare än väntat vid antiviral covid-behandling

Studien tyder på att det inte enbart är Paxlovid som uppvisar rebound-fenomenet, utan att det är vanligt även för andra antivirala mediciner.

Mänskliga embryon ska inte ha samma rättsstatus som barn

Mänskliga embryon ska inte ha samma rättsstatus som barn

Utvecklingen i USA angående rättsläget för humana embryon oroar. Att ge ett humant embryo samma legala status som ett barn skulle leda till negativa och svåröverskådliga konsekvenser, skriver Christina Bergh och Kersti Lundin. (1 kommentar)

4 frågor: Viktigast är att uppnå 1/1  100

4 frågor till Svensk förening för allmänmedicin

Magnus Isacson, ordförande i Sfam och specialistläkare i allmänmedicin vid Ekerö vårdcentral, svarar på 4 frågor.

Graviditetsregistret – nationell täckning uppnås under 2024

Graviditetsregistret – nationell täckning uppnås under 2024

Syftet med Graviditetsregistret är att tillhandahålla data och resultat för landets verksamheter för att kunna utveckla vården, förbättra hälsan för gravida och deras barn samt främja en jämlik vård med hög kvalitet genom hela vårdkedjan. 

Kloka kliniska val kan göras på alla nivåer

Kloka kliniska val kan göras på alla nivåer

»I stället gäller att göra rätt saker för rätt patienter, och att också våga göra det.«

Borreliakardit – ovanlig orsak till atrioventrikulärt block

Borreliakardit – en ovanlig orsak till atrioventrikulärt block

Borreliakardit är en sällsynt manifestation av den fästingburna sjukdomen borrelia, men utgör en viktig differentialdiagnos vid kraftigt förlängd PQ-tid och/eller AV-block av högre grad utan annan uppenbar orsak. (2 kommentarer)

Ökad risk för påverkad neurologisk utveckling hos underburna barn

Risk för påverkad neurologisk utveckling hos underburna barn

En studie i BMJ tyder på att måttligt och lätt underburna barn har högre risker för att få en påverkad neurologisk utveckling jämfört med fullgångna barn.

5 frågor: »Ett djupt meningsfullt arbete«

5 frågor till Margaretha Stenmarker

Margaretha Stenmarker, docent och överläkare vid barnkliniken, Region Jönköpings län, är en av författarna till en studie om palliativ vård av barn med cancer.

Palliativ vård av barn med cancer

Palliativ vård av barn med cancer

En nationell studie med frågeformulär har undersökt om vårdnadshavare till barn med cancer uppfattade att deras barn fick palliativ vård innan barnet dog och deras syn på den vård barnet fick den sista månaden.

Ögontrombos av januskinashämmare vid psoriasisartrit?

Ögontrombos av januskinashämmare vid psoriasisartrit?

Baserat på publicerad litteratur kan det föreligga en ökad risk för venös tromboembolism med tofacitinib; dock är signalen för upadacitinib inte lika tydlig.

Registrering av forskning baserad på nationella hälsoregister

Registrering av forskning baserad på hälsoregister

Preregistrering och andra metoder för transparent rapportering kan användas för att stärka svensk registerbaserad forskning och motverka rapporteringsbias. (2 kommentarer)

Följsamhet till ordination en av utmaningarna i epilepsivården

Följsamhet till ordination en av utmaningarna i epilepsivården

Läkemedelsbehandling, ordinationsföljsamhet och patientinformation, liksom implementering av ny kunskap, förblir viktiga utmaningar i den basala epilepsisjukvården.

Socioekonomiska skillnader sågs i prostatacancersjukvården

Socioekonomiska skillnader sågs i prostatacancersjukvården

Störst skillnad förelåg för diagnostik och huruvida magnetkameraundersökning gjorts före vävnadsprovtagningen, enligt en registerstudie som undersökt samband mellan socioekonomi och fyra aspekter av prostatacancersjukvården. (2 kommentarer)