5 frågor till Pontus Nauclér

5 frågor till Pontus Nauclér

Pontus Nauclér har tillsammans med kollegor gjort en studie som visar att prevalensen för vårdrelaterade infektioner enligt den svenska punktprevalensmätningen var högre än i en mätning enligt ECDC:s definitioner.

Subjektiva sväljsvårigheter vanligare hos patienter med KOL

Subjektiva sväljsvårigheter vanligare hos patienter med KOL

Subjektiva sväljsvårigheter förefaller finnas i signifikant högre grad hos patienter med KOL i stabil fas än hos befolkningen i allmänhet, visar en studie av 571 patienter med KOL. (1 kommentar)

Dystrophia myotonica typ 1 ovanlig orsak till bradykardi hos unga

Dystrophia myotonica typ 1 ovanlig orsak till bradykardi hos unga

Dystrophia myotonica typ 1 är en sällsynt men viktig differentialdiagnos vid bradykardi hos unga. Framför allt anses höggradigt atrioventrikulärt block II–III orsaka synkope, men det kan även orsakas av sinus­arrest, vilket denna fallbeskrivning visar. (1 kommentar)

Leverskada av flukloxacillin – ökad risk hos kvinnor och äldre

Leverskada av flukloxacillin – ökad risk hos kvinnor och äldre

Flukloxacillin anses vara en ledande orsak till antibiotikaorsakad leverskada i flera länder Förekomsten uppskattas som 1 på 10 000–30 000 förskrivningar.

Gammalt och billigt läkemedel upphäver behandlingsresistens vid leukemi

Gammalt och billigt läkemedel upphäver behandlingsresistens vid leukemi

I en studie har man hittat substanser som kan upphäva behandlingsresistensen som vissa patienter med akut myeloisk leukemi uppvisar. Om forskningsresultat fungerar även i kliniskt bruk skulle behandlingen kunna förbättras i utvecklingsländer med begränsade resurser.

Synovialt sarkom – en högmalign tumörsjukdom som kan ha egendomligt kliniskt förlopp

Synovialt sarkom – en högmalign tumörsjukdom som kan ha egendomligt kliniskt förlopp

Synovialt sarkom utgör knappt 10 procent av alla mjukdelssarkom, drabbar yngre patienter och är ofta lokaliserade lednära, men ytterst sällan intraartikulärt. I två fallbeskrivningar beskrivs hur svårtolkat det kliniska förloppet kan vara.

Läkemedelsanvändning efter kranskärlskirurgi minskar över tid

Läkemedelsanvändning efter kranskärlskirurgi minskar över tid

En studie visar att användningen av sekundärpreventiva läkemedel efter kranskärlskirurgi var hög tidigt efter operationen men därefter sjönk successivt. Samtidigt fanns en association mellan användning av alla läkemedelsgrupper utom betablockerare och minskad mortalitet.

Kulturella aspekter vid psykisk sjukdom

Kulturella aspekter vid psykisk sjukdom

I detta temanummer uppmärksammar vi behovet av att utveckla psykiatrin för att kunna möta en förändrad och globaliserad befolkning, lyfter fram pågående utveckling och ringar in utvecklingsbehov.  

All metodutveckling måste inkludera mångfaldsfrågor

All metodutveckling måste inkludera mångfaldsfrågor

Vi ger här exempel på evidensbaserad transkulturell metodutveckling, med ett särskilt fokus på vuxna och behandling av post­traumatisk stress, kulturmöten och områden i behov av utveckling, skriver Sofie Bäärnhielm och Frida Johansson Metso.(1 kommentar)

Gott professionellt bemötande kan stärka den utsatta patienten

Gott professionellt bemötande kan stärka den utsatta patienten

Artikeln diskuterar gott bemötande i ett transkulturellt psykiatriskt vårdsammanhang med särskilt fokus på mötet med den utsatta patienten. 

Människorättsbaserat arbetssätt ger vårdpersonal viktiga verktyg

Människorättsbaserat arbetssätt ger vårdpersonal viktiga verktyg

Bemötandet har stor betydelse för människors upplevelse av värdighet, identitet, livskänsla och i förlängningen hälsan. Människorättsbaserat arbetssätt tillför därför viktiga perspektiv i transkulturell psykiatri. (1 kommentar)

Hur migration påverkar den psykiska hälsan

Hur migration påverkar den psykiska hälsan

Utrikesfödda i Sverige, inklusive flyktingar, har högre risk för psykossjukdom och PTSD men lägre risk för alkoholberoende och suicid än svenskfödda. Vad gäller depression och ångest har flyktingar högre risk än andra utrikesfödda.

Utrikesfödda använder mindre psykiatrisk vård än svenskfödda de första åren i Sverige

Utrikesfödda använder mindre psykiatrisk vård än svenskfödda de första åren i Sverige

De första tio åren i Sverige använder utrikesfödda mindre psykiatrisk vård än svenskfödda. Olika barriärer förekommer – men vårdanvändandet ökar över tid. 

4 frågor till Anna-Clara Hollander

4 frågor till Anna-Clara Hollander

Anna-Clara Hollander, med dr och leg psykolog, har tillsammans med professor och överläkare Christina Dalman skrivit två av artiklarna till veckans tema om transkulturell psykiatri.

Nya riktlinjer skärper behandling av diabetes

Nya riktlinjer skärper behandling av diabetes

Nya europeiska riktlinjer om lipidregleringen anger skärpta behandlingsmål, till exempel LDL-kolesterol < 1,4 mmol/l för patienter med mycket hög risk. Statiner rekommenderas i första hand, och en stärkt ställning för patienten och upprättande av en behandlingsplan betonas. (4 kommentar)

Sista pusselbiten på plats i översynen av epilepsivården

Sista pusselbiten på plats i översynen av epilepsivården

Läkemedelsverkets nya rekommendationer om behandling vid epilepsi är den sista delen i översynen av den svenska epilepsivården. Tidigare har SBU kommit med en systematisk översikt och utvärdering, och Socialstyrelsen har publicerat nationella riktlinjer för vård vid epilepsi.

Ökad risk för död i kolorektal cancer vid ulcerös kolit

Ökad risk för död i kolorektal cancer vid ulcerös kolit

Den relativa risken för kolorektal cancer verkar ha minskat under senare år, men fortfarande ses en överrisk för såväl insjuknande som död i kolorektal cancer hos patienter med ulcerös kolit.

Litiuminducerad hypotyreos oftast reversibel efter litiumutsättning

Litiuminducerad hypotyreos oftast reversibel efter litiumutsättning

En studie visar att litiumassocierad hypotyreos tycks vara reversibel hos de flesta patienter efter avslutad litiumbehandling, och fyndet talar för att läkare i större utsträckning bör försöka seponera substitutionsbehandling av litiumassocierad hypotyreos.

Arbetsförmåga vid cykelarbetsprov en stark prognostisk markör

Arbetsförmåga vid cykelarbetsprov en stark prognostisk markör

Sambandet mellan grad av arbetsförmåga och dödlighet har nyligen undersökts i en studie. Det visade sig att sänkt arbetsförmåga, jämfört med normal arbetsförmåga, var associerad med en progressivt ökande risk för död eller kardiovaskulär död för varje ytterligare grad av sänkning.

En ny diabetesmekanism identifierad i studier av gastrisk bypass

En ny diabetesmekanism identifierad i studier av gastrisk bypass

En ny mättnadshämmande mekanism, ketonproduktion i tunntarmsslemhinnan, har identifierats i en studie som undersökt effekterna av gastrisk bypass. Förhoppningen är att upptäckten ska möjliggöra en ny typ av framtida läkemedel som kan efterlikna effekterna av gastrisk bypass på diabetes och övervikt.