Kloka kliniska val

Kloka kliniska val

»En onödig undersökning eller behandling kostar inte bara tid och pengar. Den kan också vara direkt skadlig …«

Kollegahandledning – en effektiv modell inom handledarutbildning

Kollegahandledning – en effektiv modell för handledarutbildning

Kollegahandledning innebär att jämbördiga kollegor ger varandra återkoppling på en professionell prestation. Modellen har möjliggjort breddutbildning av ST-läkare i handledning av läkarstudenter i Västra Götaland. (3 kommentarer)

Bred gensekvensering ger ökad säkerhet i infektionsdiagnostiken

Bred gensekvensering ger ökad säkerhet i infektionsdiagnostiken

Storskalig DNA-sekvensering ger nya möjligheter till precisionsmedicin inom mikrobiologi. Helgenomsekvensering har till exempel tagit över som metod för att bedöma släktskap hos bakterier och virus, och möjliggör även utredning av läkemedelsresistens och virulens.

Så omhändertogs syn- eller ögonbesvär i primärvården

Så omhändertogs syn- eller ögonbesvär i primärvården

Synprövning användes i liten utsträckning som undersökningsmetod. Färdigheten i undersökningsteknik behöver förbättras för många allmänläkare. Det är några av slutsatserna i en retrospektiv journalstudie på tre vårdcentraler. (3 kommentarer)

Isotretinoin i lågdos effektivt vid recidiv av akne efter antibiotika

Isotretinoin i lågdos effektivt vid akne efter antibiotikakurer

Fördelar jämfört med konventionell dosering är mindre mukokutana biverkningar, större patientnöjdhet och lägre läkemedelskostnad.

Något gynnsammare kostvanor sågs hos män i Västerbotten

Något gynnsammare kostvanor sågs hos män i Västerbotten jämfört med grannlän

Under en 20-årsperiod kunde små skillnader i kostvanor hos män observeras mellan Västerbotten, som hade ett kardiovaskulärt preventionsprogram under perioden, och Norrbotten utan ett sådant program. Västerbottniska män minskade sitt intag av sötsaker i större utsträckning än männen i Norrbotten.

Registrerad kod för läkemedelsöversyn var inte kopplad till adekvat behandling

Registrerad kod för läkemedelsgenomgång var inte kopplad till adekvat behandling

Ersättning till vårdcentraler har bland annat baserats på andelen patienter 75 år eller äldre med registrerad åtgärdskod för genomförd läkemedelsgenomgång. I en ny studie visade det sig att färre patienter med en sådan kod registrerad i journalen, jämfört med patienter utan kod, hade adekvat läkemedelsbehandling. (1 kommentar)

Risken minskad för återfall i koloncancer

Minskad risk för återfall efter kirurgi för koloncancer

I en avhandling från Uppsala universitet undersöktes risken för återfall efter kirurgi för koloncancer samt olika faktorers förmåga att förutspå återfall.

Telefonuppföljning minskade risken för återinsjuknande i hjärt–kärlhändelser

Telefonuppföljning minskade risken för återinsjuknande i hjärt–kärlhändelser

En studie från Östersunds sjukhus visar att risken att återinsjukna i kardiovaskulära händelser kunde reduceras genom ett sjuksköterskebaserat telefonuppföljningsprogram, med fokus på riskfaktorer och strikt målvärdesstyrd läkemedelsbehandling. (3 kommentarer)

EMLA bör undvikas i öppna sår hos barn

EMLA bör inte användas vid öppna sårskador hos barn

EMLA-kräm i öppna sår är behäftat med vissa risker. Absorptionsdata saknas och ju större sår och ju mindre barnet är, desto högre exponering för läkemedel och därmed risk för biverkningar. (2 kommentarer)

Mjuka men viktiga värden i vården

Mjuka men viktiga värden i vården

»… riskerar försiffringen av vården att vi glömmer be­tydelsen av de etiska och mänskliga aspekterna …«

Övervikt och fetma kvar på höga nivåer bland 4-åringar i Sverige

Övervikt och fetma kvar på höga nivåer bland 4-åringar i Sverige

Elva procent av landets 4-åringar hade övervikt eller uppfyllde kriterierna för fetma, vilket inte är någon ökning jämfört med tidigare, visar denna rapport. Det fanns betydande regionala skillnader, och förekomsten var också högre bland flickor. Ytterligare förebyggande insatser i hela samhället behövs. (3 kommentarer)

Viktigt att uppgifter om barns längd och vikt är tillförlitliga

Data om övervikt och fetma hos barn är inte tillförlitliga

Barns vikt och längd är känsliga mått på hälsa både på individ- och aggregerat på samhällsnivå. Det är viktigt att mätningar och datainsamling genomförs så att vi kan lita på resultaten, skriver Pernilla Danielsson Liljeqvist och Claude Marcus. (2 kommentarer)

5 frågor: »Har mött en hel del patienter med besvär av CGM eller insulinpump«

5 frågor till Josefin Ulriksdotter

Josefin Ulriksdotter, doktorand och ST-­läkare, är en av författarna till en artikel om hudreaktioner orsakade av glukossensorer och insulinpumpar.

Hudreaktion ofta orsak till byte av glukossensor eller insulinpump

Hudreaktion ofta orsak till byte av glukossensor och insulinpump

Korrekt klassifikation av reaktionen möjliggör anpassade råd till patienten. Vid kontakteksem remitteras till yrkes- och miljödermatolog eller dermatolog med intresse för kontaktallergi. Om ämnena bakom kontaktallergi rapporteras kan produkterna på sikt förbättras.

Sevofluran minskade urinproduktionen via sympatikusaktivitet

Sevoflurananestesi minskade urinproduktion via det sympatiska nervsystemet

I en svensk studie visades att anestesi med sevofluran gav upphov till vatten- och natriumretention, reninfrisättning och hos försöksdjur minskat njurblodflöde samt att den viktigaste mekanismen för detta var förhöjd sympatikusaktivitet till njuren. (3 kommentarer)

Sekundärprevention – fortfarande en utmaning efter fragilitetsfraktur

Sekundärprevention fortfarande utmaning efter fragilitetsfraktur

Det genomförs få läkemedelsbehandlingar efter höftfrakturer. Bristande konsensus om ansvarsområde, trots frakturkedjor, kan vara en en förklaring. (1 kommentar)

Lågt maxblodtryck vid arbetsprov kunde kopplas till en ökad risk för hjärtsjukdom

Lågt maxblodtryck vid arbetsprov var kopplat till ökad risk för hjärt–kärlsjukdom och död

Sammantaget pekar resultaten från två studier på att det är hos patienter med lågt systoliskt maxblodtryck under arbetsprov som det finns ökad risk för senare kardiovaskulär sjukdom och död. (2 kommentarer)

Pacemaker efter TAVI var inte associerad med ökad dödlighet

Pacemaker efter TAVI var inte associerad med ökad dödlighet

Patienter som fått en pacemaker efter kateterburen aortaklaffimplantation (TAVI) hade inte sämre överlevnad eller högre risk för kardiovaskulär död, hjärtsvikt eller endokardit än dem som inte hade fått en pacemaker. Det visar en svensk studie.

Stereo-EEG – en effektiv metod för att utreda svårbehandlad epilepsi

Stereo-EEG – effektiv metod för att utreda svårbehandlad epilepsi

Stereo-EEG (SEEG) är en säker och effektiv metod för att kartlägga det epileptiska nätverket och hitta anfallsursprunget vid svårbehandlad epilepsi. Resultaten av de första 30 patienterna utredda med SEEG vid Sahlgrenska universitetssjukhuset visar att en majoritet av patienterna som opererades med resektion efter SEEG blev anfallsfria. Ingen av dem drabbades av en allvarlig postoperativ komplikation.