Flera faktorer predicerade hjärtstopp inom 90 dagar efter hjärtinfarkt

Flera faktorer var predicerande för hjärtstopp efter hjärtinfarkt

Fem variabler som tillägg till ejektionsfraktion predicerade hjärtstopp utanför sjukhus bättre än endast ejektionsfraktion, visar en svensk studie. Sammantaget var incidensen för hjärtstopp utanför sjukhus inom 90 dagar efter hjärtinfarkt lägre än tidigare studier visat.

Alla nya godkända läkemedel för barn marknadsförs inte

Alla nya godkända läkemedel för barn marknadsförs inte

I de fyra nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsfördes inte 21–32 procent av de nya läkemedel med pediatriska indikationer som listades i den europeiska läkemedelsmyndighetens 10-årsrapport om barnförordningens effekter. Det visar en studie från ländernas läkemedelsmyndigheter.

Intrauterin smitta och akut placentasvikt vid covid-19 hos gravid

Placentasvikt och intrauterin smitta vid covid-19 hos gravid

Bara ett fåtal fall i världen har kunnat bekräfta intrauterin transmission av sars-cov-2. En svensk fallbeskrivning visar att covid-19 i tredje trimestern, om än sällan, kan leda till både akut placentasvikt och intrauterin smitta.

Använd inte skörhetsskattning för handläggning på individnivå

Använd inte skörhetsskattning för handläggning på individnivå

Användning av olika skattningsskalor för samma grupp äldre personer ger mycket olika förekomst av skörhet. Evidensläget för behandling av skörhet är mycket svagt.  (1 kommentar)

Skörhetsskala kan bidra när vårdtid och dödsrisk bedöms

Skörhetsskala kan bidra när äldres vårdtid ska bedömas

Relationen mellan å ena sidan skörhet enligt Clinical frailty scale och å andra sidan vårdtid och dödlighet hos äldre patienter har undersökts i en studie.

F-Hb-test kan vara användbart även vid rektala blödningar

F-Hb-test kan vara användbart även vid rektal blödning

F-Hb-testets utfall för diagnos av kolorektalcancer var snarlikt för patienter med respektive utan rektal blödning i en svensk studie. Det talar för att F-Hb-test kan användas för att prioritera patienter för fortsatt utredning även vid anamnes på rektal blödning. (7 kommentarer)

Risken liten för kolorektalcancer vid negativt F-Hb och ingen anemi

Låg risk för kolorektalcancer vid negativt F-Hb och ingen anemi

Resultaten i en svensk studie talar för att F-Hb-test ordinerade i primärvården är användbara för att avgöra vilka patienter som behöver remitteras vidare för misstänkt kolorektalcancer. Om patienten har negativt F-Hb-test och inte någon anemi är risken för kolorektalcancer liten. (2 kommentarer)

Intimkirurgi har sällan medicinsk indikation

Intimkirurgi har sällan medicinsk indikation

»Sällan erbjuds liknande åtgärder för mäns underliv …«

Nya nationella riktlinjer för handläggning av akut pankreatit

Nya nationella riktlinjer för handläggning av akut pankreatit

Riktlinjegruppen har utgått från de internationella riktlinjerna från 2013 och bedömt den vetenskapliga litteraturen med fokus på det som tillkommit sedan sammanställningen 2013. Nytt är att fasta inte rekommenderas, att vätskebehandlingen bör vara målstyrd samt att kirurgi rekommenderas i allt mindre utsträckning. (2 kommentarer)

5 frågor: Så kan man förbättra kunskapen om melaninrik hud

5 frågor till Amna Elyas

Amna Elyas, ST-läkare på hudkliniken vid Skånes universitetssjukhus är en av författarna till en översikt som redogör för viktiga aspekter att känna till om hudsjukdomars förekomst, utseende och patogenes i melaninrik hud.

Viktigt att beakta att hudåkommor kan variera beroende på hudtyp

Viktiga aspekter att känna till om hudsjukdomar i melaninrik hud

I strävan efter jämlik sjukvård är det viktigt att belysa att hudåkommors utseende och frekvens kan variera beroende på hudtyp. Här presenteras en introduktion till hudsjukdomar i melaninrik hud. (2 kommentarer)

Köttallergiker kan få reaktion av heparin

Risk för läkemedelsreaktion hos köttallergiker vid ablation

Risk för allergisk reaktion hos en patient med alfa-gal-allergi kan föreligga vid administration av läkemedel vid ablation. Det gäller framför allt heparin som är framställt ur tarmmukosa från svin, men även idarucizumab.

Behandling av akondroplasi är på väg – kan ge nya möjligheter

Behandling av akondroplasi på väg – kan ge nya möjligheter

Behandling med vosoritid normaliserar tillväxthastigheten hos barn med akondroplasi. Det är troligt att vosoritid och andra liknande behandlingar kommer att öka tillväxten även vid andra former av genetisk kortvuxenhet.

Frakturrisken var lägre hos första än hos andra generationens invandrare

Frakturrisken lägre hos första än andra generationens invandrare

Första generationens invandrare hade lägre risk för osteoporosfrakturer, men för andra generationens invandrare var risken i nivå med den hos individer med svenskfödda föräldrar. Det visar resultaten från två studier, som talar för att omgivningsfaktorer snarare än ärftliga faktorer förklarar den höga frakturrisken i Nordeuropa.

Riskfaktorer för svår covid-19 hade större betydelse hos yngre

Riskfaktorer för svår covid-19 hade större betydelse hos yngre

En rad tillstånd med gemensam patofysiologi ökade risken för intensivvårdskrävande covid-19, enligt en svensk fall–kontrollstudie. Kopplingen var väsentligen oberoende av socioekonomiska faktorer, och samtliga riskfaktorer hade större relativ betydelse hos yngre. (2 kommentarer)

5 frågor: »Debatten kommer inte att försvinna av sig själv«

5 frågor till Adam Åkerman

Adam Åkerman är ST-läkare, Helsingborgs lasarett, och har tillsammans med kolleger undersökt följsamhet till riktlinjer för beslut om att avstå livsuppehållande behandling.

Riktlinjer kring hur livsuppehållande behandling avslutas följdes dåligt

Riktlinjer följdes dåligt vid beslut att avstå livsuppehållande behandling

Vanligaste avsteget var brist på samråd med patient, enligt journalstudie vid Helsingborgs lasarett. (5 kommentarer)

När det inte går som förväntat…

När det inte går som förväntat…

»Variansanalys visade att sänkt 'failure to rescue' förklarade 64 procent av sänkningen av mortalitet.« (1 kommentar)

Hemodialys – konsensus saknas kring hur mycket och hur ofta

Hemodialys – konsensus saknas kring hur mycket och hur ofta

Standardordinationen tre dialyser i veckan ifrågasätts allt mer. Och mer fokus läggs nu på att bevara den restfunktion som njurarna har vid dialysstart. 

Förgiftning med dietylenglykol – första kända svenska fallet

Dietylenglykolförgiftning – första kända svenska fallet presenteras

Här presenteras det första kända svenska fallet av dietylenglykolförgiftning, där intag av en större mängd bromsvätska ledde till anuri, leverpåverkan, kranialnervs­påverkan och polyneuropati.