Allergitermer ställs på sin spets

I veckans nummer av Läkartidningen presenterar en grupp allergiexperter från olika berörda specialiteter en svensk version av en internationell rapport om terminologin vid allergiska och närliggande sjukdomar. Rapporten har föregåtts av arbete inom en europeisk arbetsgrupp, i vilken SGO Johansson varit drivande, med syfte att samordna och revidera nomenklaturen. Specialiseringen inom medicinen i flera skilda […]

Värt ge symtomlindrande läkemedel vid Alzheimers sjukdom

Omkring 90 000 individer i Sverige lider av Alzheimers sjukdom, som är den vanligaste formen av demenssjukdom. Av dessa är ca 10 000 under 65 år, vilket kan jämföras med hälften av det totala antalet parkinsonsjuka i Sverige. Antalet alzheimerpatienter beräknas öka i Sverige till nästan det dubbla år 2050, dvs till 170 000 individer. […]

Entydiga termer skapar klarhet och undanröjer missförstånd

Allergiska sjukdomar, som är ett av de vanligaste folkhälsoproblemen, kan uppträda i alla åldersgrupper och i många olika organ. Prevalensen av dessa sjukdomar ökar sedan flera decennier, i Sverige liksom i övriga västvärlden. Det medför att fler och fler patienter med allergi måste tas om hand. För att underlätta samarbetet och undvika missförstånd bör alla […]

SSRI-preparat kan lindra kronisk yrsel och ångest

Trots nya neurovestibulära testmetoder och avancerad bildframställning vilar diagnostiken av patienter som söker för yrsel ofta på anamnes och klinisk undersökning. Genom en adekvat anamnes kan klinikern oftast differentiera mellan symtom som skiljer perifert från centralt orsakad yrsel. Olika balanstest kan sedan användas för att bekräfta eller förkasta den specifika diagnosen. Bland olika yrseldiagnoser kan […]

Autoantikroppstest – lovande metod för prostatacancerscreening

Prostataspecifikt antigen (PSA) i blodet som screeningtest för tidig upptäckt av prostatacancer [N Engl J Med. 1991;324:1156-61] har kritiserats allt mer på senare år på grund av otillräcklig specificitet [J Urol. 2004;172:1297-301]. Med ny teknologi (genomics, proteomics) kan man idag utveckla kombinerade test för olika biomarkörer och skapa specifika profiler som kännetecknar olika tumörer (sk […]

Akut behov av skaderegistrering efter ambulanskrascher

Trafikskador utgör idag ett globalt folkhälsoproblem med ett flertal intressanta och viktiga skadeperspektiv [1-3]. Folkhälsoproblemet omfattar och drabbar även personal inom prehospital och akutmedicinsk verksamhet i hälso- och sjukvård. Riskutsatta grupper är akutläkare, ambulansläkare, ambulanssjuksköterskor, patienter, anhöriga, medtrafikanter och medicine studerande som under olika utbildningsmoment får följa med vid utryckningar. Krascher med utryckningsfordon i vägtrafiken […]

Hälsoremiss – effektiv i primärvården

Förekomsten av övervikt och fetma har ökat i befolkningen. Preliminära resultat från Stockholms diabetespreventiva program visar att bland stockholmare i åldrarna 45–65 år är fler än 70 procent överviktiga (BMI >25 kg/m2) och cirka 20 procent är feta (BMI >30). Folkhälsorapport 2003 i Stockholms län visar att mellan 1990 och 2002 ökade andelen överviktiga vuxna […]

Graviditetskomplikationer orsak till plötslig spädbarnsdöd

En forskargrupp kring professor Gordon C S Smith i Cambridge har de senaste åren presenterat resultat som visar att en suboptimal intrauterin miljö ger ökad risk för plötslig spädbarnsdöd. Resultaten har stött hypotesen att plötslig spädbarnsdöd inträffar hos biologiskt sköra spädbarn, som under en vulnerabel period utsätts för ogynnsamma faktorer. Ett par av arbetena har […]

Farlig, ny variant av fluorokinolonresistent Clostridium difficile

Antibiotikaassocierad diarré utlöst av Clostridium difficile är ett betydande problem inom vården och drabbar framför allt äldre och kroniskt sjuka patienter. Inflammationen i tarmen orsakas av två toxiner, toxin A och toxin B, och vissa stammar producerar dessutom ett binärt toxin vars roll i patogenesen är oklar. Långvariga sjukhusvistelser och frekventa antibiotikabehandlingar bidrar till en […]

Huvudlöss kan kvävas ihjäl

Huvudlöss (Pediculus capitis) lever enbart i huvudhåret och hårbotten, även i rent hår, och är vanligast hos barn. I Sverige säljs det varje år lusmedel motsvarande 100 000 behandlingar vilket – i brist på säkra siffror om antalet personer som drabbas – visar att det finns ett uppenbart problem. Ett problem är resistensutveckling mot permetrin […]

Manlig omskärelse ingen genväg till skydd mot HIV

Betydelsen av omskärelse som faktor för transmission av HIV har diskuterats ända sedan intresset för den afrikanska epidemin väcktes i mitten av 1980-talet. Kvinnlig omskärelse – eller könsstympning – kan öka risken för HIV-infektion om den genomförs med infekterade instrument eller verktyg. Om den genomförs i sin mest extrema form ökar sannolikheten för traumatisk blödning […]

Nervceller som styr minnet kan nybildas

Cerebral ischemi innebär syre- och näringsbrist till hjärnan och inträder när blodflödet till hjärnan stoppas, exempelvis efter stroke eller hjärtstillestånd. Nervceller är extra känsliga för ischemi, och bortfallet av nervceller har hittills ansetts irreversibelt med ofta bestående funktionsnedsättning som följd. Föreliggande studie utfördes i avsikt att karakterisera det långsiktiga utfallet av en ny och mycket […]

Helicobacter pylori – tänkbar orsak till rekurrent aftös stomatit

Rekurrent aftös stomatit är ett relativt vanligt tillstånd med återkommande smärtsamma sår i munhålan. Tillståndet debuterar i unga år och minskar i frekvens och svårighet med stigande ålder. Genesen till rekurrent aftös stomatit är oklar. Predisponerande faktorer såsom, trauma, stress, genetisk disposition och hormonella svängningar har framhållits. Olika virus och bakterier har studerats. Helicobacter pylori […]

Sentinel node-biopsi vid bröstcancer

Sentinel node-biopsi har utvecklats till att ersätta axillutrymning för stadieindelning vid operation av bröstcancer. Metoden – som innebär att man märker in den första lymfkörteln/-körtlarna dit lymfan dräneras från brösttumören med en radioaktiv isotop och en blå vitalfärg – har en inlärningskurva, och tidigare studier har visat stor variation både i förmågan att hitta sentinel […]

Evolution eller revolution inom bröstcancerbehandlingen?

På 1980-talet beskrevs en familj av cellulära tillväxtfaktorer, epidermal growth factor receptors, EGFR. En medlem, HER2 eller c-erb2, befanns vara viktig för proliferation. Amplifiering av genen eller överuttryck av proteinet på cellytan av en cancercell var förbundet med invasivitet, ökad celltillväxt, metastasförmåga och angiogenes. Snart kunde Dennis Slamon, som beskrivit HER2, visa att patienter med […]

Prostatacancer – kan onödig terapi undvikas?

Incidensen av prostatacancer i Sverige har ökat kraftigt under senare år, och ökningen föreligger framför allt i den lägsta åldersgruppen (50–69 år), medan incidensen hos de äldsta männen minskar [1]. Till stor del beror detta på tidigare upptäckt tack vare utbredd användning av blodprovstest av PSA (prostataspecifikt antigen). Fördelen med att diagnostisera sjukdomen tidigt är […]

Prednisolondoser vid Bells pares

I en översiktsartikel från 2004 [1] rekommenderas vid Bells pares en prednisolondos på 1 mg per kilo kroppsvikt och dag under första veckan, följt av uttrappning under en vecka. Detta resulterar i en sammanlagd dos på över 400 mg. Rekommendationen baseras huvudsakligen på två metaanalyser [2, 3]. I den ena av dessa metaanalyser exkluderades medvetet […]

Oseltamivirresistent fågelinfluensa väcker oro

Resistens mot oseltamivir hos det fågelinfluensavirus, högpatogent H5N1-virus, som drabbat miljontals fjäderfä och cirka 150 människor i Sydostasien har uppmärksammats i New England Journal of Medicine i en artikel av de Jong och medarbetare [1] och i två ledarartiklar. Artikeln väcker viktiga frågor om läkemedlets effektivitet, optimala användning och dosering samt riskerna med hamstring. Behandlingseffekten […]

Drastisk förändring av sjukdomspanoramat

Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige och svarar för en tredjedel av samtliga rapporterade cancerfall hos män. Tumören är ett androgenberoende adenokarcinom. Orsaken är okänd, men stigande ålder är den helt dominerande riskfaktorn. Traditionellt diagnostiserades tumören kliniskt genom rektalpalpation och cytologiskt med finnålsaspiration. Prostatacancer utan symtom handlades avvaktande, och symtomatiska fall behandlades endokrint med […]

Den bioekologiska medicinen har kommit för att stanna

Ett väl fungerande ytskydd och en stabil barriär mot skadligt inflytande från omgivningen är en förutsättning för liv och hälsa hos både plantor och djur. Även om mycket fortfarande är okänt så har under senare år kunskapen om hur det fungerar ökat dramatiskt. Barriären, som har tre huvudkomponenter: fysisk barriär, naturlig (medfödd) immunitet och förvärvad […]