Lägre LDL-kolesterol är bättre!

År 2005 har bjudit på tre studier som belyser betydelsen av LDL-kolesterolsänkningens storlek vid statinbehandling för effekten på hjärt–kärlsjukdom. Tidigare har studien »Treating to New Targets« (TNT) [1] kommenterats i Läkartidningen [2]. Senare har ytterligare två studier publicerats: dels »Incremental Decrease in End Points Through Aggressive Lipid Lowering« (IDEAL) [3], dels metaanalysen Cholesterol Treatment Trialists’ […]

Helicobacter pylori
gav paradigmskifte

Att 2005 års Nobelpris i fysiologi eller medicin tilldelades Robin Warren och Barry Marshall, som identifierade »magsårsbakterien« Helicobacter pylori, är både logiskt och efterlängtat. Deras artikel i Lancet 1983 [1] om påvisande av bakterier vid kronisk gastrit passerade ganska spårlöst förbi bland kliniker. Artikeln året därpå, i vilken nära association till magsår visades, skapade dock […]

Från kontroversiellt bifynd till Nobelpris

En osannolik framgångssaga – så kan man närmast beskriva händelseutvecklingen under de drygt 20 år som gått sedan Robin Warren och Barry Marshall publicerade hypotesen att gastrit och peptisk ulkussjukdom i själva verket är infektionssjukdomar orsakade av samma bakterie [1]. Den stora skepsis som dominerade under de första tio åren efter upptäckten av »magsårsbakterien« har […]

Viktigt ta hänsyn till superspridare

Vid utbrott av infektionssjukdomar kommer ett litet antal individer att sprida sjukdomen till ett stort antal individer, medan andra inte smittar någon alls. I en studie från amerikanska Yaleuniversitetet analyseras vilken roll den mindre grupp individer som sprider sjukdomen till många har för att sprida olika infektionssjukdomar. Författarna utgår från den tidigare tumregeln att 20 […]

Många patienter letar medicinsk information på Internet

Internet har blivit en allt viktigare källa för medicinsk information. I USA beräknas att hela 70 procent av alla föräldrar till barn under 18 år söker medicinsk information på Internet om sjukdomar som kan drabba barnen. Alltfler amerikanska läkare rekommenderar dessutom speciella Internetsidor till sina patienter där de kan hämta information som läkaren kontrollerat. I […]

Astmaliknande tillstånd ännu ofullständigt kartlagda

Vid astmaliknande tillstånd beskriver patienterna symtom som »liknar« astma, dvs andnöd, hosta, tryck över bröstet och slem mm, men någon bronkobstruktion, reversibilitet eller reaktion vid histamin-/metakolinprovokation kan inte påvisas, och patienterna förbättras inte av behandling med bronkdilaterare eller inhalationssteroider. Patientgruppen är frustrerande, eftersom patienterna återkommer med sina symtom och man undrar om de verkligen tagit […]

Kostråd skall baseras på evidens

The Diabetes and Nutrition Study Group (DNSG) of the European Association for the Study of Diabetes (EASD) har presenterat reviderade, evidensbaserade kostråd för att förebygga och behandla diabetes [1]. Även om kostråden också tidigare varit »evidensbaserade« innebär detta arbete, med en formalisering av rekommendationerna i enlighet med reglerna för evidensbaserad medicin, ett viktigt steg framåt. […]

Astma – en svårdefinierad sjukdom

Astma har under åren givits något olika definitioner i internationella konsensusrapporter [1-6]. I denna artikel refereras framför allt till den senaste rapporten, Global Initiative for Asthma, GINA 2002 [6]. Bronkobstruktion (bronkspasm) med åtföljande andningsbesvär är det mest typiska kliniska kännetecknet på astma. Andra tecken är slemhinnesvullnad och ökad slemsekretion. Tendensen till sammandragning av luftrören påvisas […]

Klådans konsekvens

Atopiskt eksem är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som drabbar alltfler barn, framför allt i västvärden. Flera studier under de senaste fem åren har visat på ökad förekomst av atopiskt eksem, och man räknar idag med att ca 25 procent av alla förskolebarn är drabbade. Det mest framträdande symtomet är klåda, som ger upphov till ett […]

Ärftlighet och psykologi styr resultat av diskbråckskirurgi

I tidskriften Pain (som ges ut av International Association for the Study of Pain) har tre artiklar om diskbråck och diskdegenerativ sjukdom publicerats [1-3], och i dessa artiklar belyses sjukdomspanoramat i ett brett perspektiv. Etiologin till diskbråck och diskdegenerativ sjukdom är multifaktoriell och inbegriper orsaker såsom belastning, trauma, obesitas, stress och genetiska faktorer. Gemensamt är […]

ABC om Nervskador i handen

Ett handtrauma leder ofta till en kombinerad skada på nerver, kärl, senor och skelett, eftersom de olika strukturerna ligger mycket nära varandra. I denna artikel sammanfattas diagnostik av skador på nerver och senor i hand och handled. Primär handläggning av nervskador beskrivs, medan handläggning av senskador avhandlas i en separat artikel. Handskador kan vara komplicerade, […]

Även prematurfödda mår väl av inhalerad kvävemonoxid

Syresättningsproblem hos prematura barn är vanligt förekommande och handläggs ofta framgångsrikt på såväl universitets- som länssjukhus genom behandling med exogen surfaktanttillförsel. Tyvärr finns dock en subgrupp patienter som trots sedvanlig behandling har uttalade syresättningssvårigheter och där långvarig respiratorbehandling kan bli nödvändig, vilket i sin tur inte sällan leder till allvarliga handikapp och resttillstånd. Effektiva behandlingsmetoder […]

Kognitiv beteendeterapi bra mot sömnlöshet

Sömnlöshet (insomnia) beskrivs vanligen ha tre kännetecken: subjektiva sömnbesvär, negativa dagtidssymtom och obehag eller funktionsbegränsning i någon viktig del av livet. Insomnia är ett mycket vanligt tillstånd och drabbar i princip alla människor någon gång under livet. Långvarig sömnlöshet är mindre vanligt men brukar ändå rapporteras av 4–7 procent i en allmänbefolkning. Psykologiska mekanismer har […]

Koffein ökar inte risken för hypertoni

Koffein har en känd, kortvarigt blodtryckshöjande effekt, och det har spekulerats i att kaffedrickande skulle kunna leda till hypertoni även på längre sikt. Nu visar en amerikansk studie av forskare från bla Harvarduniversitetet att så inte är fallet. Kohortstudien omfattar drygt 155000 kvinnor utan hypertoni som följts under tolv år och fått svara på frågor […]

Neonatal screening av hörselnedsättning fungerar bra

Bilateral permanent hörselnedsättning på 40 dB eller mer ses hos drygt en promille av alla nyfödda barn. För att säkerställa normal språkutveckling är det viktigt att dessa barn identifieras tidigt så att habilitering kan sättas in före 8 månaders ålder. I slutet av 1990-talet visade en omfattande studie av barn födda i Wessex-området i England […]

Stresshantering kan minska långvarig smärta och främja välbefinnandet

Stressrelaterade besvär/sjukdomar och långvarig muskelvärk utgör ett betydande hot mot folkhälsan i de flesta industrialiserade länderna och förväntas av WHO bli allt vanligare under de kommande decennierna. De patogena effekterna av långvarig stress utgör en svår börda för individer, organisationer och samhället i stort. Stresshantering kan således vara viktigt för att bevara och främja långvarig […]

Sömnapné oberoende riskfaktor för stroke

Obstruktiv sömnapné är en oberoende riskfaktor för stroke. Det visar en studie från amerikanska Yale-universitetet. Kohortstudien har utgått från 1022 patienter som sökt vård vid en sömnklinik. 68 procent av dessa fick, efter sömnregistrering, diagnosen obstruktiv sömnapné och behandling för detta. Deltagarna graderades efter hur svår apnén var. Det visade sig att den hårdast drabbade […]

Därför är tumörceller evigt unga

Man har länge känt till att tumörsjukdomar och en mängd åldersrelaterade syndrom uppvisar förändringar i kromosomernas ändstrukturer, de sk telomererna. I oktobernumret av Nature Structural and Molecular Biology rapporterar ett europeiskt forskarlag att man upptäckt att telomererna bildar en unik DNA-struktur. Forskarna har även identifierat de proteiner som kontrollerar bildningen av den unika DNA-strukturen och […]

Svenska, extremt underburna barn klarar sig bättre, internationellt sett

Vården av mycket omogna barn diskuteras intensivt i västvärlden. Orsaken är främst den relativt höga andel barn som drabbas av svåra skador i nyföddhetsperioden och som också riskerar problem senare i livet. Olika uppfattningar i etiska frågor råder. Socialstyrelsen tillsatte för några år sedan en arbetsgrupp med avsikt att allsidigt belysa problemen kring vården av […]

Amerikansk långtidsuppföljning visar på allvarliga funktionsbegränsningar

I Sverige föds cirka 240 barn per år efter en graviditetslängd understigande 28 veckor [1]. Den graden av underburenhet motsvaras av den födelsevikt (