Video vägleder vid anläggning av gastrostomiknapp hos barn

Uppfödning med gastrostomi används alltmer för barn med svårigheter att svälja och/eller mera långvarigt behov av ökad energitillförsel. Den traditionella vägen med uppfödning via ventrikelsond kan vara tillräcklig för kortare perioder, men på sikt ger sonden irritation i hals och svalg, bekymmer med ökad salivation innebär, hosta och, förutom den kosmetiska aspekten, återkommande problem när […]

Dilemmat att fatta beslut vid svår stroke

En betydande andel av de strokepatienter som dör på amerikanska sjukhus har varit intuberade och respiratorbehandlade. Vid utsättandet av denna livsuppehållande behandling har patientens önskemål och vilja kommit att vägas in i allt större omfattning. Sättet detta görs på varierar från sjukhus till sjukhus, vilket återspeglas i hur stor andel av alla dödsfall på amerikanska […]

Färre dödsfall och livshotande födoämnesreaktioner

År 1997 redovisade vi i Läkartidningen en sammanställning av 60 rapporter om svåra livsmedelsreaktioner som inträffat under åren 1993–1996 [1]. Resultatet var baserat på en spontanrapportering av läkarkåren efter upprop i olika sammanhang om vårt intresse för sådana reaktioner. Syftet var att genom fortlöpande rapportering kunna bedöma hur vanliga svåra reaktioner är och om några […]

»Orättvis« effekt av fysisk aktivitet

Låg förmåga att omsätta energi under fysiskt arbete (dålig kondition) är en riskfaktor för plötslig död [1], som är mycket vanlig i Sverige [2]. Tillståndet försvårar också möjligheten till preventiva effekter av fysisk aktivitet. Det beror på att de preventiva effekterna är kopplade till energiomsättningen. Detta gäller för allmänna råd till »alla individer«, liksom för […]

Inget stöd för CRP-diagnostik vid nedre luftvägsinfektion

Virusorsakade infektioner i nedre luftvägarna är betydligt vanligare än bakteriella pneumonier. Trots det behandlas de flesta nedre luftvägsinfektioner med antibiotika. CRP har föreslagits som lösning för att skilja bakteriella infektioner från virusutlösta. I denna systematiska översikt ville man värdera den diagnostiska precisionen av CRP för att spåra radiologiskt verifierade pneumonier och hur väl CRP skilde […]

Kost- och livsstilsförändringar bromsar prostatacancer

Mycket stort intresse har på senare tid riktats åt möjligheten att med kostfaktorer kunna förebygga sjukdomsuppkomst eller lindra redan uppkomna sjukdomar. I septembernumret av Journal of Urology redovisar Ornish och medarbetare (huvudsakligen vid Department of Preventive Medicine Research Institute vid University of California, San Francisco, USA) [1] att kost- och livsstilsförändringar tycks kunna påverka sjukdomsförloppet […]

Kan man lita på hälsoekonomiska utvärderingar?

I en nyligen publicerad artikel i BMJ jämförs resultaten av kostnad–effektanalyser som genomförts på uppdrag av National Institute for Clinical Excellence (NICE). Föga förvånande och i linje med tidigare erfarenheter påvisas signifikanta skillnader beroende på vem som ligger bakom analyserna. Marknadsförande företag redovisar gynnsammare resultat (lägre kostnad i relation till effekt) än oberoende akademiska utvärderare […]

Dekompression bra vid epidurala cancermetastaser

Ett av problemen med epidurala cancermetastaser är att tumörväxten ofta sker i kotkroppen och komprimerar ryggmärgen framifrån eller från sidan. Laminektomi, som tidigare varit den förhärskande kirurgiska behandlingen, avlastar ryggmärgen bakifrån men ger ingen dekompression. Det verkar heller inte som om resultaten av laminektomi följt av strålning är bättre än resultaten efter enbart strålbehandling. En […]

Fysiskt inaktiva flickor riskerar bli feta vuxna

Dubbelt så många flickor var feta vid 19 års ålder än vid 9 års ålder i en amerikansk longitudinell studie, där drygt 2000 svarta och vita flickor följts under tio års tid. Barnens fysiska aktivitet minskade avsevärt under dessa år. Bland vuxna finns ett dokumenterat samband mellan låg fysisk aktivitet och viktuppgång. Hos barn finns […]

Akut nedre luftvägsinfektion läker utan antibiotika

Akut nedre luftvägsinfektion är ett av de vanligaste tillstånden som behandlas i primärvården, och många läkare förskriver antibiotika. Systematiska genomgångar har funnit divergerande resultat om effekten av antibiotikabehandling, och den senaste Cochrane-sammanställningen visar måttlig effekt av antibiotika. Denna amerikanska randomiserade, kontrollerade studie syftade till att jämföra effektiviteten av tre behandlingsstrategier och av ett informationsblad om […]

Ingen effekt av solhattsextrakt mot förkylning – varför fler studier?

Bruket av Echinacea angustifolia (rudbeckia, solhatt) har sitt ursprung hos Nordamerikas indianer, som har använt växten mot ett flertal sjukdomstillstånd, från magvärk till ormbett. Även idag är Echinacea en populär huskur (örtmedicin) mot vanlig förkylning. Många studier har gjorts, dock med motstridiga resultat och utan att säkert kunna styrka effekt på virala luftvägsinfektioner. I en […]

Nikotinplåster – skral effekt vid ulcerös kolit

Under 1980-talet visades att ulcerös kolit är mindre vanligt hos rökare och att debut och recidiv av sjukdomen är vanligare efter rökstopp. Tidiga studier från England [1, 2] och Sverige [3] konfirmerades i flera andra länder. Frågan var om effekten berodde på nikotinet eller på andra effekter av rökningen och om ulcerös kolit kunde behandlas […]

WHOs globala tobakskonvention utmanar svenska läkare att »kavla upp ärmarna«

»Tobacco is a killer!« En av Gro Harlem Brundtlands första åtgärder 1998 som Världshälsoorganisationens generalsekreterare var att starta arbetet på en ramkonvention om tobak. »Framework Convention on Tobacco Control« (FCTC) har manglats fram under intensivt förhandlingsarbete mellan de 192 medlemsländernas regeringar med viktig sakkunskap från folkhälsoföreträdare och frivilligorganisationer. Tobaksindustrin har under hela processens gång försökt […]

Trikuspidalisstenos – en allvarlig komplikation till Port-a-cath

En elvaårig pojke med systemisk lupus erythematosus (SLE) av aggressiv typ och med led- och perikardengagemang sedan tidig barndom fick år 1997 en Port-a-cath (subkutan venport) inlagd för att ge bla cyklofosfamid (Sendoxan). Inläggningen av katetern förlöpte utan komplikationer, enligt journalanteckningarna. Cyklofosfamid (Sendoxan) gavs i katetern vid upprepade tillfällen, senast år 2000. Patienten undersöktes på […]

GHB-, GBL- och butandiolförgiftningar – ett allvarligt problem i Västsverige

GHB (gamma-hydroxibutyrat) är ett organiskt lösningsmedel och ett derivat av karboxylsyran smörsyra [1]. GHB kan också kallas en substituerad karboxylsyra. Illegalt tillverkat GHB konsumeras som berusningsmedel bland ungdomar, framför allt i Västsverige. I huvudsak används det av ungdomar i åldern 18–25 år, men både yngre och äldre användare finns. Merparten av användarna är yngre män. […]

Hindren för organdonation i intensivvården kan överbryggas

Brist på organ är den viktigaste orsaken till att inte tillräckligt många transplantationer genomförs. Antalet donationer från avlidna per miljon invånare i Sverige är lägre än för flertalet andra länder i Europa. En orsak är allt bättre behandling av svåra skallskador och blödningar, en annan att cirka 40 procent av närstående säger nej till donation […]

Tidig prognosbedömning efter hjärtstopp är i dagsläget omöjlig

Hjärtstillestånd eller hjärtstopp innebär att hjärtats mekaniska arbete plötsligt upphör, vilket kliniskt manifesteras genom avsaknad av puls, okontaktbarhet och apné (eller agonal, suckande andning). Ett konsensusuttalande angående rutiner för klassificering och rapportering av händelser och kliniska fynd, det sk Utstein-protokollet, finns publicerat [1]. Hjärtstillestånd utgör tillsammans med drogmissbruk, subaraknoidalblödning och brustet aortaaneurysm de vanligaste orsakerna […]

Hitta rätt i PubMed

Om stora medicinska databaser som Medline eller PubMed ska vara till nytta för doktorer i deras kliniska vardag måste de lära sig att söka efter vetenskapliga studier av hög kvalitet och som kan besvara de kliniska frågeställningarna på ett adekvat sätt [1]. Eftersom PubMed idag innehåller mer än 15 miljoner referenser till vetenskapliga artiklar och […]

Insulinresistens och inflammation – starka riskfaktorer för hjärtsvikt

Hjärtsvikt är en viktig orsak till sjuklighet och död i världen, och sökandet efter modifierbara riskfaktorer är centralt för att minska lidandet vid denna folksjukdom. Huvudmålet med denna avhandling var att undersöka nya metabola riskfaktorer för hjärtsvikt, med fokus på insulinresistens och inflammation. Det sekundära målet var att undersöka hur hög validitet hjärtsviktsdiagnosen har i […]

Bön, musik och handpåläggning av tveksamt värde för hjärtpatienter

Tidigare studier av (för)bönens effektivitet inom medicinen har gjorts, dock oftast av tvivelaktig kvalitet. En nyligen publicerad studie av Micthell W Krucoff och medarbetare tycks dock fylla höga formella krav. 748 hjärtpatienter från nio olika centra i USA som skulle genomgå hjärtkateterisering eller PTA någon gång under åren 1999–2002 enrollerades i en studie, där de […]