Bedömning av svårighetsgrad och livskvalitet vid atopiskt eksem

En kraftig ökning av atopiskt eksem har noterats under de senaste 20 åren. Idag förekommer atopiskt eksem hos 20–25 procent av förskolebarn i västvärlden. Studier pågår för att försöka utröna bakomliggande orsaker till denna ökning, och flera olika teorier diskuteras. I andra studier pågår försök att kartlägga bakomliggande mekanismer vid atopi och för att utveckla […]

Lysosomer mål för behandling av p53-muterade cancerceller. Ny metod mäter cellgifters effekt

Ett av de största problemen vid behandling av cancer är att tumörceller kan bli resistenta mot behandling. Syftet med nedan refererade avhandlingsarbete var att hitta nya anticanceragens med specifik förmåga att inducera p53-oberoende apoptos samt att karaktärisera sådana substansers verkningsmekanismer. Ett ytterligare syfte är utveckling av en ny metod för påvisande av behandlingseffekter hos cancerpatienter. […]

Medicinsk kontrovers
– ny artikelform i LT

Kontroverser är vanliga inom klinisk medicin. Vanligtvis berikar de utvecklingen genom en vetenskaplig diskurs där båda sidor får skärpa sin vetenskapliga argumentation. Med tiden klarnar evidensläget, och kunskapen kan omsättas i kliniska rekommendationer till patientens fromma. Vissa frågor förblir dock kontroverser under lång tid, trots ett stundtals intensivt meningsutbyte med negativa konsekvenser för allmänhetens tilltro […]

Socker triggar våra belöningssystem

Konsumtionen av sötade livsmedel ökar, inte bara i Sverige utan i hela västvärlden. Vilken är då förklaringen till denna ökning? Saknar vi biologiska spärrar mot hög sockerkonsumtion eller är det spärrar som är lätta att forcera och som sedan är borta för gott? Det har talats om att vissa personer till och med är sockerberoende. […]

Ytterligt svaga bevis för sockerberoende hos människa

Fet och söt mat smakar gott och ger oss lättillgänglig energi. En överkonsumtion av sötsaker kan för många vara ett problem, och frågan är om svårigheten att motstå sötsaker kan förklaras av ett fysiologiskt beroende av socker eller om suget efter sötsaker kan förklaras av andra mekanismer. I sin artikel fördjupar sig Charlotte Erlanson-Albertsson i […]

Synbiotika reducerar infektionsfrekvensen efter levertransplantation

Trots »aggressiv« antibiotikabehandling rapporteras infektioner i 50–86 procent av fallen under första månaden efter levertransplantation. Synbiotisk behandling – kombination av laktobaciller/probiotika och växtfibrer/prebiotika – har i olika studier visat sig signifikant minska förekomst av infektioner efter operativa ingrepp. I en prospektiv randomiserad studie behandlades 66 patienter som genomgått levertransplantation med ett synbiotikapreparat innehållande fyra bioaktiva […]

Statininducerad impotens?

Erektil dysfunktion har inte rapporterats som en biverkan i de stora randomiserade, kliniska studierna av HMG-CoA-reduktashämmarna, de sk statinerna. Enligt data från 4S-studien, där 4444 patienter med kranskärlssjukdom randomiserades till att få antingen simvastatin eller placebo, rapporterades impotens eller sexuell dysfunktion av 37 patienter som fick simvastatin och 28 patienter som fick placebo. Denna skillnad […]

Inbyggd nödbroms i balanssystemet

Vår balans – vestibularissystemet – lämpar sig utmärkt som modell för experimentell forskning. Det är det enda sensoriska systemet där man inte bara exakt kan mäta »input« i form av sensoriska stimuli utan också kvantifiera »output« i form av motoriska reflexer, dessutom med icke-invasiva metoder. Vidare är vestibularissystemet anatomiskt och fysiologiskt väl kartlagt samt fylogenetiskt […]

Välutbildade läkarsekreterare lönar sig

Det nationella patientregistret vid Socialstyrelsens epidemiologiska centrum bygger på landstingens rapportering av diagnosuppgifter från den slutna vården vid sjukhus. Från och med 1997 har insamlingen börjat göras även av uppgifter från den öppna vården vid sjukhus. Diagnosuppgifterna i denna studie bygger på den slutna vården. Registreringen görs ibland av läkare och ibland av läkarsekreterare. Validiteten […]

Hjälm vid skid- och snowboardåkning minskar risken för skallskador

Skid- och snowboardåkning är förenat med risk för både lindriga och allvarliga skallskador. Tidigare studier har visat att användning av hjälm hos cyklister minskar risken för skallskador. När det gäller skidor och snowboard har en – relativt sett mindre – studie på barn under 13 år visat att användning av hjälm kan skydda mot skallskador. […]

Råd om gentest för specifik mutation vid familjär Parkinsons sjukdom

Ärftliga former av Parkinsons sjukdom har tidigare identifierats, bl a med förekomst av sjukdomsframkallande mutationer i generna Parkin , PINK1 och DJ-1. Vissa familjer med autosomalt dominant ärftlig parkinson av typen PARK 8 har även uppvisat mutation i LRRK2 – den gen, som kodar för proteinet dardarin. I en studie, publicerad i Lancet har man […]

Kan hastighetskameror förebygga trafikolyckor och personskador?

Globalt sett dör årligen 1,2 miljoner människor i trafikolyckor och omkring 50 miljoner människor trafikskadas. Åtgärder för att reducera hastigheten på vägarna är nödvändiga för att minska olyckstalen. I takt med att användningen av hastighetskameror ökar i många länder finns det skäl att mer systematiskt utvärdera deras effektivitet. Ordentlig utvärdering behövs även med tanke på […]

Surfaktantbrist hos nyfödda: Behandling med »INSURE«-metoden ger förbättrad syresättning och minskar behovet av mer än en dos surfaktant

Surfaktantbrist hos för tidigt födda barn är huvudorsak till utveckling av lungsjukdomen Respiratory Distress Syndrome (RDS). Det är dock ofullständigt känt exakt hur produktion och omsättning av surfaktant hos måttligt prematura och fullgångna barn påverkas av lungsjukdomar och ventilationsstrategier. I en avhandling har endogen surfaktantmetabolism studerats med hjälp av en nyligen utvecklad stabil isotopteknik. Studien […]

Kirurgisk bot vid förmaksflimmer är på gång

Förmaksflimmer är den vanligaste åtgärdskrävande hjärtrytmrubbningen [1]. Enligt aktuella uppskattningar har 90000– 100000 individer i Sverige förmaksflimmer. Generellt sett medför förmaksflimmer vanligen förhöjd vilopuls samt för snabb pulsstegring vid ansträngning. Tillsammans med bortfall av förmakskontraktionens bidrag till kamrarnas fyllnad och den oregelbundna rytmen leder detta till sänkt fysisk prestationsförmåga. Därtill finns en tromboembolirisk som varierar […]

Med nära-infrarött ljus kan luktsvaret i hjärnbarken undersökas

Luktsinnet var länge svårförklarligt. Man förstod inte ens grundprinciperna för hur vi kan känna igen och minnas mer än 10000 olika dofter. De två Nobelpristagarna i fysiologi eller medicin år 2004 – Richard Axel och Linda B Buck – löste detta problem, och i banbrytande arbeten har de visat hur vårt luktsinne fungerar. Nobelpriset belönade […]

Var femte man över 50 år som remitteras till urolog har cancer

Män över 50 år utgör drygt hälften av dem som remitteras till en urologisk specialistmottagning. Orsaken är den höga incidensen av blåstömningsproblem (LUTS, lower urinary tract symtoms) hos äldre män [1, 2]. Den vanligaste orsaken till detta är godartad prostataförstoring, men det finns fler, varav en är prostatacancer. Detta är väl känt bland allmänheten, och […]

Kollektivprenumeration eller ej?

Vad innebär prenumerationsformen för en tidskrifts anseende och för redaktionens möjligheter att publicera för tidningsägaren känsligt men för läsarna viktigt material? Frågan är aktuell för vår läsekrets med tanke på förslaget att låta prenumerationsavgiften för Läkartidningen ingå i en höjd medlemsavgift till Sveriges läkarförbund. Vi vill här redovisa några internationella erfarenheter kring prenumerationsformens potentiella betydelse […]

Differentialdiagnostik viktig vid misstanke om erysipelas (rosfeber) Liknande symtom förekommer vid ett flertal icke-infektiösa tillstånd

Erysipelas (rosfeber) är en relativt vanlig bakteriell infektion som främst drabbar äldre. Infektionen ger en lokal rodnad med ömhet och svullnad som oftast är lokaliserad till de nedre extremiteterna. Rodnaden är oftast skarpt avgränsad mot övrig hud. Feber, många gånger hög, förekommer nästan alltid. Infektionen – en form av cellulit – orsakas av grupp A-streptokocker. […]

TNT-studien ger skjuts i debatten om högdos statiner

Resultaten av studien »Treating to New Targets« (TNT) presenterades på en session med »Late-breaking Clinical Trials« på American College of Cardiology i mars i år, och samtidigt publicerades en elektronisk version av en artikel som presenterar studieresultaten i New England Journal of Medicine [1]. Både den nu aktuella, huvudsakligen i USA genomförda, studien TNT [2] […]

Organdonation? När får frågan ställas?

Enligt svensk lag är en människa död när »hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort« [1]. Detta dödsbegrepp är numera det helt dominerande i den utvecklade delen av världen. Vidare råder enighet, åtminstone bland läkare, om att inga organ (som är oförenliga med fortsatt liv) får tas innan patienten har dödförklarats. Den sk […]