Alltför långa arbetstider för utbildningsläkare i USA äventyrar patienternas hälsa och säkerhet

Diskussionen om läkarbetstider och dess betydelse för arbetsmiljö, patientsäkerhet och medicinska resultat är aktuell i både Europa och USA. I juli 2003 införde ACGME (Accreditation Council for Graduate Medical Education) i USA nya regler som begränsar veckoarbetstiden till 80 timmar för utbildningsläkare. Fletcher och medarbetare betecknar i en artikel i Annals of Internal Medicine denna […]

Kontroll över arbetstid och belastning kan motverka utbrändhet

Utbrändhet bland ST-läkare borde, på grund av stora arbetskrav och begränsade möjligheter till kontroll av arbetstider och arbetsbelastning, vara ett utbrett och omfattande problem. Det är utgångspunkten när Niku K Thomas i JAMA sammanfattar en genomgång av 15 artiklar baserade på sinsemellan mycket olika studier publicerade 1983–2004. De flesta av studierna har använt Maslachs Burnout […]

Oexploderad ammunition större hot än minor

Åren 2000–2002 hade Afghanistan det högsta antalet människor i världen som skadats av oexploderad ammunition och landminor. Bilukha och medarbetare ger i BMJ en beskrivning av FNs databas för minkontroll i Afghanistan [1]. Data kommer främst från Röda korsets arbete vid 390 hälsostationer och är klinikbaserade. Sensitiviteten för data bedöms till 50 procent. Man fann […]

Fortsatt strikta indikationer för tonsillektomi på barn med lindriga besvär

I en öppen randomiserad studie från Holland har värdet av adenotonsillektomi på barn med lätta till måttliga symtom undersökts. Studien är – vad gäller bakomliggande motiv – relaterad till de vida indikationer för tonsillektomi som tillämpas. Tonsillektomifrekvensen i Holland är så hög som 115/10000 barn och år jämfört med exempelvis England (65/10000) och USA (50/10000). […]

Bush främjar inte världens hälsa

Många människor inom och utom USA hade hoppats på en förändring av inriktningen av det amerikanska inflytandet över världens hälsopolitik i samband med presidentvalet 2004. Den amerikanska dominansen inom olika områden är mycket påtaglig; det må gälla utrikespolitik, ekonomi, forskning och bistånd till fattiga länder. Under president George W Bush har den amerikanska hälsopolitiken karakteriserats […]

Social återuppbyggnad kan ge bästa läkningen efter tsunamin

Psykiater Elsbeth Brännström har i ett korrespondensinlägg i Läkartidningen [1] skrivit om psykologiskt omhändertagande efter tsunamin i Sydostasien utifrån sin egen bakgrund och erfarenhet som flykting under andra världskriget. Hon ser en risk i att vi stämplar »stora delar av svenska folket som patienter som behöver professionellt omhändertagande«. Hon betonar vikten av att se resursen […]

Användning av Topimax vid övervikt

Topiramat är en antiepileptisk substans som klassificeras som en sulfamatsubstituerad monosackarid. De godkända indikationerna för topiramat är tilläggsbehandling eller monoterapi till patienter med epilepsi med partiella anfall och/eller generaliserade tonisk-kloniska anfall. Normaldos vid antiepileptisk behandling är 200–400 mg per dygn uppdelat på två doseringstillfällen. Farmakologiskt är hittills tre olika egenskaper identifierade hos topiramat. Dels ökar […]

På väg mot individbaserad uppföljning av resultat i vård och omsorg

Uppföljning inom vård och omsorg bör visa vilka resultat som uppnås för de individer som får vård och omsorg. Idag saknas konsensus avseende vilken information som är nödvändig för detta, liksom gemensamma begrepp/termer och en nationellt definierad informationsstruktur. Den största arbetsinsatsen är idag att samla in data – av varierande kvalitet. Ringa kraft ägnas åt […]

Kronisk granulomatös sjukdom – inte bara brist på syreradikaler

OBSERVERA! (Vissa formler och namn i texten får en felaktig typografi på denna sida, därför rekommenderar vi våra läsare att ladda ner en pdf på hela artikeln. Reds anm) * Kronisk granulomatös sjukdom (CGD, chronic granulomatous disease) är en sällsynt medfödd sjukdom, som anses drabba cirka 1–2 av 400000 individer. I Sverige känner vi till […]

Välj medellinjesnitt för bästa åtkomst till bukhålan

När det krävs god åtkomst till bukhålan står valet mellan ett medellinjesnitt och ett stort tvärsnitt. Den lokala traditionen eller den aktuella situationen kan påverka valet av snitt. Ofta sker tex akut aortakirurgi via ett medellinjesnitt, medan tvärsnitt ibland används vid elektiv kirurgi. Uppfattningen att frekvensen av postoperativa komplikationer skiljer sig åt mellan medellinje- och […]

Nipahvirus – ännu en produkt från den asiatiska »virusfabriken«

Nya infektioner (»emerging infections«) brukar man tala om när en tidigare okänd infektionssjukdom upptäcks i en befolkning eller om en känd sjukdom snabbt ökar i incidens eller får ny geografisk spridning. Listan på nya infektioner växer ständigt, och sedan mitten av 1970-talet har åtminstone 20–30 nya smittämnen upptäckts [1]. De två som kanske fått mest […]

Amerikansk studie visar samband mellan brusten blindtarm och faktorer som etnicitet och typ av sjukförsäkring

Perforerad appendicit medför en ökad risk för postoperativa komplikationer såsom intraabdominella infektioner. För att undvika detta har tidigare en hög frekvens negativa laparotomier ansetts acceptabel. I Sverige har det under senare år förts en diskussion kring huruvida radiologisk diagnostik kan reducera antalet negativa appendektomier på barn. Kaiser och medarbetare [1] har visat att så är […]

Glitazoner – ny behandlingsprincip med frågetecken

Läkemedelsverket har publicerat en uppdatering av kunskapsläget om glitazoner, en ny behandlingsprincip vid typ 2-diabetes. I Sverige finns två glitazoner registrerade: rosiglitazon (Avandia) och pioglitazon (Actos). Glitazonerna tillhör gruppen PPAR-gamma-agonister, och utövar sin effekt i cellkärnan på fettomsättning, kolhydratomsättning och insulinkänslighet. Behandlingsprincipen är intressant då centrala mekanismer vid typ 2-diabetes som insulinkänslighet och betacellsfunktion påverkas. […]

Försök med anti IL-12 vid aktiv Crohns sjukdom

Vid Crohns sjukdom (CD) förefaller Th1-dominerad kronisk inflammation, medierad av TNF(alfa)-, interleukin-12 och interferon-(gamma) spela en viktig roll. Det är därför naturligt att stort intresse riktas mot möjligheterna att nedreglera proinflammatoriska cytokiner. I en randomiserad dubbelblindstudie undersöktes effekten av humana monoklonala antikroppar mot IL-12. Studiegruppen omfattade 79 patienter med medelsvår CD och – i flertalet […]

Manipulation av kotpelaren inte bättre än standardbehandling

En artikel från Cochrane utvärderar litteraturen om handläggning vid akut och kronisk ryggsmärta. Artikeln beaktar framförallt randomiserade kliniska studier [1]. I allt kunde 39 studier som fyllde inklusionskriterierna identifieras och konklusionen är helt entydig: Det finns ingen evidens för att manipulation av kotpelaren är effektivare än standardbehandling vid behandling av akut eller kronisk ryggsmärta. Varken […]

Risker med ansvarslös (homo)sexualitet

Smittskyddsmyndigheten i New York har nyligen rapporterat om en homosexuell man, som i december 2004 konstaterades vara infekterad med HIV [1]. Det speciella med denne patient var att virusstammen uppvisade resistens mot 3 av 4 läkemedelsgrupper och att han kort tid, maximalt 20 månader, efter smittotillfället, hade lågt antal CD4-positiva T-celler. Dessa utgör de huvudsakliga […]

Temporalisarterit

Temporalisarterit, eller jättecellsarterit, är en förhållandevis vanlig sjukdom i Skandinavien, vanligare än i övriga världen [1]. Antalet nydiagnostiserade fall per år är här ca 20 per 100000 personer äldre än 50 år, och medelåldern vid diagnosen är idag drygt 65 år [2]. Kvinnor drabbas två till tre gånger oftare än män. Incidensen har ökat i […]

Fler polisanmäler våldsbrott och gängvåldet ökar

Syftet med föreliggande studie var att kartlägga våldet i Umeåområdet utifrån de personer som sökt vård på Norrlands Universitetssjukhus under 2002. En jämförelse gjordes med motsvarande data från 1997 respektive 1985 [1]. Vidare studerades hur ofta misshandeln anmäldes till polisen. Material Norrlands Universitetssjukhus (NUS) har ett upptagningsområde med en radie på ca 60 km runt […]

Våldets följder – en fråga om folkhälsa

Flera undersökningar har visat att kvinnor som sökt på olika mottagningar för långvariga smärttillstånd ofta har varit utsatta för våld eller övergrepp tidigare [1-6]. Det fåtal studier som även inkluderat män har visat liknande resultat [7, 8]. Få populationsbaserade undersökningar har studerat smärta eller sjuklighet hos kvinnor eller män som utsatts för våld, och dessa […]

Likvoranalys av 14-3-3-protein och T-tau/P-tau-kvot ger säkrare diagnos

Prionsjukdomar är ett samlingsbegrepp för en grupp ovanliga neurodegenerativa sjukdomar med typiska tvättsvampslika (spongiforma) hjärnförändringar, som orsakas av utfällning av ett abnormt veckat endogent protein i hjärnvävnad. Proteinet benämns PrPSc (prion protein scrapie), eftersom det först identifierades i hjärnor från får med scrapie. PrPSc är en förändrad variant av det cellulära proteinet PrPC. Såväl PrPC […]