Kartläggning av samband mellan födelsemånad och risk för MS

Risken att få multipel skleros är komplex och beroende av både miljö och genetiska faktorer. Att många med MS är födda under våren har tidigare studier visat. En studie publicerad i BMJ har kartlagt om risken att få MS har ett samband med födelsemånad. Författarna spekulerar bland annat kring att folsyra- eller D-vitaminbrist hos mamman […]

Tidig diagnos av melanom underlättas med utvidgade ABCD-kriterier

Sett i ett 20-årsperspektiv är hudmelanom en av de snabbast ökande maligna tumörerna i Sverige med en genomsnittlig incidensökning av 2 procent per år. Tidig diagnos är avgörande för prognosen och för ökad överlevnad. År 1985 skapades ABCD-kriterierna i avsikt att skapa ett diagnostiskt »kom ihåg« riktat till icke dermatologiskt tränad sjukvårdspersonal och allmänheten. Syftet […]

Uppföljning av brittiskt protokoll för handläggning av plötslig och oväntad spädbarnsdöd

Brittiska patologer och barnläkare har utarbetat en manual för hur plötslig och oväntad spädbarnsdöd (SIDS) skall handläggas [1]. Grundprotokollet bygger på erfarenheter från Avon och har sin bakgrund i det offentligt mycket omtalade fallet Sally Clark – en brittisk advokat som åtalades för mord på två egna barn men som senare frikändes. Dödsfallen rubricerades först […]

Patientens upplevelse av egen kognitiv förmåga
påverkar livskvalitet och återhämtning vid kranskärlssjukdom

Ett antal randomiserade studier talar entydigt för att blodfettssänkande läkemedel till patienter med kranskärlssjukdom leder till en kostnadseffektiv minskning av dödlighet och fortsatt hjärtsjuklighet. En betydande skillnad kvarstår dock mellan vetenskapligt välgrundade mål och det som uppnås i rutinsjukvård. I en kontrollerad, randomiserad, pedagogiskt inriktad interventionsstudie utvärderades effekterna av olika metoder att sprida nya vetenskapliga […]

Datortomografi utan kontrast
ger säker diagnos av appendicit

Flera tidigare studier har visat att datortomografi av buken med kontrast – intravenöst och/eller oralt/rektalt – med relativt hög säkerhet kan fastställa diagnosen appendicit. I en nederländsk prospektiv studie har 103 patienter över 16 år med kliniskt misstänkt appendicit genomgått DT utan kontrastförstärkning efterföljt av diagnostisk laparoskopi. Laparoskopifyndet betraktades som »golden standard«. Kirurgen var ovetande […]

Inget stöd för att SSRI ger ökad suicidrisk

Läkemedelsverket varnade nyligen för att SSRI-preparat (selektiva serotoninåterupptagshämmare) kan öka självmordsrisken hos deprimerade barn. Bakgrunden till varningen var en drastisk tolkning av några kliniska prövningar där ett ökat antal biverkningar i form av suicidtankar och suicidalt beteende rapporterats bland de barn som fått SSRI jämfört med placebogruppen. Depression är den främsta riskfaktorn för suicid bland […]

Klart, korrekt och på svenska

Läkartidningen strävar efter att publicera artiklar med ett klart, korrekt och konsekvent språk. Många gånger innebär det att accepterade artiklar bearbetas en hel del av redaktionen innan de kommer i tryck. Det gäller både stavning och syntax. Dessutom slår vi vakt om det svenska medicinska språket. Engelska ord och uttryck används alltmer bland läkare, men […]

Babels torn … eller systematiska begrepp, termer och koder

Läkekonsten har sedan tidernas begynnelse använt benämningar för att beskriva fenomen inom verksamhetsområdet, både sådana man kunnat förklara och sådana man ännu inte förstått. Att fånga i ord ger i alla fall en viss känsla av kontroll. Att enhetliga benämningar och språk är en framgångsfaktor är en mycket gammal sanning. I första Mosebokens 11 kapitel […]

Får en laboratorieundersökning kallas vad som helst?

Varje år utförs hundratals miljoner laboratorieundersökningar i svensk sjukvård. Somliga är enkla att utföra, tex genom att doppa en testremsa i ett urinprov, andra mera komplicerade. Gemensamt för både enkla och komplicerade undersökningar är att resultaten och andra uppgifter från undersökningen alltid överförs i ett eller flera led från den som utför undersökningen (tex laboratoriet) […]

Trikinos – infektionssjukdom som ökar på nytt i Östeuropa och på Balkan

Trikinos är en gammal och i Sverige nästan bortglömd infektionssjukdom. Det senaste utbrottet inträffade 1969. För de flesta är trikinos kanske mest känd som den möjliga dödsorsaken hos Andrée och medföljande nordpolsresenärer. Infektionsrisken har på nytt ökat i Europa, framför allt i Östeuropa och på Balkan, på grund av brister i livsmedelskontrollen. Antalet oupptäckta fall […]

Endovaskulär metod möjlig vid rupturerade bukaortaaneurysm

Under de senaste åren har resultaten vid elektiv operation av bukaortaaneurysm förbättrats med en mortalitet i vissa serier på mindre än 4 procent [1]. Trots förbättrad anestesiologisk och kirurgisk teknik ligger dock mortaliteten för de konventionellt opererade rupturerade bukaortaaneurysmen kvar på en så hög nivå som 32-64 procent [2-4] trots att alla inte opereras [4]. […]

Endovaskulär behandling vid massiv okontrollerad intestinal blödning

Patienter med lokalt avancerad tumörsjukdom och massiv blödning från tumörområdet i buken utgör ofta svåra kirurgiska utmaningar. Svårigheten att identifiera och operativt åtgärda blödningskällan i ett tumöromvandlat område är uppenbar. En minimalinvasiv och därmed säkrare metod kan vara att hemodynamiskt stabilisera patienten med en temporärt ockluderande aortaballong (Figur 1) och därefter angiografiskt kartlägga blödningens ursprung […]

Val och konsekvens: mätnivån avgör den statistiska verktygslådan

Experter gör det, patienter gör det, barn och vuxna gör det – värderar och bedömer egenskaper såsom funktion, förmåga, kvalitet, upplevd hälsa, oro, smärta, lycka mm. Kännetecknande för dessa variabler är att definitionen av dem, både teoretiskt och operationellt, beror på sammanhanget och tilllämpningsområdet. Det finns inga standardiserade regler för hur en egenskap som inte […]

TNT-studien ger skjuts i debatten om högdos statiner

Resultaten av studien »Treating to New Targets« (TNT) presenterades på en session med »Late-breaking Clinical Trials« på American College of Cardiology i mars i år, och samtidigt publicerades en elektronisk version av en artikel som presenterar studieresultaten i New England Journal of Medicine [1]. Både den nu aktuella, huvudsakligen i USA genomförda, studien TNT [2] […]

Bröstcancerrisk påverkas ej av frukt och grönt

Det finns ett allmänt intresse av hur livsstilsfaktorer kan skydda eller förorsaka cancersjukdomar, bröstcancer inte undantaget. Flera undersökningar har antytt en förebyggande effekt av grönsaks- och fruktintag vad gäller risk för bröstcancer. European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) har nu genomfört en kost- och livsstilsundersökning bland flera prospektivt följda europeiska populationer, inkluderande två […]

Tumörer i papilla Vateri bör behandlas med »kirurgisk aggressivitet«

Cancer i papilla Vateri är en ovanlig tumörform, studerad endast i begränsad omfattning. Långtidsöverlevnaden efter resektion har i allmänhet i flertalet redovisade patientserier varit bättre vid cancer i papilla Vateri än vid annan periampullär cancer. Detta har tyvärr resulterat i missuppfattningen att dessa tumörer kan behandlas med lokal excision, kirurgisk eller endoskopisk. I en nyligen […]

Skrämmande siffror om bröstcancerrisk vid östrogensubstitution bör tolkas försiktigt

På relativt kort tid har inställningen till substitutionsbehandling med östrogen svängt dramatiskt. Den tidigare positiva attityden fick stöd i ett flertal observationsstudier, som talade för skydd mot bla kardiovaskulär sjukdom. De studier som faktiskt visade risk, framför allt för bröstcancer, väckte förhållandevis liten uppmärksamhet, möjligen beroende på att äldre studier visade varierande resultat med ibland […]

Mola hydatidosa och andra trofoblastsjukdomar

Mola hydatidosa är en tumörform som tillsammans med övriga trofoblasttumörer internationellt brukar benämnas gestational trophoblastic disease (GTD). De representerar en unik sjukdomsgrupp, eftersom tumören har sitt ursprung i graviditeten och således innehåller för kvinnan främmande genetiskt material. GTD kan uppstå efter normal graviditet, extrauterin graviditet, spontan abort och inducerad abort. Det förekommer också icke-graviditetsrelaterade trofoblastsjukdomar, […]

Hormonbehandling i klimakteriet ökar risken för bröstcancer

Könshormoner är den etiologiska hörnstenen i uppkomsten av bröstcancer, och sambandet mellan hormonbehandling och denna sjukdom har länge varit i fokus. I den brittiska prospektiva kohortstudien »The Million Women Study« följdes 1,4 miljoner kvinnor med avseende på insjuknande i bröstcancer [5]. Forskargruppen, där en av oss – Gillian Reeves – ansvarar för de statistiska analyserna, […]

Amiodaron som behandling mot förmaksflimmer gav tyreotoxikos

Amiodaron är ett jodhaltigt bensofuranderivat som i Sverige hittills främst använts vid kammartakykardier men som på senare år fått en ökad användning i samband med svårbehandlade förmaksflimmer. Försäljningen av amiodaron har ökat i Sverige under de senaste åren [Ulf Persson, Enheten för läkemedelsepidemiologi, Läkemedelsverket, pers medd; 2004]. Amiodaron är ett klass III-antiarytmikum enligt Vaughan Williams […]