Manipulation av kotpelaren inte bättre än standardbehandling

En artikel från Cochrane utvärderar litteraturen om handläggning vid akut och kronisk ryggsmärta. Artikeln beaktar framförallt randomiserade kliniska studier [1]. I allt kunde 39 studier som fyllde inklusionskriterierna identifieras och konklusionen är helt entydig: Det finns ingen evidens för att manipulation av kotpelaren är effektivare än standardbehandling vid behandling av akut eller kronisk ryggsmärta. Varken […]

Risker med ansvarslös (homo)sexualitet

Smittskyddsmyndigheten i New York har nyligen rapporterat om en homosexuell man, som i december 2004 konstaterades vara infekterad med HIV [1]. Det speciella med denne patient var att virusstammen uppvisade resistens mot 3 av 4 läkemedelsgrupper och att han kort tid, maximalt 20 månader, efter smittotillfället, hade lågt antal CD4-positiva T-celler. Dessa utgör de huvudsakliga […]

Temporalisarterit

Temporalisarterit, eller jättecellsarterit, är en förhållandevis vanlig sjukdom i Skandinavien, vanligare än i övriga världen [1]. Antalet nydiagnostiserade fall per år är här ca 20 per 100000 personer äldre än 50 år, och medelåldern vid diagnosen är idag drygt 65 år [2]. Kvinnor drabbas två till tre gånger oftare än män. Incidensen har ökat i […]

Fler polisanmäler våldsbrott och gängvåldet ökar

Syftet med föreliggande studie var att kartlägga våldet i Umeåområdet utifrån de personer som sökt vård på Norrlands Universitetssjukhus under 2002. En jämförelse gjordes med motsvarande data från 1997 respektive 1985 [1]. Vidare studerades hur ofta misshandeln anmäldes till polisen. Material Norrlands Universitetssjukhus (NUS) har ett upptagningsområde med en radie på ca 60 km runt […]

Våldets följder – en fråga om folkhälsa

Flera undersökningar har visat att kvinnor som sökt på olika mottagningar för långvariga smärttillstånd ofta har varit utsatta för våld eller övergrepp tidigare [1-6]. Det fåtal studier som även inkluderat män har visat liknande resultat [7, 8]. Få populationsbaserade undersökningar har studerat smärta eller sjuklighet hos kvinnor eller män som utsatts för våld, och dessa […]

Likvoranalys av 14-3-3-protein och T-tau/P-tau-kvot ger säkrare diagnos

Prionsjukdomar är ett samlingsbegrepp för en grupp ovanliga neurodegenerativa sjukdomar med typiska tvättsvampslika (spongiforma) hjärnförändringar, som orsakas av utfällning av ett abnormt veckat endogent protein i hjärnvävnad. Proteinet benämns PrPSc (prion protein scrapie), eftersom det först identifierades i hjärnor från får med scrapie. PrPSc är en förändrad variant av det cellulära proteinet PrPC. Såväl PrPC […]

… kan vi behålla försprånget?

Från och med den 1 maj 2004 var det tänkt att den nya lagen för kliniska prövningar skulle börja tillämpas i samtliga 25 EU-länder. Ansöknings- och hanteringsprocesserna hos myndigheter och etikkommittéer skulle då vara desamma i samtliga medlemsländer och därmed säkra att de kliniska prövningarna genomförs enligt »good clinical practice« (GCP). Det nya regelverket överensstämmer […]

Samband mellan kognitiv förmåga och risken för självmord bland män

Få studier har undersökt sambandet mellan intelligens och självmord. Det är dock sedan tidigare känt att låg intelligens är associerad med vissa psykiska sjukdomar såsom psykos och depression, vilka i sin tur är välkända riskfaktorer för självmordsförsök och självmord. I en nyligen publicerad studie. har sambandet mellan mental allmänbegåvning och risken för självmord bland svenska […]

Epidemiologi, biologi och genetik vid astrocytära tumörer

I Sverige diagnostiseras årligen drygt 1000 tumörer som är primärt sprungna ur det centrala nervsystemet (CNS). Majoriteten primära CNS-tumörer klassificeras som maligna. Den dominerande undergruppen utgörs av astrocytära gliom som enligt WHOs klassifikation indelas i fyra malignitetsgrader, där grad IV kallas glioblastom (GB) som är mest malign och har sämst prognos, följt av grad III, […]

ACE-hämmare står sig som förstahandsval till typ2-diabetiker

Det är sedan länge känt att ACE-hämmare och angiotensin1-receptorblockerare förhindrar försämring av njurfunktion hos typ1-diabetiker med hypertoni och begynnande nefropati. Ett flertal studier visar positiva effekter på mikroalbuminuri och glomerulär filtration av sådan behandling jämfört med annan blodtrycksterapi och/eller placebo. ACE-hämmare visar dessutom effekt på mortalitet hos typ1-diabetiker [Strippoli GF, et al. BMJ. 2004;329:828]. Folksjukdomen […]

Fågelinfluensa utan luftvägsbesvär

I ett av de senare numren av New England Journal of Medicine har de Jong och medarbetare publicerat en viktig rapport [1] om två vietnamesiska syskon, av vilka det ena avlidit i den fågelinfluensa som för närvarande grasserar i Vietnam. Indexfallet gällde en 9-årig flicka som 1 februari 2004 lades in på sjukhus med 4 […]

Ny kunskap om arv och ärftlighet ger nya aspekter på hjärtsjukdom

Ungefär 2–4 procent av befolkningen har 25–50 procents risk att drabbas av monogen ärftlig sjukdom. Till detta kommer att en stor del av risken att drabbas av någon folksjukdom innefattar genetiska komponenter. Det har uppskattats att cirka två tredjedelar av all sjuklighet har genetisk bakgrund [1]. Denna kan vara beroende på mutationer med låg genomslagskraft, […]

Fysisk aktivitet både stimulerar och hämmar immunförsvaret

Fysisk aktivitet kan ha både stimulerande och dämpande effekter på immunförsvarets funktion (Figur 1). Även om den biologiska relevansen av dessa förändringar ännu inte är klarlagd kan vissa praktiska slutsatser dras. Medan akut fysiskt arbete ger upphov till relativt stora omfördelningar av leukocyter mellan blod och andra vävnader resulterar fysisk träning över längre tid i […]

Transkraniell dopplermätning avspeglar intrakraniellt tryck

Transkraniell doppler (TCD) är en sensitiv metod som används primärt för detektion av förändringar i cerebrala blodflödeshastigheter, framför allt vasospasm, hos patienter med aneurysmal subaraknoidalblödning [1]. TCD-tekniken är icke-invasiv och kan enkelt upprepas bedside utan någon risk för patienten. Värdet av TCD-mätningar hos patienter med skallskada är en kontroversiell fråga, även om förändringar i blodflödeshastighet […]

Mutation av strukturella proteiner vanlig orsak till ärftlig kardiomyopati

Hjärtsvikt som följd av primär hjärtmuskelsjukdom, kardiomyopati, är en allvarlig sjukdom och utgör en viktig orsak till plötslig hjärtdöd hos unga och till allvarligt nedsatt funktionsförmåga hos unga och äldre. För tio år sedan var kardiomyopati en sjukdom som oftast beskrevs som idiopatisk, och spekulationer om orsaken rörde sig ofta kring toxiska, metabola och infektiösa […]

Testistorsion – ett diagnostiskt dilemma

Det som brukar betecknas som testistorsion är egentligen en funikelrotation, dvs funikeln i vilken blodförsörjningen till testikeln går roterar, vilket ger akut insättande smärtor, svullnad och ömhet. Vid misstanke om torsion är akut kirurgisk skrotal exploration, senast inom 5 till 6 timmar, nödvändig för att testikeln inte skall skadas irreversibelt. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer skall man […]

Enterokutana fistlar – krävande tillstånd som kan opereras till läkning

Enterokutana fistlar är sällsynta och uppkommer oftast som en komplikation till bukkirurgi. Tillståndet är svårbehandlat med hög morbiditet och mortalitet [1-17]. Handläggningen är multidisciplinär och ställer stora krav på nutritionsbehandling, kirurgisk kompetens och omvårdnad. Vårdinsatserna blir stora med oftast multipla operationer och långa vårdtider. Sjukdomens komplexitet har lett till att man i flera länder skapat […]

Oväntade fynd – solljus kan skydda mot cancer

Två aktuella studier [1, 2] i den ansedda Journal of the National Cancer Institute visar att solbestrålning kan minska risken för maligna lymfom respektive öka överlevnaden hos dem som drabbas av malignt melanom. Solexponering och lymfom Antalet nya fall av maligna lymfom har ökat betydligt under flera decennier, men orsakerna är väsentligen okända. En hypotes, […]

Merparten av all kronisk smärta en följd av vårdens tillkortakommanden

Flera aktuella studier visar att postoperativ smärta fortfarande är signifikant underbehandlad. Detta är generande för det medicinska samhället mot bakgrund av att all behandlingsbar smärta borde behandlas omgående för att undvika utveckling av långvarig smärta. Långvarig smärta är mänsklighetens största handikapp, epidemiologiskt sett. Strategin för smärtbehandling bör skräddarsys i förhållande till smärtdiagnosen, inte i förhållande […]

Postoperativ hypoxi kan förebyggas med övertrycksandning

Postoperativ hypoxi är vanligt efter större bukoperationer. En randomiserad studie från Italien undersökte om hypoxin och dess konsekvenser kan förhindras genom övertrycksandning under de första timmarna efter operationen. Studien avsåg att randomisera 600 patienter, men den första interimsanalysen visade en statistisk skillnad till övertrycksandningens fördel varför studien avbröts. Den primära resultatvariabeln, endotrakeal reintubation för andningssvikt […]