Transkraniell dopplermätning avspeglar intrakraniellt tryck

Transkraniell doppler (TCD) är en sensitiv metod som används primärt för detektion av förändringar i cerebrala blodflödeshastigheter, framför allt vasospasm, hos patienter med aneurysmal subaraknoidalblödning [1]. TCD-tekniken är icke-invasiv och kan enkelt upprepas bedside utan någon risk för patienten. Värdet av TCD-mätningar hos patienter med skallskada är en kontroversiell fråga, även om förändringar i blodflödeshastighet […]

Mutation av strukturella proteiner vanlig orsak till ärftlig kardiomyopati

Hjärtsvikt som följd av primär hjärtmuskelsjukdom, kardiomyopati, är en allvarlig sjukdom och utgör en viktig orsak till plötslig hjärtdöd hos unga och till allvarligt nedsatt funktionsförmåga hos unga och äldre. För tio år sedan var kardiomyopati en sjukdom som oftast beskrevs som idiopatisk, och spekulationer om orsaken rörde sig ofta kring toxiska, metabola och infektiösa […]

Testistorsion – ett diagnostiskt dilemma

Det som brukar betecknas som testistorsion är egentligen en funikelrotation, dvs funikeln i vilken blodförsörjningen till testikeln går roterar, vilket ger akut insättande smärtor, svullnad och ömhet. Vid misstanke om torsion är akut kirurgisk skrotal exploration, senast inom 5 till 6 timmar, nödvändig för att testikeln inte skall skadas irreversibelt. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer skall man […]

Enterokutana fistlar – krävande tillstånd som kan opereras till läkning

Enterokutana fistlar är sällsynta och uppkommer oftast som en komplikation till bukkirurgi. Tillståndet är svårbehandlat med hög morbiditet och mortalitet [1-17]. Handläggningen är multidisciplinär och ställer stora krav på nutritionsbehandling, kirurgisk kompetens och omvårdnad. Vårdinsatserna blir stora med oftast multipla operationer och långa vårdtider. Sjukdomens komplexitet har lett till att man i flera länder skapat […]

Oväntade fynd – solljus kan skydda mot cancer

Två aktuella studier [1, 2] i den ansedda Journal of the National Cancer Institute visar att solbestrålning kan minska risken för maligna lymfom respektive öka överlevnaden hos dem som drabbas av malignt melanom. Solexponering och lymfom Antalet nya fall av maligna lymfom har ökat betydligt under flera decennier, men orsakerna är väsentligen okända. En hypotes, […]

Merparten av all kronisk smärta en följd av vårdens tillkortakommanden

Flera aktuella studier visar att postoperativ smärta fortfarande är signifikant underbehandlad. Detta är generande för det medicinska samhället mot bakgrund av att all behandlingsbar smärta borde behandlas omgående för att undvika utveckling av långvarig smärta. Långvarig smärta är mänsklighetens största handikapp, epidemiologiskt sett. Strategin för smärtbehandling bör skräddarsys i förhållande till smärtdiagnosen, inte i förhållande […]

Postoperativ hypoxi kan förebyggas med övertrycksandning

Postoperativ hypoxi är vanligt efter större bukoperationer. En randomiserad studie från Italien undersökte om hypoxin och dess konsekvenser kan förhindras genom övertrycksandning under de första timmarna efter operationen. Studien avsåg att randomisera 600 patienter, men den första interimsanalysen visade en statistisk skillnad till övertrycksandningens fördel varför studien avbröts. Den primära resultatvariabeln, endotrakeal reintubation för andningssvikt […]

Kardiovaskulära riskfaktorer påverkas av behandling med moderna läkemedel mot insulinresistens

Sedan ca 5 år har vi i Sverige tillgång till en behandlingsprincip mot typ 2-diabetes som via aktivering av kärnreceptorn PPAR(peroxisome proliferator-activated receptor)-gamma leder till ökad insulinkänslighet och förbättrad blodsockerkontroll. De registrerade läkemedlen är i dagsläget två, rosiglitazon respektive pioglitazon, och de tillhör klassen tiazolidindioner. Det har föreslagits att pioglitazon inte bara aktiverar receptorsubtypen gamma […]

Femton års uppföljning av en randomiserad studie av screening för prostatacancer i primärvården

Allmän screening för prostatacancer har diskuterats sedan mitten av 1980-talet när det blev möjligt att avbilda prostatan med ultraljud. När användningen av prostataspecifikt antigen (PSA) som blodprov och markör för tidig upptäckt av prostatacancer spreds allt mer i mitten av 1990-talet blev diskussionerna allt hetare. Ännu har dock ingen randomiserad studie entydigt visat på att […]

Stora vitamindoser kan vara riskabelt!

Flera epidemiologiska studier har antytt att högt intag av eller höga blodnivåer av ämnen med antioxidantegenskaper kan associeras med minskad risk för olika kroniska sjukdomar. Sådana studier ger dock inga bevis för ett orsakssamband. En rad kontrollerade studier har därför genomförts, där man testat om stora doser antioxidanter kunnat förebygga bla cancer och hjärt–kärlsjukdom. Bjelakovic […]

Orudis och fotosensitivitet

Fotosensitivitetsreaktioner av NSAID-preparat är vanligare vid topikal behandling än vid systemisk behandling. Detta beror troligen på ackumulation av substansen i huden. Ketoprofen verkar vara mer benäget att ge fotosensitivitetsreaktioner än andra NSAID, både vid systemiskt och topikalt bruk [1]. Topikalt ketoprofen godkändes i Sverige 1995. Sedan dess har det svenska biverkningsregistret erhållit 84 rapporter om […]

Nya riktlinjer ger bättre dokumentation av undersökningsmetoder och resultat

Två artiklar i JAMA från mitten och slutet av 1990-talet redovisade betydande kvalitetsbrister i vetenskapliga artiklar inom medicinen. Reid och medarbetare granskade artiklar om undersökningsmetoder (»tests«) publicerade i fyra ledande medicinska tidskrifter under en tidrymd av 16 år. Av 1302 studier fyllde 112 kriterierna för vidare granskning. Av dessa befanns i medeltal bara en av […]

Akut-p-piller avbryter inte graviditet

Akutpreventivmedel (emergency contraception) är en metod som tyvärr inte är tillgänglig för ett stort antal kvinnor i världen, till stor del beroende på bristande kunskap om metodens verkningsmekanismer. Den felaktiga föreställningen om att behandlingen kan likställas med abort har gjort att metoden förbjudits i många länder av religiösa/politiska skäl. Även i vår del av världen […]

Analys och handläggning av äldres multisjuklighet måste samordnas

Inom geriatrik och äldrevård framförs ibland argumentet att det viktiga inte är att »ställa en diagnos« utan att bedöma och stödja olika funktioner. Detta synsätt kan tolkas så att efter en viss ålder blir det viktigare med analys av olika helkroppsfunktioner/integrerade funktioner (tex förmåga att gå, klara ADL [aktiviteter i dagligt liv], social interaktion) snarare […]

Fysisk träning bör erbjudas alla KOL-patienter – oavsett sjukdomsgrad

Vid fysisk träning av personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) förbättras den fysiska kapaciteten, livskvaliteten och den kognitiva förmågan [1, 2], men lungfunktionen påverkas inte. Förbättringen i livskvalitet är oberoende av träningsform och träningsintensitet [1] medan förbättringen av den fysiska kapaciteten är beroende av både träningsform och träningsintensitet. Ett stort antal träningsstudier har genomförts på […]

Amerikanskt konsensusmöte om celiaki

I takt med att nya data pekar på en stor förekomst av celiaki i USA har intresset för sjukdomen ökat dramatiskt på andra sidan Atlanten. Förra året anordnade därför National Institutes of Health en konsensuskonferens om celiaki i Bethesda, Maryland. Slutrapporten finns tillgänglig sedan slutet av januari och kan vara intressant även för svenska läkare […]

Tissue engineering för rekonstruktion av urinröret vid hypospadi

»Tissue engineering« innebär att autologa (kroppsegna) celler odlas utanför kroppen för att sedan transplanteras tillbaka efter cellexpansion. Teoretiskt har tissue engineering oändligt många användningsområden då metoden skulle kunna användas för reservdelsproduktion inom de flesta organsystem. Inom barnkirurgi, där missbildningar dominerar sjuksdomspanoramat, skulle metoden kunna vara till stor hjälp när brist på vävnad innebär problem för […]

Snabbt ökande prevalens av diabetes på Mauritius varslar om en epidemi bland en stor del av jordens befolkning

Paul Zimmet och medarbetare vid International Diabetes Institute (IDI) i Melbourne, Australien, har genom åren medverkat i ett stort antal banbrytande studier belysande utvecklingen av diabetes i befolkningar utsatta för snabb utveckling från u- till i-land. En sådan transmission kombinerad med genetiskt betingad mottaglighet har lett till mycket hög prevalens av diabetes i många urbefolkningar, […]

Beror ökad HIA-dödlighet hos kvinnliga hjärtinfarktpatienter på akuta interventioner?

Ungefär lika många studier har visat ökad mortalitet för kvinnor på hjärtintensivvårdsavdelning som de som visat minskad eller oförändrad mortalitet i jämförelse med män. I de flesta studierna har dödligheten dock varit större för yngre kvinnliga patienter. I en färsk ledare i European Heart Journal redogör man för tre studier innefattande patienter med akut koronarsyndrom […]

Lancetartikel satte SBU-rapport i gungning

Högt blodtryck är vanligt. Om man använder den vedertagna definitionen med antingen systoliskt blodtryck över 140 eller diastoliskt över 90 mm Hg för behandling för högt blodtryck har mer än hälften av alla svenskar över 60 år högt blodtryck. Den siffran och mycket annan intressant och relevant information kan man hämta i den nya SBU-rapporten […]