Ny definition av palliativ vård med fokus på lidande

Ny definition av palliativ vård med fokus på lidande

Palliativ vård utvecklades för patienter med cancerdiagnos. I en ny definition fokuseras på allvarligt lidandet hos en person med svår sjukdom i stället för att fokusera på diagnos med livshotande sjukdom som tongivande för den palliativa vården.

ABC om Vanliga tillstånd i fot och fotled, del 1

ABC om Vanliga sjukdomstillstånd i fot  och fotled, del 1

Fotsmärta är en vanlig sökorsak i primärvården, med en uppskattad prevalens på 24 procent i den vuxna populationen. I denna ABC-artikel kommer de rekommenderade handläggningsalternativen för Mortons metatarsalgi, halux valgus samt hallux rigidus att beskrivas.

5 frågor: »Hoppas artikeln ska hjälpa läkare på akuter och vårdcentraler«

5 frågor till Niklas Kjellson

Niklas Kjellson är AT-läkare och en av författarna till en ABC-artikel om ortopediska sjukdomstillstånd i fot och fotled.(1 kommentar)

Medicinska tecken på skakvåld kan studeras utan cirkelresonemang

Medicinska fynd av skakvåld kan studeras utan cirkelresonemang

En svensk rikstäckande studie indikerar att akut hjärnhinneblödning med retinala blödningar kan orsakas av skakvåld eller måttligt intensivt trubbigt våld hos barn med preexisterande intrakraniell patologi.

Val med betydelse för hälsa och vetenskap

Val med betydelse för hälsa och vetenskap

»Skillnaderna mellan kandidaternas politik i olika hälsofrågor är stora vad gäller tillgång till vård, abortfrågan och vapenlagar …«

Ny testrutin för kiralt amfetamin minskar risken att missa sidobruk

Ny testrutin för kiralt amfetamin minskar risk att missa sidobruk

Rutinerna för kiral amfetaminanalys och svarsrapportering vid monitorering av ADHD-behandling behöver uppdateras och anpassas till dagens godkända läkemedel som baseras på D-amfetamin.

Välkommet med ny standard för kiral analys av amfetamin

Välkommet med ny standard för kiral analys av amfetamin

Provtagning för att påvisa intag av illegalt amfetamin kan ha stor klinisk betydelse i samband med ADHD-behandling. En förbättrad och förenklad metod för att rapportera resultatet av sådana analyser är angelägen för att minska risken för feltolkningar, skriver Joar Guterstam i en kommentar.

Artificiell intelligens granskningshjälp vid screening av bröstcancer

Artificiell intelligens som hjälp vid screening av bröstcancer

I två svenska studier har man undersökt om artificiell intelligens skulle kunna underlätta granskningen av mammografiundersökningar. Resultaten visar bland annat att fler cancerfall upptäcktes om den förstagranskande radiologen kombinerades med det bästa AI-systemet.

Tikagrelor jämfört med klopidogrel hos äldre patienter med hjärtinfarkt

Tikagrelor eller klopidogrel hos äldre patienter med hjärtinfarkt

Äldre människor kan behöva en mer individualiserad behandling vid hjärtinfarkt då behandlingseffekten av olika läkemedel kan skilja sig. Det visar en svensk studie som nyligen publicerades i Circulation.

Inhalationssteroider vid KOL kan förebygga försämring

Tillägg av inhalationssteroider vid KOL kan förebygga försämring

Tillägg av inhalationskortikosteroider ges till dem som trots luftrörsvidgande behandling har fortsatta exacerbationer. Överväg behandling noggrant vid insättning och uppföljning.

Läkarstudenter anser sig behöva utbildning i läkemedelsbehandling

Läkarstudenter behöver bättre kunskap i läkemedelsbehandling

Vid ett kunskapstest för läkar­studenter på termin 11, där merparten av frågorna var patientrelaterade, hade medianstudenten hälften rätt. En nationell examination bör övervägas i slutet av den svenska läkar­utbildningen.(6 kommentar)

5 frågor: Förvånande att spridningen i kunskap var så stor

5 frågor till Anna L Eriksson

Anna L Eriksson, överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, är en av författarna bakom en artikel om läkarstudenters behov av utbildning i läke­medelsbehandling.

Förskrivningsrätt bör kopplas till nationell läkemedelsexamen

Förskrivningsrätt bör kopplas till nationell läkemedelsexamen

En nationell läkemedelsexamen som villkor för fri förskrivningsrätt skulle stödja läkemedelslärandet hos läkare utbildade både i Sverige och i andra länder, skriver Ylva Böttiger i en kommentar.(2 kommentar)

Rehabilitering måste integreras mer i bröstcancervården

Bättre återhämtning vid bröstcancer när rehabiliteringens roll förtydligas

För att säkerställa en optimerad återhämtning för patienter med bröstcancer behöver rehabilitering löpa parallellt med diagnostik och behandling genom hela cancerprocessen, visar en fokusgruppsintervjustudie.

Vaccinera mera!

Vaccinera mera!

»Skyddet var störst när vaccinationen gavs tidigt: före 17 års ålder. Det här är ett så otroligt viktigt budskap …«

Långsiktigt försämrad kondition ger ökad risk för hypertoni

Långsiktigt försämrad kondition leder till ökad risk för hypertoni

Individer som bibehåller eller förbättrar konditionen i vuxen ålder har en lägre risk för hypertoni med hänsyn tagen till förändring i andra kända livsstilsrelaterade riskfaktorer. Det visar en studie från GIH i Stockholm.

Överlevnad för cancerpatienter har förbättrats i Norden

Förbättrad överlevnad för cancerpatienter i Norden

Både ett- och femårsöverlevnaden för de flesta cancertyper har kontinuerligt förbättrats i de nordiska länderna. Det visar en nordisk forskargrupp som gjort en uppdaterad jämförelse av canceröverlevnaden de senaste 25 åren.(3 kommentar)

Viktigt att överväga utredning av barn med optikusmissbildningar

Viktigt att överväga utredning av barn med optikusmissbildningar

Barn med medfödd optikushypoplasi, optikuskolobom eller MGDA (morning glory disc anomaly) debuterar ofta med dålig fixation, nystagmus, skelning och nedsatt syn men har hög risk för associerade sjukdomar, vilket kräver utredning.

Synkrotron ger unika möjligheter att se vävnadsstrukturer

Synkrotron ger unika möjligheter att se vävnadsstrukturer vid sjukdom

Synkrotrontekniken, som finns på MAX IV-laboratoriet i Lund, ger möjlighet att visualisera olika detaljerade strukturer i vävnader vid sjukdomstillstånd. I två studier beskrivs hur man har använt tekniken för att studera patofysiologiska processer vid diabetesneuropati och pulmonell hypertension.

NT-proBNP förutsäger risk för död vid typ 2-diabetes

NT-proBNP förutsäger risk för död vid typ 2-diabetes

Resultaten från en nyligen publicerad studie visar att NT-proBNP är en stark riskmarkör för såväl förtida död som kardiovaskulär sjukdom hos patienter med typ 2-diabetes och hög kardiovaskulär riskfaktorprofil.