Värderingssystem för EQ-5D-5L finns nu med svenska data

Värderingssystem för EQ-5D-5L nu med svenska data

Livskvalitetsinstrumentet EQ-5D-5L beskriver hälsan i 5 dimensioner och 5 allvarlighetsgrader. Under lång tid har det brittiska hypotetiska värderingssystemet varit det mest använda i Sverige, men nu har svenska erfarenhetsbaserade värderingssystem för EQ-5D-5L tagits fram.

Förlängd gångförmåga vid Duchennes muskeldystrofi

Duchennes muskeldystrofi – ataluren förlängde gångförmåga

En studie av långtidseffekten av Translarna (ataluren) för behandling av Duchennes muskeldystrofi visar att läkemedlet fördröjer mediantiden till förlust av självständig gångförmåga med 3,5 år.

Skörhetsbegreppet viktigt för att förstå äldre patients behov

Skörhetsbegreppet viktigt för att förstå den äldre patientens behov

I takt med att befolkningen åldras blir behovet att förstå komplexiteten hos den åldrande individen och den äldre patienten allt mer angeläget. Skörhet är ett begrepp som bättre än multisjuklighet identifierar äldre personer i behov av ett särskilt multidimensionellt omhändertagande.

Naproxenutlöst anafylaxi kan kräva varning även för ASA

Naproxenutlöst anafylaxi kan kräva varning även för ASA

Peroral provokation med acetylsalicylsyra efter reaktion mot naproxen är inte helt riskfri, och om stark indikation för NSAID-behandling föreligger kan det vara säkrare att överväga coxibprovokation. Om inte övervakad provokation med konstaterad tolerans mot acetylsalicylsyra genomförts bör journalen varningsmärkas även för acetylsalicylsyra.

Platypné–ortodeoxisyndrom – förbisedd orsak till dyspné

Platypné–ortodeoxisyndrom kan vara förbisedd orsak till dyspné

Platypné–ortodeoxisyndrom är ett ovanligt tillstånd med lägesberoende shunt i hjärta eller lunga. Pulsoximetri i liggande och stående är en mycket enkel undersökning, och författarna föreslår att det utförs frikostigt vid anamnes på ortostatisk dyspné.

Universiteten ställer om men inte in

Universiteten ställer om men inte in

»Det är sannolikt att den oerhört snabba digitalisering av undervisningen som framtvingats av den rådande situationen oåter­kalleligen kommer att förändra hur utbildningen sker framgent.«

Fler behandlas för lokalt avancerad prostatacancer

Allt fler behandlas för lokalt avancerad prostatacancer och allt färre dör

En studie visar att en del av minskningen av död i prostatacancer bland män med lokalt avancerad prostatacancer förklaras av en ökad användning av radikalbehandling. Samma studie visar också att svenska urologer och onkologer överlag följer rekommendationer i vårdprogram för prostatacancer.

Kardiovaskulär prevention bör ha längre perspektiv

Kardiovaskulär prevention bör ha längre perspektiv

Ett verktyg verktyg specifikt för ålder, kön och kardiovaskulära riskfaktorer som bygger på icke-HDL-kolesterol har tagits fram för att fastställa den individuella långtidssannolikheten för kärlsjukdom vid 75 års ålder.(2 kommentar)

4 frågor: »Ville skriva en lättöverskådlig sammanfattning«

4 frågor till Karin Lodin

Karin Lodin, ST-läkare och med dr, är huvudförfattare till en ABC-artikel om cancer utan känd primärtumör, CUP.

ABC om cancer utan känd primärtumör

ABC om cancer utan känd primärtumör

Första steget i en malignitetsutredning vid metastaserad cancersjukdom består vanligen av att identifiera primärtumören, men hos 1–2 procent av patienterna kan primärtumören inte hittas, varpå de får dia­gnosen »cancer utan känd primärtumör«.(1 kommentar)

Total mortalitet bättre vid jämförelser än död i covid-19

Total mortalitet bättre vid jämförelser än död i covid-19

Dödligheten i covid-19 jämförs fortlöpande mellan länder med olika strategi, men ofta saknas tillräckliga insikter i statistikens begränsningar och vad som krävs för att analysera data och göra korrekta jämförelser. (2 kommentar)

Risk för återfall vid rektalcancer beror på resektionsmarginal

Risk för lokalt återfall vid rektalcancer är beroende av resektionsmarginal

Risken för lokalrecidiv vid rektalcancer är beroende på cirkumferent resektionsmarginal. Det visar en populationsstudie med patientdata från Svenska kolorektalcancerregistret.

Dubbel diabetes – en metabol utmaning

Dubbel diabetes – metabol utmaning

Det förhållandet att man kan drabbas av (åtminstone) två olika typer av diabetes, samtidigt eller konsekutivt, diskuteras sällan. Här beskrives ett fall av monogen diabetes med autoimmun pålagring.

Fladdermöss och människor

Fladdermöss och människor

Det finns en väntande pool av coronavirus, inte minst hos fladdermöss, med potential att infektera människor. Därför är det av stor vikt att förbereda oss för nya coronaepidemier. Detta genom att utveckla läkemedel, vacciner och strategier för att motverka konsekvenserna av ett utbrott.(3 kommentar)

Rivaroxaban minskar kardiovaskulära komplikationer efter revaskularisering

Rivaroxaban minskar komplikationer efter revaskularisering

Rivaroxaban minskar kardiovaskulära komplikationer efter revaskularisering vid benartärsjukdom. Det visar VOYAGER-studien, där 6 564 patienter ingick.

Behandling med 4-aminokinoliner vid covid-19 kan ge allvarliga biverkningar

4-aminokinoliner vid covid-19 kan ge allvarliga biverkningar

4-aminokinoliner har föreslagits som terapikandidater vid covid-19, men en del patienter drabbas av allvarliga biverkningar vid behandling med 4-aminokinoliner, såsom QTc-förlängning, hypoglykemi och allvarliga hudreaktioner. (1 kommentar)

Utrymme för förbättringar vid akutbesök för epilepsianfall

Utrymme för förbättringar vid akutbesök för epilepsianfall

Patienter med ett epileptiskt anfall fick som regel snabbt och adekvat akut medicinskt omhändertagande, men dokumentationen av missbruk och information om bilkörning kan bli bättre. Det visar ett europeiskt kvalitetsprojekt om vårdkvalitet vid akutbesök för epileptiska anfall, där sex svenska sjukhus deltagit.

5 frågor: »Behövs mer studier kring hur antidepressiv behandling ska optimeras«

5 frågor till Markus Svensson

Markus Svensson, underläkare, är huvudförfattare till en artikel om antidepressiva läkemedels farmakokinetik vid graviditet.

Allt fler kvinnor i fertil ålder tar antidepressiva läkemedel

Antidepressiva läkemedel ges nu till allt fler kvinnor i fertil ålder

Andelen svenska kvinnor i fertil ålder som förskrivs antidepressiva läkemedel har ökat kraftigt det senaste decenniet, men kunskapen kring antidepressiva läkemedels farmakokinetik vid graviditet är begränsad. För de flesta preparat finns enbart ett fåtal, små studier tillgängliga. (2 kommentar)

Läkemedel för bästa effekt vid graviditet

Läkemedel för bästa effekt vid graviditet

»Att inte bara läkemedel, utan även obehandlad sjukdom hos den gravida kvinnan, kan utgöra en risk för fostret.«