Metylprednisolon alltmer ifrågasatt vid behandling av akut ryggmärgsskada

Under de senaste decennierna har metylprednisolon (MP) blivit etablerad standardbehandling vid akuta ryggmärgsskador. Bakgrunden till detta är resultaten från två randomiserade kliniska multicenterstudier, National Acute Spinal Cord Injury Study (NASCIS) II och III. Enligt den allmänna rekommendationen skall behandling inledas inom åtta timmar från skadetillfället och ges enligt ett etablerat protokoll. Under senare år har […]

HeartScore, pc-baserad kardiovaskulär riskbedömning

I flera artiklar i Läkartidningen har de senaste europeiska riktlinjerna för den förebyggande hjärtvården beskrivits [1, 2]. Bakom dessa riktlinjer står ett antal internationella specialistföreningar, bla WONCA-Europe för allmänläkare och European Society of Cardiology (ESC) för kardiologer [3]. Svensk förening för allmän medicin (SFAM) och Svenska cardiologföreningen (SCF) svarar för nationell anpassning, spridning och uppföljning. […]

Kan fetma vara en infektionssjukdom?

Under överskådlig tid har fetma beskrivits som långtidsresultatet av en bestående positiv energibalans. Om intaget överstiger utgifterna måste energiöverskottet lagras, i sista hand i fettväven. Man har kommit över den första myten – att överviktiga individer kastar i sig kopiösa mängder mat på ett okontrollerat sätt – och alltmera börjat acceptera det faktum att många […]

Tjugo års teamarbete inom HIV- och aidsvård visar goda resultat

För tio år sedan skrev vi i Läkartidningen om våra erfarenheter under de första tio åren efter det att HIV-testning blivit möjlig och vårt HIV-team bildats [1]. Det har nu gått ytterligare tio år, och en hel del har förändrats, framför allt arbetets innehåll. Den stora förändringen kom 1996, som var ett genombrottsår för HIV-vården. […]

Transitorisk global amnesi – godartat tillstånd som även kan drabba unga

Patienter med transitorisk global amnesi (TGA) kan påträffas inom alla specialiteter, men kanske främst på en medicinsk akutmottagning eller vårdcentral. TGA karakteriseras av en tillfällig, akut insättande oförmåga att inprägla och behålla minnen, vilket varar mellan 2 och 3 upp till 24 timmar [1-3]. När en patient befinner sig i detta tillstånd finns det ett […]

Lichen planus av ACE-hämmare?

Frågan om huruvida ACE-hämmare kan orsaka likenoida reaktioner har tidigare besvarats [1]. I detta svar konstateras att det finns en del fallrapporter om likenoida reaktioner orsakade av ACE-hämmare och att det i Läkemedelsverkets biverkningsregister finns fem fall av likenoida utslag av ACE-hämmare. Vid en uppdaterad litteratursökning har vi funnit ytterligare några fallrapporter om likenoida reaktioner […]

Omfattande amerikansk studie visar att rökning försvårar läkning av allvarliga öppna underbensfrakturer

Att rökningen har många negativa effekter på kroppen är väl känt. Inom ortopedin finns ett antal studier som visar på mer eller mindre starka samband mellan rökning och försenad frakturläkning, pseudartrosutveckling, ökad infektionsrisk och sämre läkning efter steloperation. En ny omfattande studie från Johns Hopkins-universitetet i Baltimore har på ett noggrant sätt undersökt effekterna av […]

»Steg per dag« metod för viktkontroll hos barn

Den ökade förekomsten av övervikt och fetma är ett globalt hälsoproblem. Fysisk aktivitet är en nyckelkomponent i viktkontroll och i förlängningen kopplad till stora hälsovinster. Fysisk träning är avgjort viktig redan tidigt i åren, för att främja barns och ungdomars hälsa och för att förebygga övervikt. Men hur pass mycket rör egentligen barn och ungdomar […]

Samernas hälsa påverkas av svenska samepolitiken

Hälsosituationen för många ursprungsbefolkningar runt om i världen har påverkats negativt av mötet med den västerländska kulturen. Livsstilsrelaterade sjukdomar som cancer, diabetes, stroke, övervikt och högt blodtryck har på många håll ökat dramatiskt. Även den mentala hälsan och självmordsfrekvensen har påverkats negativt av denna process. De svenska samernas hälsa verkar dock inte ha drabbats negativt […]

Hälsorelaterad livskvalitet efter kirurgiska ingrepp vid spinal stenos och diskbråck i ländryggen

Få epidemiologiska studier på nationell grund finns publicerade angående operation vid spinal stenos och diskbråck. Detta trots att ingreppen utgör de vanligaste åtgärderna vid ryggkirurgi. Inga analyser om spinal stenos- och diskbråcksopererade patienters hälsorelaterade livskvalitet (HRQoL) mätt med EQ-5D-instrument har rapporterats. I ett nytt avhandlingsarbete har livskvaliteten – HRQoL med EQ-5D-data – hos ett antal […]

Gastrointestinala komplikationer efter hjärtkirurgi – riskfaktorer värda att beakta

Gastrointestinala komplikationer efter hjärtkirurgi är ofta svåra att diagnostisera och är även associerade med hög morbiditet och mortalitet. En studie har genomförts i syfte att identifiera riskfaktorer för denna typ av komplikation och för att analysera förekomsten bland hjärtopererade patienter. Prospektiva data samlades in från 6119 patienter som genomgått hjärtoperation under perioden 1996–2001. De gastrointestinala […]

Medievåld påverkar barn

Hos många vuxna finns en stark oro för att våld i filmer och på TV skall inverka menligt på våra barns utveckling. Särskilt stark är oron för att våldsskildringar skall ge upphov till ängslan hos yngre barn och öka aggressivt beteende hos ungdomar. Det finns också en stigande irritation över att forskningsresultaten om barn och […]

Spädbarnsskrik – en säkerhetsrisk?

Vad är det för personer som misshandlar sina barn? Man brukar ange att fenomenet är associerat med låg socioekonomisk status, med en kultur som är tillåtande mot våld i allmänhet, med familjeupplösning, social isolering, sjuklighet hos barnen, psykisk sjukdom eller drogmissbruk hos föräldrarna samt med föräldrar som själva misshandlats som barn. Emellertid är orsakskedjan som […]

Inga bevis för nytta av pacemaker vid paroxysmalt förmaksflimmer (lång version)

Förekomsten av förmaksflimmer i populationen är generellt ca 2 procent, något högre bland män än bland kvinnor. Paroxysmalt förmaksflimmer (paroxysmal atrial fibrillation, PAF) beräknas utgöra ca 40 procent därav [1]. Incidensen ökar efter 65 års ålder till ca 5 procent, och till ca 10 procent vid samtidig förekomst av annan kardiovaskulär sjukdom [2]. Förmaksflimmer är […]

Statiner och depression

Frågor om kopplingen mellan kolesterolnivåer och depression har vid flera tillfällen handlagts vid läkemedelsinformationscentralerna [1-3]. Man har då funnit epidemiologiskt stöd för att lågt serumkolesterol skulle kunna vara förenat med en ökad risk för depression eller onaturlig död. I stora randomiserade statinstudier sågs dock ingen sådan koppling. Vid en uppdaterad litteratursökning identifierades flera nya studier […]

Antidepressiv medicinering allt vanligare vid psykoterapi

Samtidig behandling med psykoterapi och antidepressiva medel har tidigare förekommit i begränsad omfattning och varit förbehållen patienter med svårare psykiska störningar. Idag är det mycket som tyder på att sådan kombinationsbehandling bedrivs i betydligt större skala och till fler patientkategorier. Företeelsen har påvisats i aktuella studier från USA, där det inte är ovanligt att läkare […]

Datorisera läkemedelshanteringen!

Läkemedelsordinationer och läkemedelshantering vid sjukhusen sker fortfarande enligt samma manuella rutiner som för 30 år sedan. Läkemedelskomplikationer utgör en signifikant andel av de sjukvårdsrelaterade problemen [1-4]. Enligt en amerikansk studie dör årligen 7000 personer till följd av medicineringsfel [4]. Medicineringsfel är en av de vanligaste orsakerna till tillbud i sjukvården. Drygt 40 procent av händelser […]

Järnbrist vanlig orsak till dålig effekt av epoetinbehandling

Anemi är vanligt förekommande hos patienter med kronisk njursvikt och orsakas bla av inadekvat insöndring av erytropoetin från njurarna. Denna typ av anemi kan kräva behandling med erytropoietin eller darbepoetin alfa. Gemensamt benämns dessa substanser epoetin. Epoetinbehandling utgör en väsentlig del av läkemedelskostnaden vid njurmedicinska enheter. Vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset var år 2003 kostnaden för epoetin […]

Kan antiepileptika stoppa åldrandet?

En ny studie visar att antiepileptika förlänger livet hos Caenorhabditis elegans, en nematod som ofta används som försöksdjur inom forskningen. Forskarna har nu förhoppningar om att läkemedlen kan ha samma verkan på människor. I studien testades 19 preparat som verkar på kroppens neuromuskulära system och normalt används mot epilepsi. Forskarna hade tidigare utan framgång testat […]

Antibiotika mot neurodegenerativ sjukdom?

Upptäckten att penicillin är effektivt mot bakterieinfektioner är utan tvivel en av medicinhistoriens största. Sedan antibiotika började användas kliniskt på 1940-talet har många miljoner människors liv kunnat räddas genom antibiotisk behandling. Nu visar forskning att antibiotiska läkemedel även skulle kunna bli användbara vid behandling av neurodegenerativa sjukdomar. I en studie publicerad i Science screenades 1040 […]