Samband mellan »fitnessgener« och fysisk prestationsförmåga

Känner du att du tränar och tränar men att ingenting händer? Det kan i sådana fall bero på dina gener. Enligt en stor amerikansk studie – The Heritage Family Study – har våra gener en väsentlig inverkan på förmågan att kunna tillgodogöra sig fysisk träning. Huvudsyftet med studien, som startade i början av 1990-talet, är […]

Läkares kommunikation med multisjuka patienter angående behandlingsalternativ

Hur bemöter läkare en multisjuk patient som har en akut åkomma med risk för dödlig utgång oavsett behandling? Får patienten information om behandlingsalternativen och deras konsekvenser? Ger läkaren råd? Involveras anhöriga? Vid ett australiskt sjukhus studerades hur 30 läkare på ST-nivå hanterar situationen. En skådespelare agerade en svårt sjuk man med symtom på aortaruptur. Samtalen […]

Inga bevis för nytta av pacemaker vid paroxysmalt förmaksflimmer

Förekomsten av förmaksflimmer i den generella populationen är ca 2 procent, något högre bland män än bland kvinnor. Paroxysmalt förmaksflimmer (PAF) beräknas utgöra ca 40 procent därav. Incidensen ökar efter 65-årsåldern till ca 5 procent, och till ca 10 procent vid samtidig förekomst av annan kardiovaskulär sjukdom. Förmaksflimmer är associerat med en 3–5 gånger ökad […]

DT-kolografi i stället för koloskopi

Symtom hänförbara till tarmarna är vanliga och differentialdiagnoserna många. Sambandet kan vara uppenbart som vid diarré, förstoppning, blod i avföringen eller gasbesvär, men också mera indirekt, tex anemi, viktnedgång eller buksmärtor. I de flesta fall rör det sig om funktionella tarmbesvär. Allvarligare tarmsjukdomar, såsom kolorektal cancer och inflammatorisk tarmsjukdom, är emellertid så frekventa att fortsatt […]

Explosionsartat intresse för vertebroplastik och kyfoplastik

Osteoporos är ett av dagens stora sjukvårdsproblem, då antalet benskörhetsfrakturer hos både kvinnor och män stadigt har ökat under de senaste 50 åren [1]. Skelettets åldersrelaterade minskning av benmassan och förändrade mikroarkitektur leder med stigande ålder till en ökning av antalet frakturer (Figur 1). Då förlusten av benmassa sker först i trabekulärt ben är ofta […]

Mutation av strukturella proteiner vanlig orsak till ärftlig kardiomyopati

Hjärtsvikt som följd av primär hjärtmuskelsjukdom, kardiomyopati, är en allvarlig sjukdom och utgör en viktig orsak till plötslig hjärtdöd hos unga och till allvarligt nedsatt funktionsförmåga hos unga och äldre. För tio år sedan var kardiomyopati en sjukdom som oftast beskrevs som idiopatisk, och spekulationer om orsaken rörde sig ofta kring toxiska, metabola och infektiösa […]

Skilj på ätstörning och beroende – även om biologiska mekanismer är lika!

Sockerintaget håller på att bli ett problem i västvärlden, och fetmaepidemin börjar synas även i fattiga länder. Överintag av kolhydrater är därmed ett globalt folkhälsoproblem, oavsett vilka orsaker som kan tänkas ligga bakom. I det perspektivet söker vi en förklaring, och frågan om det finns ett specifikt sockerberoende är högaktuell. Beroende innebär att individen har […]

Nya kunskaper – som också förvillar

Jag tackar för kommentarerna till min artikel på sidan 1620 i detta nummer; de är mycket välskrivna och genomtänkta. Jag drar mig till minnes ett citat av den franske filosofen Michel Foucault: »Vad skulle det ivriga studerandet vara värt om det bara ledde till förvärv av kunskaper och inte – i viss mån och inom […]

Könsstympning av barn är ett övergrepp

Kvinnlig könsstympning är ett ämne som kan uppfattas som tabubelagt. Sedvänjan anses drabba maktlösa kvinnor och flickor i låginkomstländer långt ifrån Sverige, men det finns många könsstympade flickor och kvinnor i Sverige. Inom gynekologi/obstetrik arbetar man sedan länge på att förbättra vården för de drabbade kvinnorna. Det är viktigt att förstå att könsstympning kan ske […]

Basalcellscancer bör i första hand behandlas kirurgiskt

Basalcellscancer (BCC) i huden är människans vanligaste cancerform. Den växer ofta långsamt och är lokalt invasiv. Metastasering är extremt sällsynt [1]. Fram till den 15 september 2003 registrerades den inte i svenska cancerregistret, eftersom den inte ansågs vara definitivt malign [2]. Däremot har den registrerats i en del andra nationella cancerregister, tex i Finland. Många […]

Screening för celiaki vid osteoporos

Varje år drabbas 70000 svenskar av osteoporosrelaterade frakturer. En screeningundersökning har påvisat celiaki hos 9 (3,4 procent) av 266 patienter med osteoporos jämfört med 0,2 procent av 574 kontroller [1]. Celiaki förekom hos 2,9 procent av de screenade kvinnorna och 7,4 procent av männen. Antikroppsnivåerna mot transglutaminas korrelerade med graden av osteoporos. Kalciumnivåerna låg normalt […]

Gemensam ärftlig faktor för hjärtinfarkt, reumatoid artrit och MS är identifierad

Många av våra folksjukdomar har inflammatoriska komponenter. De kännetecknas också av att sjukdomsmekanismen anses vara en komplex interaktion mellan ärftliga faktorer och miljö. Det har dock visat sig vara svårt att identifiera enskilda ärftliga komponenter med hjälp av traditionella kopplings- eller associationsstudier. Kartläggning av genetiska variationer i djurmodeller har föreslagits som en alternativ strategi för […]

Att kommunicera nytta-risk i dialogen mellan förskrivare och patient

Indragningen av rofecoxib och möjliga hjärt-kärlrisker med höga doser av celecoxib har aktiverat debatten om direktreklam för receptbelagda läkemedel till allmänheten. På basen av ett antal amerikanska exempel diskuteras temat i en översikt i New England Journal of Medicine. Vilken effekt har direktreklam till allmänheten på läkare–patientförhållandet? Vilken översyn gör läkemedelsmyndigheten FDA av annonsering av […]

Kan döende cancerpatienter »senarelägga« sin egen död på viljemässig grund?

Det hävdas ibland – och har även visats i mindre studier – att döende cancerpatienter viljemässigt kan överleva ett visst datum om det är viktigt för dem. För att studera denna fråga har man i USA genomfört en registerstudie, omfattande drygt 300000 personer som dött i cancer. Målet var att studera om det fanns en […]

Bedömning av svårighetsgrad och livskvalitet vid atopiskt eksem

En kraftig ökning av atopiskt eksem har noterats under de senaste 20 åren. Idag förekommer atopiskt eksem hos 20–25 procent av förskolebarn i västvärlden. Studier pågår för att försöka utröna bakomliggande orsaker till denna ökning, och flera olika teorier diskuteras. I andra studier pågår försök att kartlägga bakomliggande mekanismer vid atopi och för att utveckla […]

Lysosomer mål för behandling av p53-muterade cancerceller. Ny metod mäter cellgifters effekt

Ett av de största problemen vid behandling av cancer är att tumörceller kan bli resistenta mot behandling. Syftet med nedan refererade avhandlingsarbete var att hitta nya anticanceragens med specifik förmåga att inducera p53-oberoende apoptos samt att karaktärisera sådana substansers verkningsmekanismer. Ett ytterligare syfte är utveckling av en ny metod för påvisande av behandlingseffekter hos cancerpatienter. […]

Medicinsk kontrovers
– ny artikelform i LT

Kontroverser är vanliga inom klinisk medicin. Vanligtvis berikar de utvecklingen genom en vetenskaplig diskurs där båda sidor får skärpa sin vetenskapliga argumentation. Med tiden klarnar evidensläget, och kunskapen kan omsättas i kliniska rekommendationer till patientens fromma. Vissa frågor förblir dock kontroverser under lång tid, trots ett stundtals intensivt meningsutbyte med negativa konsekvenser för allmänhetens tilltro […]

Socker triggar våra belöningssystem

Konsumtionen av sötade livsmedel ökar, inte bara i Sverige utan i hela västvärlden. Vilken är då förklaringen till denna ökning? Saknar vi biologiska spärrar mot hög sockerkonsumtion eller är det spärrar som är lätta att forcera och som sedan är borta för gott? Det har talats om att vissa personer till och med är sockerberoende. […]

Ytterligt svaga bevis för sockerberoende hos människa

Fet och söt mat smakar gott och ger oss lättillgänglig energi. En överkonsumtion av sötsaker kan för många vara ett problem, och frågan är om svårigheten att motstå sötsaker kan förklaras av ett fysiologiskt beroende av socker eller om suget efter sötsaker kan förklaras av andra mekanismer. I sin artikel fördjupar sig Charlotte Erlanson-Albertsson i […]

Synbiotika reducerar infektionsfrekvensen efter levertransplantation

Trots »aggressiv« antibiotikabehandling rapporteras infektioner i 50–86 procent av fallen under första månaden efter levertransplantation. Synbiotisk behandling – kombination av laktobaciller/probiotika och växtfibrer/prebiotika – har i olika studier visat sig signifikant minska förekomst av infektioner efter operativa ingrepp. I en prospektiv randomiserad studie behandlades 66 patienter som genomgått levertransplantation med ett synbiotikapreparat innehållande fyra bioaktiva […]