Denna webbplats vänder sig till läkare

Att sätta P för fusk

På senare år har det dessvärre blivit aktuellt att närmare studera »fraud« i kliniska prövningar, och en speciell kommitté för detta har sett dagens ljus [1]. I ett engelsk-svenskt lexikon översätts fraud med bedrägeri, svek, svikligt förfarande. Vid kliniska prövningar har ordet kommit att gälla framför allt två speciella varianter, nämligen »data falsification« (ändring eller […]

Fetma etablerad riskfaktor för reflux och körtelcancer i matstrupen, visar metaanalys

Nyligen har en metaanalys publicerats som bekräftar fynden från inte minst stora populationsbaserade studier i Sverige och övriga Skandinavien om ett måttligt starkt dos–responssamband mellan ökande kroppsmassa och såväl refluxsymtom som refluxesofagit. Även om metaanalysen omfattar ett begränsat antal studier är resultaten väsentligen entydiga. Bland personer som har ett kroppsmasseindex (BMI) över 30 kg/m2 var […]

Vykort som profylax mot upprepad självförgiftning

Det har gjorts oräkneliga försök att förhindra upprepning av avsiktlig självförgiftning med hjälp av olika »psykosociala« interventioner i oselekterade patientgrupper. Ingen har visats vara effektiv. Författarna rapporterar en randomiserad, kontrollerad studie av en intervention avsedd att förebygga att patienter som kommer till sjukhus efter avsiktlig självförgiftning upprepar detta beteende. Interventionen var att man i tillägg […]

Klopidogrel bör ges som standard

Klopidogrel, som tillägg till acetylsalicylsyra (ASA), minskar risken för en ny ischemisk händelse vid instabil angina och icke-ST-höjningsinfarkt [1]. Däremot har effekten av klopidogrel vid akut ST-höjningsinfarkt inte tidigare studerats. I Sverige är perkutan koronarintervention (PCI) idag den vanligaste reperfusionsmetoden vid ST-höjningsinfarkt, och trombocythämning med både ASA och klopidogrel är standardterapi vid PCI med stentimplantation. […]

Stora skillnader i vården av nyfödda vid åtta svenska BB-avdelningar

Såväl klinisk som vetenskaplig uppmärksamhet riktas av hävd mot de mest sjuka patientgrupperna inom hälso- och sjukvården. I resursbristens tidevarv kan dock betydande förbättringar i vårdkvalitet och resursanvändning göras om även hanteringen av primärt friska granskas under lupp. Detta faktum gäller i synnerhet den stora populationen primärt friska nyfödda barn som vårdas på förlossnings- och […]

Den kärlsjuke patientens väg genom svensk sjukvård

Prevalensen av perifer kärlsjukdom som ger upphov till ischemiska symtom i nedre extremiteterna (benartärsjukdom) är för närvarande inte tillfredsställande kartlagd i Sverige. Skattningar baserade på data från olika studier antyder att fönstertittarsjuka (claudicatio intermittens) i befolkningen över 55 års ålder förekommer i några procent. Den årliga incidensen av kritisk ischemi har beräknats till 500–1 000 […]

Hjärtat minns – och minns man det kan man undvika onödiga undersökningar

Fall 1 En 75-årig kvinna med anamnes på hypertoni, förmaksflimmerattacker och pacemakerbehandling på grund av bradykardi under betablockad inkommer efter en kort episod av obehag i bröstet. EKG-bilden (Figur 1) är förenlig med följande differentialdiagnoser: • Ischemi på basen av huvudstamsstenos eller trekärlssjukdom. • Dissektion av aorta ascendens med påverkan på koronarartärerna. • Akut myokardit. […]

Anestesin avslöjade internmedicinsk sjukdom

Det är ett välkänt fenomen att internmedicinska sjukdomar kan demaskeras i anestesisituationen. Detta gäller framför allt neuromuskulära sjukdomar såsom muskeldystrofier, myasthenia gravis och diverse metabola rubbningar. Malign hypertermi och butyrylkolinesterasbrist är två speciella rubbningar som ger sig till känna så gott som enbart i samband med narkos. Den förstnämnda ger upphov till ett livshotande tillstånd […]

Lex Maria-dödsfall ska polisanmälas!

I en medicinhistorisk paus i Läkartidningen [1] lämnar Göran Wennergren ett fängslande bidrag till förståelsen av den historiska bakgrunden till det sedan lång tid gällande regelverket, vilket innebär att för patienten riskfyllda händelser inom hälso- och sjukvården ska rapporteras för vidare utredning, till gagn för en förbättrad patientsäkerhet. Ett allvarligt fel har dock insmugit sig […]

Felaktig koppling till Lex Maria

När man diskuterar dessa frågor är det viktigt att känna till att anmälningsskyldigheten i gällande Lex Maria-bestämmelser inte har någon koppling till fel och försummelse utan syftar till att fånga upp risker i vården. Avvikelsehantering och hantering av händelser enligt Lex Maria är viktiga delar i patientsäkerhetsarbetet. Artikelförfattarna Henrik Druid, Anders Eriksson och Anna Sundberg […]

Rimonabant bra även vid metabola syndromet

Rimonabant är en selektiv kannabinoid 1-receptorblockerare som ger viktnedgång och förbättrar kardiovaskulära riskfaktorer hos feta patienter. I tidigare s k RIO-studier har man visat effekter på metabola variabler utöver viktnedgång. I denna undersökning koncentrerar man sig på patienter med dyslipidemi eller en kolesterol/HDL-kolesterolkvot >4,5 hos kvinnor och >5 hos män. Patienterna behandlades under ett års […]

Föräldrar bör följa med sjuka barn i ambulansen

Föräldrar till svårt sjuka barn bör få följa med i ambulansen i de fall då barnen måste till sjukhus. Det visar en studie från Storbritannien. Forskarna har i två omgångar, under 2002 och 2004, låtit föräldrarna åka med sjukvårdspersonal i ambulansen när deras svårt sjuka barn åkt in på sjukhus. Totalt har man undersökt 279 […]

Fysisk aktivitet ökar överlevnaden vid bröstcancer

Kvinnor som är fysiskt aktiva har minskad risk att drabbas av bröstcancer. Den biologiska mekanismen kan vara effekter på den hormonella miljön, t ex lägre androgen- och östrogennivåer. Om fysisk aktivitet även minskar risken för återfall i sjukdomen är oklart. I slutet av 1970-talet startade en stor amerikansk kohortstudie med över 120 000 sjuksköterskor i […]

Tvätta dig om händerna så håller du dej frisk!

WHO har i sin kampanj för global patientsäkerhet, som lanserades hösten 2005, som viktigaste inslag »Clean hands are safer hands«. En artikel i Lancet ger förnyad evidens för att detta är riktigt. Den åtföljs av en kommentar av Didier Pittet, ledare för kampanjen. Det amerikanska Centers for Disease Control and Prevention har sedan länge ett […]

En naturalistisk studie av fem antipsykotiska läkemedel

Den sedan länge väntade första delen av CATIE-studien (Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness), som utförts av National Institute of Mental Health vid 57 kliniker i USA åren 1999–2004, har rapporterats i New England Journal of Medicine. I en 18-månaders, dubbelblind, naturalistisk multicenterstudie deltog 1 493 patienter med schizofreni, där man undersökte effekten av ett […]

De flesta adopterade barn mår bra

Internationell adoption ska enligt Haag-konventionen om internationell adoption från 1993 övervägas bara då det inte går att hitta en tillfredsställande placering för ett övergivet barn inom det egna landet genom inhemsk adoption. Men att få svar på frågan »hur det går« för de barn som adopterats över landgränser är viktigt för att bedöma om placeringarna […]

Olika riskfaktorer vid olika typer av katarakt

Katarakt är den vanligaste orsaken till blindhet i världen. Den enda kända behandlingen är operation, då den grumlade linsen tas bort och ofta ersätts med en konstgjord lins. Kostnaden för denna typ av sjukvård är stor och ökar snabbt med en ökande och åldrande befolkning, vilket är ett stort problem i länderna där ekonomin är […]

Lägre LDL-kolesterol är bättre!

År 2005 har bjudit på tre studier som belyser betydelsen av LDL-kolesterolsänkningens storlek vid statinbehandling för effekten på hjärt–kärlsjukdom. Tidigare har studien »Treating to New Targets« (TNT) [1] kommenterats i Läkartidningen [2]. Senare har ytterligare två studier publicerats: dels »Incremental Decrease in End Points Through Aggressive Lipid Lowering« (IDEAL) [3], dels metaanalysen Cholesterol Treatment Trialists’ […]

Helicobacter pylori
gav paradigmskifte

Att 2005 års Nobelpris i fysiologi eller medicin tilldelades Robin Warren och Barry Marshall, som identifierade »magsårsbakterien« Helicobacter pylori, är både logiskt och efterlängtat. Deras artikel i Lancet 1983 [1] om påvisande av bakterier vid kronisk gastrit passerade ganska spårlöst förbi bland kliniker. Artikeln året därpå, i vilken nära association till magsår visades, skapade dock […]

Från kontroversiellt bifynd till Nobelpris

En osannolik framgångssaga – så kan man närmast beskriva händelseutvecklingen under de drygt 20 år som gått sedan Robin Warren och Barry Marshall publicerade hypotesen att gastrit och peptisk ulkussjukdom i själva verket är infektionssjukdomar orsakade av samma bakterie [1]. Den stora skepsis som dominerade under de första tio åren efter upptäckten av »magsårsbakterien« har […]