Hormonbehandling i klimakteriet ökar risken för bröstcancer

Könshormoner är den etiologiska hörnstenen i uppkomsten av bröstcancer, och sambandet mellan hormonbehandling och denna sjukdom har länge varit i fokus. I den brittiska prospektiva kohortstudien »The Million Women Study« följdes 1,4 miljoner kvinnor med avseende på insjuknande i bröstcancer [5]. Forskargruppen, där en av oss – Gillian Reeves – ansvarar för de statistiska analyserna, […]

Amiodaron som behandling mot förmaksflimmer gav tyreotoxikos

Amiodaron är ett jodhaltigt bensofuranderivat som i Sverige hittills främst använts vid kammartakykardier men som på senare år fått en ökad användning i samband med svårbehandlade förmaksflimmer. Försäljningen av amiodaron har ökat i Sverige under de senaste åren [Ulf Persson, Enheten för läkemedelsepidemiologi, Läkemedelsverket, pers medd; 2004]. Amiodaron är ett klass III-antiarytmikum enligt Vaughan Williams […]

Nätverksarbete inom palliativ medicin främjar forskning och utveckling

Den palliativa vården i Sverige har utvecklats mycket under de senaste 10–15 åren. Nya hemsjukvårdsorganisationer och palliativa slutenvårdsenheter gör det möjligt för en allt större del av patienterna som befinner sig i livets slut- skede att få del av den kunskap och erfarenhet som byggts upp inom ämnesområdet palliativ medicin. Tillgången till denna typ av […]

Undervisning i konsultationsmetodik behövs i läkarutbildningen

Konsultationens tre funktioner är att bygga en relation, att samla information och att komma överens om behandling, och i över hälften av fallen kan läkaren ställa rätt diagnos enbart utifrån anamnesen [1, 2]. Hur lyckad konsultationen blir beror på hur väl läkaren och patienten kommunicerar med varandra, och kvaliteten på den kommunikationen är av stor […]

Behövs det en tredje person vid gynekologisk undersökning?

Traditionellt rekommenderas närvaro av tredje person vid gynekologisk undersökning av kvinnor. Syftet är att skydda kvinnor från övergrepp och läkare från orättvisa beskyllningar. En enkätstudie har kartlagt hur Royal Colleges rekommendation om tredje persons närvaro efterlevs bland allmänläkare i Storbritannien. Enkäten, som gick ut till 1813 geografiskt spridda brittiska allmänläkare visade att 54 procent av […]

Livsuppehållande behandling vid livets slut i sex europeiska länder

Modern medicin ger nya och bättre möjligheter till diagnostik och behandling. Dessa möjligheter utnyttjas inte alltid till att förlänga patientens liv. Rådande klinisk praxis för potentiellt livsförlängande behandling vid livets slut i sex europeiska länder är nyligen granskad. Med »potentiellt livsförlängande behandling« avses varje medicinsk åtgärd, teknik, procedur eller medicinering som ges till en patient […]

Sökstrategier för att hitta systematiska litteraturöversikter i Medline/PubMed

Tillgång till systematiska litteraturöversikter, systematic reviews, kan anses vara grunden för evidensbaserad praxis. Det är också viktigt med sökrutiner som gör det lätt att hitta systematiska översikter om en eftersökt klinisk problemställning. Det finns ingen indexeringsterm, varken MeSH eller Publication Type, som kan användas för att identifiera systematiska översikter i Medline och PubMed. I stället […]

Läkemedelsgenomgång på distans – en tillfällig nödlösning

I veckans nummer av Läkartidningen finns en artikel om ett projekt med läkemedelsgenomgångar på distans skriven av en geriatriker och en apotekare. Projektet genomfördes på 17 kommunala »särskilda boenden« (här nedan angivet som »äldreboenden«) under två år. Arbetet lades upp som ett utvecklingsprojekt utan kontrollgrupp och utan ansökan till forskningsetisk kommitté. Resultaten av projektet visade […]

Läkemedelsgenomgång på distans ger bättre farmakabruk bland äldre

Den beräknade befolkningsutvecklingen i Sverige de kommande 30 åren visar på en förväntad 50-procentig ökning av personer över 75 års ålder. Den svenska hälsoundersökningen (SWEOLD) 2002 visar på tendenser till sviktande hälsa och funktionsförmåga i denna åldersgrupp [1]. Sjukvården har således en utmaning i att ta hand om en allt större patientgrupp med multipla sjukdomar, […]

Claudicatio och lungembolism kan orsakas av venöst aneurysm

En 19-årig yngling, ickerökare och idrottsligt aktiv, hade sedan ett knappt år märkt en resistens av varierande storlek i vänster knäveck. Utredning hade visat en sannolik Bakercysta, och patienten hade då satts på väntelista för exstirpation av denna. Ett observandum var dock att en undersökning med magnetisk resonanstomografi hade visat en något atypisk bild med […]

Oväntade fynd – solljus kan skydda mot cancer

Två aktuella studier [1, 2] i den ansedda Journal of the National Cancer Institute visar att solbestrålning kan minska risken för maligna lymfom respektive öka överlevnaden hos dem som drabbas av malignt melanom. Solexponering och lymfom Antalet nya fall av maligna lymfom har ökat betydligt under flera decennier, men orsakerna är väsentligen okända. En hypotes, […]

Löftesrika annonser i dagspress saknar vetenskaplig grund

Genom läkekonstens historia har behandlingsmetoder kommit och gått, det senare av flera skäl: Nya bättre metoder har etablerats, gamla har visat sig ineffektiva eller till och med skadliga, av likvärdiga metoder kan någon ha visat sig ekonomiskt mer gynnsam. Som läkare skall vi handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Den vetenskapliga delen har […]

Etiskt acceptabelt med icke-terapeutisk ventilation av möjlig organdonator

Transplantation av organ har blivit en effektiv och livräddande behandling, men det finns stor brist på organ för transplantation. Olika initiativ har tagits för att komma till rätta med detta. Bland annat har en större informationskampanj, »Livsviktigt«, genomförts. Den handlar om att människor ska ta ställning till organdonation »i god tid«. Enligt olika undersökningar finns […]

Alltför långa arbetstider för utbildningsläkare i USA äventyrar patienternas hälsa och säkerhet

Diskussionen om läkarbetstider och dess betydelse för arbetsmiljö, patientsäkerhet och medicinska resultat är aktuell i både Europa och USA. I juli 2003 införde ACGME (Accreditation Council for Graduate Medical Education) i USA nya regler som begränsar veckoarbetstiden till 80 timmar för utbildningsläkare. Fletcher och medarbetare betecknar i en artikel i Annals of Internal Medicine denna […]

Kontroll över arbetstid och belastning kan motverka utbrändhet

Utbrändhet bland ST-läkare borde, på grund av stora arbetskrav och begränsade möjligheter till kontroll av arbetstider och arbetsbelastning, vara ett utbrett och omfattande problem. Det är utgångspunkten när Niku K Thomas i JAMA sammanfattar en genomgång av 15 artiklar baserade på sinsemellan mycket olika studier publicerade 1983–2004. De flesta av studierna har använt Maslachs Burnout […]

Oexploderad ammunition större hot än minor

Åren 2000–2002 hade Afghanistan det högsta antalet människor i världen som skadats av oexploderad ammunition och landminor. Bilukha och medarbetare ger i BMJ en beskrivning av FNs databas för minkontroll i Afghanistan [1]. Data kommer främst från Röda korsets arbete vid 390 hälsostationer och är klinikbaserade. Sensitiviteten för data bedöms till 50 procent. Man fann […]

Fortsatt strikta indikationer för tonsillektomi på barn med lindriga besvär

I en öppen randomiserad studie från Holland har värdet av adenotonsillektomi på barn med lätta till måttliga symtom undersökts. Studien är – vad gäller bakomliggande motiv – relaterad till de vida indikationer för tonsillektomi som tillämpas. Tonsillektomifrekvensen i Holland är så hög som 115/10000 barn och år jämfört med exempelvis England (65/10000) och USA (50/10000). […]

Bush främjar inte världens hälsa

Många människor inom och utom USA hade hoppats på en förändring av inriktningen av det amerikanska inflytandet över världens hälsopolitik i samband med presidentvalet 2004. Den amerikanska dominansen inom olika områden är mycket påtaglig; det må gälla utrikespolitik, ekonomi, forskning och bistånd till fattiga länder. Under president George W Bush har den amerikanska hälsopolitiken karakteriserats […]

Social återuppbyggnad kan ge bästa läkningen efter tsunamin

Psykiater Elsbeth Brännström har i ett korrespondensinlägg i Läkartidningen [1] skrivit om psykologiskt omhändertagande efter tsunamin i Sydostasien utifrån sin egen bakgrund och erfarenhet som flykting under andra världskriget. Hon ser en risk i att vi stämplar »stora delar av svenska folket som patienter som behöver professionellt omhändertagande«. Hon betonar vikten av att se resursen […]

Användning av Topimax vid övervikt

Topiramat är en antiepileptisk substans som klassificeras som en sulfamatsubstituerad monosackarid. De godkända indikationerna för topiramat är tilläggsbehandling eller monoterapi till patienter med epilepsi med partiella anfall och/eller generaliserade tonisk-kloniska anfall. Normaldos vid antiepileptisk behandling är 200–400 mg per dygn uppdelat på två doseringstillfällen. Farmakologiskt är hittills tre olika egenskaper identifierade hos topiramat. Dels ökar […]