Denna webbplats vänder sig till läkare

Barn blir lika sjuka av influensa som äldre

Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm är ett föredöme när det gäller att »bokföra« inneliggande barn med infektioner, vilket ger möjlighet till viktiga epidemiologiska data när det gäller vårdtyngd. Ett exempel i detta nummer av Läkartidningen är artikeln av Gordana Bogdanovic och medarbetare om influensa hos barn. Vintern 2003–2004 påvisades influensa hos 96 (varav 55 under […]

Gynnsam biverkningsprofil för lågdosdiuretika

Tiaziddiuretika, som är det rekommenderade förstahandsvalet vid behandling av hypertoni [1], ökar utsöndringen av natrium i njurarna. Vid behandling av högt blodtryck leder detta till en övergående minskning av blodvolymen och natriumhalten i olika celler, inklusive blodkärlens glatta muskelceller. Den minskade natriumhalten i kärlväggens celler förklarar sannolikt det sänkta kärlmotståndet och kärlens minskade retbarhet. Den […]

Influensa hos barn orsakar vårdtopp

Influensa hos barn har under senare år ägnats ökande uppmärksamhet, i synnerhet i USA där influensavaccination av alla barn i åldrarna 6 till 23 månader rekommenderas sedan 2003 [1]. Efter epidemin vintern 2003–2004, vilken i stor utsträckning drabbade barn, har en diskussion om att förebygga influensa hos friska barn förts också i Sverige. I denna […]

Stöd i litteraturen för GI-modellen som kostråd till högriskindivider

Glykemiskt index (GI) och glykemisk belastning (GL) har varit svårt att studera i relation till sjukdom. Signy Reynisdottir berör flera frågeställningar, såsom variation i beräknade GI-värden, bristande noggrannhet i kostanalys, blandningen av livsmedel i magen (som därmed kan komma att ändra deras GI-värden), och det faktum att många av studierna är små och kortsiktiga. Emellertid […]

Klinisk evidens saknas för GI mot övervikt och diabetes

Under de senaste åren har en mindre industri vuxit upp kring begreppet glykemiskt index (GI). Denna involverar allt från veckopressen till livsmedelshandeln. Nyttan av en kostomläggning till lågt GI har spridits från att vara tänkt som kompletterande kostråd för patienter med diabetes till att vara universallösningen på allehanda sjuklighet, inte minst viktproblem. Begränsning i GI-tabellers […]

Glykemiskt index – relevant i behandling av övervikt och diabetes

Under de senaste årtiondena har det rekommenderats att kostens fettinnehåll minskas och ersätts med kolhydrater för att sänka farligt höga kolesterolnivåer och minska den påföljande risken för för tidig död. En fettsnål kost rekommenderas även för att förebygga och behandla övervikt. Att ersätta fett med kolhydrater har dock visat sig inte vara det universella botemedel […]

Aktuella behandlingsprinciper vid pseudocystor i pankreas

Pankreaspseudocystor utgörs av ansamling av vätska från bukspottkörteln. Vätskan, som är rik på amylas, lipas och trypsin, omges av icke-epitelialiserad granulationsvävnad eller fibrös vävnad, till skillnad från »äkta« cystor som har epitelbeklädnad. Genesen är inflammation, ruptur eller obstruktion i pankreasgången, och cystorna uppstår efter akut pankreatit, trauma mot pankreas (»externt« eller i samband med operation) […]


Traumavård i fattiga länder
– en bys kollektiva angelägenhet

Lågteknologiska traumasystem på landsbygden i fattiga länder har visat sig signifikant minska mortaliteten bland minskadeoffer. Behandlingen på skadeplatsen är krävande och komplex. Studien undersöker icke-kvantitativa överlevnadsfaktorer under dessa förhållanden. Traumasystem för fattiga Trauma är en av de vanligaste globala dödsorsakerna. Nio av tio traumaorsakade dödsfall sker i medel- och låginkomstländer [1]. De modeller för traumasystem […]

Akut nekrotiserande esofagit – allvarlig och ovanlig esofagitform

Akut nekrotiserande esofagit är ett sannolikt ischemiskt betingat tillstånd med svart, nekrotisk slemhinna i esofagus. Två fall, båda med hematmes och alkoholöverkomsumtion, beskrivs nedan. Fall 1 En 83-årig man, tidigare höftprotesopererad och opererad på grund av en högersidig femurfraktur samt med några års anamnes på AV-block II, inkom den 10 oktober 2004 till akutmottagningen efter […]

Demens – vanlig, svårbehandlad komplikation vid parkinson

Parkinsons sjukdom är – i likhet med Alzheimers sjukdom – en kronisk, progredierande, neurodegenerativ sjukdom. I Sverige är prevalensen för parkinson 15000–20000 och 120000 för alzheimer [1]. Därtill är demens associerad med Parkinsons sjukdom en inte ovanlig demensvariant, den står för 1,2–3 procent av alla demensfall [2, 3]. I tvärsnittsstudier finner man att ungefär 40 […]

Testosteronhalten olika i olika etniska grupper

De senaste 10–20 årens forskning har visat att det finns en stor variation i förmågan att metabolisera läkemedel både inom och mellan etniska grupper. Forskningen om motsvarande genetiska variation i omsättningen och utsöndringen av endogena steroider har inte fått samma uppmärksamhet men kan ha betydelse för vissa endokrina sjukdomstillstånd och läkemedelsbiverkningar. Inom idrotten har kontroll […]

Operationer av ljumskbråck och värdet av register

Danska kirurger konstaterar i artikeln att laparoskopisk bråckteknik, trots ett smidigt postoperativt förlopp, inte blivit allmänt accepterad på grund av höga kostnader, krav på generell anestesi, tekniska svårigheter med åtföljande lång inlärningskurva och sällsynta men potentiellt allvarliga komplikationer. Men hur är det med risken att behöva en ny operation för återkommande ljumskbråck? Inom det danska […]

Varnade läkare oproffsiga även under utbildningen

Läkare som varnas eller straffas för misstag de utfört i arbetet har i ökad utsträckning varit oprofessionella redan under läkarutbildningen. Det visar en studie från University of California. Fall–kontrollstudien bygger på data från 235 amerikanska läkare som utbildats vid tre olika universitet, University of Michigan Medical School i Ann Arbor, Jefferson Medical College och UCSF […]

Google förändrar medicinen

Sökmotorn Google har förändrat sättet vi söker information på. Nästa logiska steg är att starta en Google Medicine. En sådan skulle kunna göra enorma insatser för att underlätta sökandet efter medicinsk information och i förlängningen förbättra mänsklig hälsa. Det menar Dean Guistini vid University of British Columbia i en artikel i BMJ. Google, som är […]

Tidig behandling av stamning hos barn visar goda resultat

Stamning är en störning av talrytmen där besvären kan variera från lätta upphakningar till svår kommunikationsstörning med avvikande tal och/eller undvikande av tal. Stamning är relativt vanligt hos barn (ca 5 procent av alla förskolebarn) men läker ut spontant i 75 procent av fallen. Ett problem är att metoder och kriterier för närvarande saknas för […]

T-cellslymfom – modell för hur retrovirus påverkar arvsmassan

Humant T-cellslymfotropt virus typ I (HTLV-1) är ett retrovirus som orsakar adult T-cellsleukemi (ATL). De maligna cellerna är CD4-positiva T-lymfocyter. Sjukdomen uppkommer 20–50 år efter infektionen, och endast 5 procent av patienterna utvecklar symtom. Vissa fall av mycosis fungoides, ett T-cellslymfom i huden, är även associerade med HTLV-1. En nyligen publicerad artikel från Israel redovisar […]

Spretigt om värdet av rektopexi

Patienter med rektalprolaps har ofta kolondysmotilitet och dysfunktion i bäckenbotten. Det är dock oklart vilka patogenetiska mekanismer som är förknippade med utveckling av rektalprolaps. I ett flertal studier har man tidigare undersökt anorektal funktion före och efter rektalprolapsoperation för att utröna om operationen i sig medför förändringar i anorektal funktion. Fynden har inte varit entydiga, […]

Lönsamt med implanterbar defibrillator

Profylaktisk behandling med implanterbar defibrillator (ICD) förbättrar överlevnaden hos patienter med hög risk för plötslig hjärtdöd till följd av markant nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion. Kostnaden i samband med ICD-implantation kan vara en tröskel för att tillämpa metoden. En amerikansk forskargrupp har nu visat att primärprofylaktisk ICD-behandling uppfyller gängse kriterier för kostnadseffektivitet. Analysen baseras på åtta randomiserade […]

Allergitermer ställs på sin spets

I veckans nummer av Läkartidningen presenterar en grupp allergiexperter från olika berörda specialiteter en svensk version av en internationell rapport om terminologin vid allergiska och närliggande sjukdomar. Rapporten har föregåtts av arbete inom en europeisk arbetsgrupp, i vilken SGO Johansson varit drivande, med syfte att samordna och revidera nomenklaturen. Specialiseringen inom medicinen i flera skilda […]

Värt ge symtomlindrande läkemedel vid Alzheimers sjukdom

Omkring 90 000 individer i Sverige lider av Alzheimers sjukdom, som är den vanligaste formen av demenssjukdom. Av dessa är ca 10 000 under 65 år, vilket kan jämföras med hälften av det totala antalet parkinsonsjuka i Sverige. Antalet alzheimerpatienter beräknas öka i Sverige till nästan det dubbla år 2050, dvs till 170 000 individer. […]