Denna webbplats vänder sig till läkare

ABC om Nervskador i handen

Ett handtrauma leder ofta till en kombinerad skada på nerver, kärl, senor och skelett, eftersom de olika strukturerna ligger mycket nära varandra. I denna artikel sammanfattas diagnostik av skador på nerver och senor i hand och handled. Primär handläggning av nervskador beskrivs, medan handläggning av senskador avhandlas i en separat artikel. Handskador kan vara komplicerade, […]

Även prematurfödda mår väl av inhalerad kvävemonoxid

Syresättningsproblem hos prematura barn är vanligt förekommande och handläggs ofta framgångsrikt på såväl universitets- som länssjukhus genom behandling med exogen surfaktanttillförsel. Tyvärr finns dock en subgrupp patienter som trots sedvanlig behandling har uttalade syresättningssvårigheter och där långvarig respiratorbehandling kan bli nödvändig, vilket i sin tur inte sällan leder till allvarliga handikapp och resttillstånd. Effektiva behandlingsmetoder […]

Kognitiv beteendeterapi bra mot sömnlöshet

Sömnlöshet (insomnia) beskrivs vanligen ha tre kännetecken: subjektiva sömnbesvär, negativa dagtidssymtom och obehag eller funktionsbegränsning i någon viktig del av livet. Insomnia är ett mycket vanligt tillstånd och drabbar i princip alla människor någon gång under livet. Långvarig sömnlöshet är mindre vanligt men brukar ändå rapporteras av 4–7 procent i en allmänbefolkning. Psykologiska mekanismer har […]

Koffein ökar inte risken för hypertoni

Koffein har en känd, kortvarigt blodtryckshöjande effekt, och det har spekulerats i att kaffedrickande skulle kunna leda till hypertoni även på längre sikt. Nu visar en amerikansk studie av forskare från bla Harvarduniversitetet att så inte är fallet. Kohortstudien omfattar drygt 155000 kvinnor utan hypertoni som följts under tolv år och fått svara på frågor […]

Neonatal screening av hörselnedsättning fungerar bra

Bilateral permanent hörselnedsättning på 40 dB eller mer ses hos drygt en promille av alla nyfödda barn. För att säkerställa normal språkutveckling är det viktigt att dessa barn identifieras tidigt så att habilitering kan sättas in före 8 månaders ålder. I slutet av 1990-talet visade en omfattande studie av barn födda i Wessex-området i England […]

Stresshantering kan minska långvarig smärta och främja välbefinnandet

Stressrelaterade besvär/sjukdomar och långvarig muskelvärk utgör ett betydande hot mot folkhälsan i de flesta industrialiserade länderna och förväntas av WHO bli allt vanligare under de kommande decennierna. De patogena effekterna av långvarig stress utgör en svår börda för individer, organisationer och samhället i stort. Stresshantering kan således vara viktigt för att bevara och främja långvarig […]

Sömnapné oberoende riskfaktor för stroke

Obstruktiv sömnapné är en oberoende riskfaktor för stroke. Det visar en studie från amerikanska Yale-universitetet. Kohortstudien har utgått från 1022 patienter som sökt vård vid en sömnklinik. 68 procent av dessa fick, efter sömnregistrering, diagnosen obstruktiv sömnapné och behandling för detta. Deltagarna graderades efter hur svår apnén var. Det visade sig att den hårdast drabbade […]

Därför är tumörceller evigt unga

Man har länge känt till att tumörsjukdomar och en mängd åldersrelaterade syndrom uppvisar förändringar i kromosomernas ändstrukturer, de sk telomererna. I oktobernumret av Nature Structural and Molecular Biology rapporterar ett europeiskt forskarlag att man upptäckt att telomererna bildar en unik DNA-struktur. Forskarna har även identifierat de proteiner som kontrollerar bildningen av den unika DNA-strukturen och […]

Svenska, extremt underburna barn klarar sig bättre, internationellt sett

Vården av mycket omogna barn diskuteras intensivt i västvärlden. Orsaken är främst den relativt höga andel barn som drabbas av svåra skador i nyföddhetsperioden och som också riskerar problem senare i livet. Olika uppfattningar i etiska frågor råder. Socialstyrelsen tillsatte för några år sedan en arbetsgrupp med avsikt att allsidigt belysa problemen kring vården av […]

Amerikansk långtidsuppföljning visar på allvarliga funktionsbegränsningar

I Sverige föds cirka 240 barn per år efter en graviditetslängd understigande 28 veckor [1]. Den graden av underburenhet motsvaras av den födelsevikt (

Klena data om läkemedel vid hjärtstopp

Baserat på tillgänglig litteratur har man kalkylerat att bland patienter i hela Europa som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus kan mellan 20000 och 30000 människor varje år räddas till livet. Detta är en siffra som dramatiskt skulle kunna öka om ännu bättre behandling kunde erbjudas. Behandlingen av patienter som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus brukar […]

TNF-blockad vid reumatoid artrit kan ge svår fibrotiserande alveolit

Behandlingsmöjligheterna för patienter med reumatoid artrit (RA) har under de senaste åren väsentligt förbättrats genom tillkomsten av nya biologiska läkemedel, särskilt hämmare av det proinflammatoriska cytokinet tumörnekrosfaktor-alfa (TNF). Dessa läkemedel kan kraftfullt minska inflammationen och även brosk- och bendestruktionen [1-3]. Säkerheten har förefallit god i de kliniska studier som föregått registrering, men därefter har många […]

Ökad risk för infektion med biologiska immunmodifierande antireumatika

Reumatoid artrit (RA) är en vanlig kronisk inflammatorisk sjukdom, som drabbar ungefär 1 procent av befolkningen, med en årlig incidens på 24/100000 i Landstinget Kronoberg [1]. RA-diagnosen baseras på kliniska fynd, reumafaktor och röntgenundersökning enligt kriterier från American College of Rheumatology [4]. Ett nytt test för antikroppar mot cykliska citrullinerade proteiner (CCP) har hög specificitet […]

Oroande data om nyfödda barn och smärta

Peters och medarbetare ställer i ett aktuellt och välskrivet arbete frågan: »Leder neonatal kirurgi till ökad smärtsensitivitet senare i barndomen?« 164 barn för vilka större kirurgi planerades under de tre första levnadsmånaderna (>36 GW PCA) inkluderades i studien. Materialet delades in i tre grupper: en grupp med barn som tidigare inte genomgått kirurgi (kontrollgrupp, grupp […]

Trevlig miljö ökar motionsbenägenheten

I denna korta BMJ-rapport beskriver författarna någonting till synes så banalt som omgivningens trevnad och dess betydelse för benägenheten att vara fysiskt aktiv eller att ha viktproblem. Materialet baserade sig på en stor miljöundersökning, LARES, som i början av seklet genomfördes i åtta europeiska länder. Inspektörer skattade miljön med avseende på bla graffiti, hundbajs, parker […]

Frågan om aspiration och vila vid ledinjektion

Ledinjektioner med kortison används ofta i behandlingen av reumatiska sjukdomar för att lindra ledvärk och svullnad. Infektion i den injicerade leden är en sällsynt, men fruktad komplikation. I detta material var förekomsten

Amerikansk konsensus om vikten av likvorundersökning vid MS-diagnostik

Likvorundersökning har i flera decennier använts som ett kompletterande test utöver klinisk bedömning i diagnostiken av multipel skleros (MS). Tekniken förfinades och förbättrades under 1980– 1990-talen. I Europa genomförde The Committee of the European Concerted Action for Multiple Sclerosis, med representanter från tolv europeiska länder, under början av 1990-talet ett omfattande arbete för att nå […]

Dyspné riskfaktor för kardiellt orsakad död

Förekomst av dyspné vid ansträngning är ett mycket viktigt symtom. Det menar forskare från USA som undersökt dyspné som riskfaktor för att dö av kardiovaskulär orsak. Studien är av kohorttyp och bygger på data från 17991 patienter som genomgått myokard-SPECT-undersökning i vila och under kardiell stress. Den upplevda ansträngningen under kardiell stress, vilken bla skapades […]

Kroniskt sjuka barn riskerar andningssvikt vid influensa

Forskare från USA har studerat risken för barn med olika kroniska sjukdomar att drabbas av respiratorisk svikt i samband med en influensainfektion. Kohortstudien bygger på data från 745 barn och ungdomar under 21 års ålder som vårdats på sjukhus i Philadelphia för en influensainfektion under perioden mellan 2000 och 2004. Av dessa hade 322 minst […]

Flyktingpolitiken behöver reformeras

I augusti 2005 publicerade JAMA ett temanummer om våld och mänskliga rättigheter [1-3] inkluderande två artiklar om psykisk ohälsa i flyktingpopulationer och en metaanalys av flyktingars livsvillkor och psykiska hälsa. Ämnet är angeläget, eftersom omkring 1 procent av världens befolkning beräknas – mer eller mindre mot sin vilja – ha förflyttats antingen från sitt hem […]