Denna webbplats vänder sig till läkare

Multipel epifyseal dysplasi

Multipel epifyseal dysplasi (MED) ingår i sjukdomsgruppen osteokondrodysplasier. Mer än 200 olika osteokondrodysplasier har beskrivits och indelats i 33 olika specifika diagnostiska grupper av International Working group on the Classification of Constitutional Disorders of Bone [1]. De olika skelettdysplasierna är var och en sällsynta men ses hos ca 4 av 10 000 nyfödda barn [2, […]

Primärvården en viktig aktör vid psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är nu den största orsaken till långtidssjukskrivning över 60 dagar i Göteborg [1]. Totalt 44 procent av de patienter som sjukskrivs längre än 60 dagar blir sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. I Västra Götalands prioriteringsdokument [2] har beslutats om en arbetsfördelning mellan primärvård och vuxenpsykiatri. De personer som till följd av psykisk […]

Samband hungersnöd–schizofreni

I en klassisk artikel har Susser och Lin beskrivit hur barn födda i samband med den holländska hungervintern 1945– 1946 hade fördubblad risk för schizofreni jämfört med barn födda under normala förhållanden [1]. Undernäring hos modern har varit den allmänt accepterade förklaringen till detta fynd, och artikeln blev därmed en viktig stimulans för fortsatt forskning […]

Epidemiologi och sjuka hus-syndrom – en olämplig kombination

Många söker sjukvård för symtom som huvudvärk, trötthet, slemhinneirritation och liknande, men ofta kan moderna medicinska undersökningsmetoder inte påvisa kroppsliga avvikelser. Kombinationer av sådana symtom ges ibland namn efter sina dominerande uttryck eller efter sammanhangen där de uppträder: t ex utbrändhet, kroniskt trötthetssyndrom, el-känslighet, multipel kemisk överkänslighet och sjuka hus-syndromet. De kan få samlingsbeteckningar, varav […]

Högt HDL-kolesterol och kvinnligt kön underskattade skyddsfaktorer

Efter Heart Protection Study [1], 4S [2] och andra studier rekommenderas numera samstämmigt icke-farmakologisk behandling, med eller utan farmakologisk serumlipidsänkande behandling, till såväl kvinnor som män med ischemisk hjärtsjukdom (IHS) och diabetes. Dessutom rekommenderas aktiv behandling av subjektivt friska individer med en stor riskbörda för IHS beroende på hyperlipidemi med eller utan samtidig närvaro av […]

Neuropsykiatriska sjukdomar och hjärt–kärlsjukdomar dominerar

För planering av hälso- och sjukvård och för förebyggande insatser är det viktigt att en saklig diskussion kan föras om omfattningen av olika hälsoproblem och riskfaktorer. I den allmänna debatten lyfts »stora folkhälsoproblem« ofta fram bland företrädare för olika intressentgrupper. Debatten om prioriteringar och deras inriktning fastnar ofta på grund av missförstånd om vad man […]

Att sätta P för fusk

På senare år har det dessvärre blivit aktuellt att närmare studera »fraud« i kliniska prövningar, och en speciell kommitté för detta har sett dagens ljus [1]. I ett engelsk-svenskt lexikon översätts fraud med bedrägeri, svek, svikligt förfarande. Vid kliniska prövningar har ordet kommit att gälla framför allt två speciella varianter, nämligen »data falsification« (ändring eller […]

Fetma etablerad riskfaktor för reflux och körtelcancer i matstrupen, visar metaanalys

Nyligen har en metaanalys publicerats som bekräftar fynden från inte minst stora populationsbaserade studier i Sverige och övriga Skandinavien om ett måttligt starkt dos–responssamband mellan ökande kroppsmassa och såväl refluxsymtom som refluxesofagit. Även om metaanalysen omfattar ett begränsat antal studier är resultaten väsentligen entydiga. Bland personer som har ett kroppsmasseindex (BMI) över 30 kg/m2 var […]

Vykort som profylax mot upprepad självförgiftning

Det har gjorts oräkneliga försök att förhindra upprepning av avsiktlig självförgiftning med hjälp av olika »psykosociala« interventioner i oselekterade patientgrupper. Ingen har visats vara effektiv. Författarna rapporterar en randomiserad, kontrollerad studie av en intervention avsedd att förebygga att patienter som kommer till sjukhus efter avsiktlig självförgiftning upprepar detta beteende. Interventionen var att man i tillägg […]

Klopidogrel bör ges som standard

Klopidogrel, som tillägg till acetylsalicylsyra (ASA), minskar risken för en ny ischemisk händelse vid instabil angina och icke-ST-höjningsinfarkt [1]. Däremot har effekten av klopidogrel vid akut ST-höjningsinfarkt inte tidigare studerats. I Sverige är perkutan koronarintervention (PCI) idag den vanligaste reperfusionsmetoden vid ST-höjningsinfarkt, och trombocythämning med både ASA och klopidogrel är standardterapi vid PCI med stentimplantation. […]

Stora skillnader i vården av nyfödda vid åtta svenska BB-avdelningar

Såväl klinisk som vetenskaplig uppmärksamhet riktas av hävd mot de mest sjuka patientgrupperna inom hälso- och sjukvården. I resursbristens tidevarv kan dock betydande förbättringar i vårdkvalitet och resursanvändning göras om även hanteringen av primärt friska granskas under lupp. Detta faktum gäller i synnerhet den stora populationen primärt friska nyfödda barn som vårdas på förlossnings- och […]

Den kärlsjuke patientens väg genom svensk sjukvård

Prevalensen av perifer kärlsjukdom som ger upphov till ischemiska symtom i nedre extremiteterna (benartärsjukdom) är för närvarande inte tillfredsställande kartlagd i Sverige. Skattningar baserade på data från olika studier antyder att fönstertittarsjuka (claudicatio intermittens) i befolkningen över 55 års ålder förekommer i några procent. Den årliga incidensen av kritisk ischemi har beräknats till 500–1 000 […]

Hjärtat minns – och minns man det kan man undvika onödiga undersökningar

Fall 1 En 75-årig kvinna med anamnes på hypertoni, förmaksflimmerattacker och pacemakerbehandling på grund av bradykardi under betablockad inkommer efter en kort episod av obehag i bröstet. EKG-bilden (Figur 1) är förenlig med följande differentialdiagnoser: • Ischemi på basen av huvudstamsstenos eller trekärlssjukdom. • Dissektion av aorta ascendens med påverkan på koronarartärerna. • Akut myokardit. […]

Anestesin avslöjade internmedicinsk sjukdom

Det är ett välkänt fenomen att internmedicinska sjukdomar kan demaskeras i anestesisituationen. Detta gäller framför allt neuromuskulära sjukdomar såsom muskeldystrofier, myasthenia gravis och diverse metabola rubbningar. Malign hypertermi och butyrylkolinesterasbrist är två speciella rubbningar som ger sig till känna så gott som enbart i samband med narkos. Den förstnämnda ger upphov till ett livshotande tillstånd […]

Lex Maria-dödsfall ska polisanmälas!

I en medicinhistorisk paus i Läkartidningen [1] lämnar Göran Wennergren ett fängslande bidrag till förståelsen av den historiska bakgrunden till det sedan lång tid gällande regelverket, vilket innebär att för patienten riskfyllda händelser inom hälso- och sjukvården ska rapporteras för vidare utredning, till gagn för en förbättrad patientsäkerhet. Ett allvarligt fel har dock insmugit sig […]

Felaktig koppling till Lex Maria

När man diskuterar dessa frågor är det viktigt att känna till att anmälningsskyldigheten i gällande Lex Maria-bestämmelser inte har någon koppling till fel och försummelse utan syftar till att fånga upp risker i vården. Avvikelsehantering och hantering av händelser enligt Lex Maria är viktiga delar i patientsäkerhetsarbetet. Artikelförfattarna Henrik Druid, Anders Eriksson och Anna Sundberg […]

Rimonabant bra även vid metabola syndromet

Rimonabant är en selektiv kannabinoid 1-receptorblockerare som ger viktnedgång och förbättrar kardiovaskulära riskfaktorer hos feta patienter. I tidigare s k RIO-studier har man visat effekter på metabola variabler utöver viktnedgång. I denna undersökning koncentrerar man sig på patienter med dyslipidemi eller en kolesterol/HDL-kolesterolkvot >4,5 hos kvinnor och >5 hos män. Patienterna behandlades under ett års […]

Föräldrar bör följa med sjuka barn i ambulansen

Föräldrar till svårt sjuka barn bör få följa med i ambulansen i de fall då barnen måste till sjukhus. Det visar en studie från Storbritannien. Forskarna har i två omgångar, under 2002 och 2004, låtit föräldrarna åka med sjukvårdspersonal i ambulansen när deras svårt sjuka barn åkt in på sjukhus. Totalt har man undersökt 279 […]

Fysisk aktivitet ökar överlevnaden vid bröstcancer

Kvinnor som är fysiskt aktiva har minskad risk att drabbas av bröstcancer. Den biologiska mekanismen kan vara effekter på den hormonella miljön, t ex lägre androgen- och östrogennivåer. Om fysisk aktivitet även minskar risken för återfall i sjukdomen är oklart. I slutet av 1970-talet startade en stor amerikansk kohortstudie med över 120 000 sjuksköterskor i […]

Tvätta dig om händerna så håller du dej frisk!

WHO har i sin kampanj för global patientsäkerhet, som lanserades hösten 2005, som viktigaste inslag »Clean hands are safer hands«. En artikel i Lancet ger förnyad evidens för att detta är riktigt. Den åtföljs av en kommentar av Didier Pittet, ledare för kampanjen. Det amerikanska Centers for Disease Control and Prevention har sedan länge ett […]