Denna webbplats vänder sig till läkare

Social återuppbyggnad kan ge bästa läkningen efter tsunamin

Psykiater Elsbeth Brännström har i ett korrespondensinlägg i Läkartidningen [1] skrivit om psykologiskt omhändertagande efter tsunamin i Sydostasien utifrån sin egen bakgrund och erfarenhet som flykting under andra världskriget. Hon ser en risk i att vi stämplar »stora delar av svenska folket som patienter som behöver professionellt omhändertagande«. Hon betonar vikten av att se resursen […]

Användning av Topimax vid övervikt

Topiramat är en antiepileptisk substans som klassificeras som en sulfamatsubstituerad monosackarid. De godkända indikationerna för topiramat är tilläggsbehandling eller monoterapi till patienter med epilepsi med partiella anfall och/eller generaliserade tonisk-kloniska anfall. Normaldos vid antiepileptisk behandling är 200–400 mg per dygn uppdelat på två doseringstillfällen. Farmakologiskt är hittills tre olika egenskaper identifierade hos topiramat. Dels ökar […]

På väg mot individbaserad uppföljning av resultat i vård och omsorg

Uppföljning inom vård och omsorg bör visa vilka resultat som uppnås för de individer som får vård och omsorg. Idag saknas konsensus avseende vilken information som är nödvändig för detta, liksom gemensamma begrepp/termer och en nationellt definierad informationsstruktur. Den största arbetsinsatsen är idag att samla in data – av varierande kvalitet. Ringa kraft ägnas åt […]

Kronisk granulomatös sjukdom – inte bara brist på syreradikaler

OBSERVERA! (Vissa formler och namn i texten får en felaktig typografi på denna sida, därför rekommenderar vi våra läsare att ladda ner en pdf på hela artikeln. Reds anm) * Kronisk granulomatös sjukdom (CGD, chronic granulomatous disease) är en sällsynt medfödd sjukdom, som anses drabba cirka 1–2 av 400000 individer. I Sverige känner vi till […]

Välj medellinjesnitt för bästa åtkomst till bukhålan

När det krävs god åtkomst till bukhålan står valet mellan ett medellinjesnitt och ett stort tvärsnitt. Den lokala traditionen eller den aktuella situationen kan påverka valet av snitt. Ofta sker tex akut aortakirurgi via ett medellinjesnitt, medan tvärsnitt ibland används vid elektiv kirurgi. Uppfattningen att frekvensen av postoperativa komplikationer skiljer sig åt mellan medellinje- och […]

Nipahvirus – ännu en produkt från den asiatiska »virusfabriken«

Nya infektioner (»emerging infections«) brukar man tala om när en tidigare okänd infektionssjukdom upptäcks i en befolkning eller om en känd sjukdom snabbt ökar i incidens eller får ny geografisk spridning. Listan på nya infektioner växer ständigt, och sedan mitten av 1970-talet har åtminstone 20–30 nya smittämnen upptäckts [1]. De två som kanske fått mest […]

Amerikansk studie visar samband mellan brusten blindtarm och faktorer som etnicitet och typ av sjukförsäkring

Perforerad appendicit medför en ökad risk för postoperativa komplikationer såsom intraabdominella infektioner. För att undvika detta har tidigare en hög frekvens negativa laparotomier ansetts acceptabel. I Sverige har det under senare år förts en diskussion kring huruvida radiologisk diagnostik kan reducera antalet negativa appendektomier på barn. Kaiser och medarbetare [1] har visat att så är […]

Glitazoner – ny behandlingsprincip med frågetecken

Läkemedelsverket har publicerat en uppdatering av kunskapsläget om glitazoner, en ny behandlingsprincip vid typ 2-diabetes. I Sverige finns två glitazoner registrerade: rosiglitazon (Avandia) och pioglitazon (Actos). Glitazonerna tillhör gruppen PPAR-gamma-agonister, och utövar sin effekt i cellkärnan på fettomsättning, kolhydratomsättning och insulinkänslighet. Behandlingsprincipen är intressant då centrala mekanismer vid typ 2-diabetes som insulinkänslighet och betacellsfunktion påverkas. […]

Försök med anti IL-12 vid aktiv Crohns sjukdom

Vid Crohns sjukdom (CD) förefaller Th1-dominerad kronisk inflammation, medierad av TNF(alfa)-, interleukin-12 och interferon-(gamma) spela en viktig roll. Det är därför naturligt att stort intresse riktas mot möjligheterna att nedreglera proinflammatoriska cytokiner. I en randomiserad dubbelblindstudie undersöktes effekten av humana monoklonala antikroppar mot IL-12. Studiegruppen omfattade 79 patienter med medelsvår CD och – i flertalet […]

Manipulation av kotpelaren inte bättre än standardbehandling

En artikel från Cochrane utvärderar litteraturen om handläggning vid akut och kronisk ryggsmärta. Artikeln beaktar framförallt randomiserade kliniska studier [1]. I allt kunde 39 studier som fyllde inklusionskriterierna identifieras och konklusionen är helt entydig: Det finns ingen evidens för att manipulation av kotpelaren är effektivare än standardbehandling vid behandling av akut eller kronisk ryggsmärta. Varken […]

Risker med ansvarslös (homo)sexualitet

Smittskyddsmyndigheten i New York har nyligen rapporterat om en homosexuell man, som i december 2004 konstaterades vara infekterad med HIV [1]. Det speciella med denne patient var att virusstammen uppvisade resistens mot 3 av 4 läkemedelsgrupper och att han kort tid, maximalt 20 månader, efter smittotillfället, hade lågt antal CD4-positiva T-celler. Dessa utgör de huvudsakliga […]

Temporalisarterit

Temporalisarterit, eller jättecellsarterit, är en förhållandevis vanlig sjukdom i Skandinavien, vanligare än i övriga världen [1]. Antalet nydiagnostiserade fall per år är här ca 20 per 100000 personer äldre än 50 år, och medelåldern vid diagnosen är idag drygt 65 år [2]. Kvinnor drabbas två till tre gånger oftare än män. Incidensen har ökat i […]

Fler polisanmäler våldsbrott och gängvåldet ökar

Syftet med föreliggande studie var att kartlägga våldet i Umeåområdet utifrån de personer som sökt vård på Norrlands Universitetssjukhus under 2002. En jämförelse gjordes med motsvarande data från 1997 respektive 1985 [1]. Vidare studerades hur ofta misshandeln anmäldes till polisen. Material Norrlands Universitetssjukhus (NUS) har ett upptagningsområde med en radie på ca 60 km runt […]

Våldets följder – en fråga om folkhälsa

Flera undersökningar har visat att kvinnor som sökt på olika mottagningar för långvariga smärttillstånd ofta har varit utsatta för våld eller övergrepp tidigare [1-6]. Det fåtal studier som även inkluderat män har visat liknande resultat [7, 8]. Få populationsbaserade undersökningar har studerat smärta eller sjuklighet hos kvinnor eller män som utsatts för våld, och dessa […]

Likvoranalys av 14-3-3-protein och T-tau/P-tau-kvot ger säkrare diagnos

Prionsjukdomar är ett samlingsbegrepp för en grupp ovanliga neurodegenerativa sjukdomar med typiska tvättsvampslika (spongiforma) hjärnförändringar, som orsakas av utfällning av ett abnormt veckat endogent protein i hjärnvävnad. Proteinet benämns PrPSc (prion protein scrapie), eftersom det först identifierades i hjärnor från får med scrapie. PrPSc är en förändrad variant av det cellulära proteinet PrPC. Såväl PrPC […]

… kan vi behålla försprånget?

Från och med den 1 maj 2004 var det tänkt att den nya lagen för kliniska prövningar skulle börja tillämpas i samtliga 25 EU-länder. Ansöknings- och hanteringsprocesserna hos myndigheter och etikkommittéer skulle då vara desamma i samtliga medlemsländer och därmed säkra att de kliniska prövningarna genomförs enligt »good clinical practice« (GCP). Det nya regelverket överensstämmer […]

Samband mellan kognitiv förmåga och risken för självmord bland män

Få studier har undersökt sambandet mellan intelligens och självmord. Det är dock sedan tidigare känt att låg intelligens är associerad med vissa psykiska sjukdomar såsom psykos och depression, vilka i sin tur är välkända riskfaktorer för självmordsförsök och självmord. I en nyligen publicerad studie. har sambandet mellan mental allmänbegåvning och risken för självmord bland svenska […]

Epidemiologi, biologi och genetik vid astrocytära tumörer

I Sverige diagnostiseras årligen drygt 1000 tumörer som är primärt sprungna ur det centrala nervsystemet (CNS). Majoriteten primära CNS-tumörer klassificeras som maligna. Den dominerande undergruppen utgörs av astrocytära gliom som enligt WHOs klassifikation indelas i fyra malignitetsgrader, där grad IV kallas glioblastom (GB) som är mest malign och har sämst prognos, följt av grad III, […]

ACE-hämmare står sig som förstahandsval till typ2-diabetiker

Det är sedan länge känt att ACE-hämmare och angiotensin1-receptorblockerare förhindrar försämring av njurfunktion hos typ1-diabetiker med hypertoni och begynnande nefropati. Ett flertal studier visar positiva effekter på mikroalbuminuri och glomerulär filtration av sådan behandling jämfört med annan blodtrycksterapi och/eller placebo. ACE-hämmare visar dessutom effekt på mortalitet hos typ1-diabetiker [Strippoli GF, et al. BMJ. 2004;329:828]. Folksjukdomen […]

Fågelinfluensa utan luftvägsbesvär

I ett av de senare numren av New England Journal of Medicine har de Jong och medarbetare publicerat en viktig rapport [1] om två vietnamesiska syskon, av vilka det ena avlidit i den fågelinfluensa som för närvarande grasserar i Vietnam. Indexfallet gällde en 9-årig flicka som 1 februari 2004 lades in på sjukhus med 4 […]