Denna webbplats vänder sig till läkare

Läkemedelsgenomgång på distans – en tillfällig nödlösning

I veckans nummer av Läkartidningen finns en artikel om ett projekt med läkemedelsgenomgångar på distans skriven av en geriatriker och en apotekare. Projektet genomfördes på 17 kommunala »särskilda boenden« (här nedan angivet som »äldreboenden«) under två år. Arbetet lades upp som ett utvecklingsprojekt utan kontrollgrupp och utan ansökan till forskningsetisk kommitté. Resultaten av projektet visade […]

Läkemedelsgenomgång på distans ger bättre farmakabruk bland äldre

Den beräknade befolkningsutvecklingen i Sverige de kommande 30 åren visar på en förväntad 50-procentig ökning av personer över 75 års ålder. Den svenska hälsoundersökningen (SWEOLD) 2002 visar på tendenser till sviktande hälsa och funktionsförmåga i denna åldersgrupp [1]. Sjukvården har således en utmaning i att ta hand om en allt större patientgrupp med multipla sjukdomar, […]

Claudicatio och lungembolism kan orsakas av venöst aneurysm

En 19-årig yngling, ickerökare och idrottsligt aktiv, hade sedan ett knappt år märkt en resistens av varierande storlek i vänster knäveck. Utredning hade visat en sannolik Bakercysta, och patienten hade då satts på väntelista för exstirpation av denna. Ett observandum var dock att en undersökning med magnetisk resonanstomografi hade visat en något atypisk bild med […]

Oväntade fynd – solljus kan skydda mot cancer

Två aktuella studier [1, 2] i den ansedda Journal of the National Cancer Institute visar att solbestrålning kan minska risken för maligna lymfom respektive öka överlevnaden hos dem som drabbas av malignt melanom. Solexponering och lymfom Antalet nya fall av maligna lymfom har ökat betydligt under flera decennier, men orsakerna är väsentligen okända. En hypotes, […]

Löftesrika annonser i dagspress saknar vetenskaplig grund

Genom läkekonstens historia har behandlingsmetoder kommit och gått, det senare av flera skäl: Nya bättre metoder har etablerats, gamla har visat sig ineffektiva eller till och med skadliga, av likvärdiga metoder kan någon ha visat sig ekonomiskt mer gynnsam. Som läkare skall vi handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Den vetenskapliga delen har […]

Etiskt acceptabelt med icke-terapeutisk ventilation av möjlig organdonator

Transplantation av organ har blivit en effektiv och livräddande behandling, men det finns stor brist på organ för transplantation. Olika initiativ har tagits för att komma till rätta med detta. Bland annat har en större informationskampanj, »Livsviktigt«, genomförts. Den handlar om att människor ska ta ställning till organdonation »i god tid«. Enligt olika undersökningar finns […]

Alltför långa arbetstider för utbildningsläkare i USA äventyrar patienternas hälsa och säkerhet

Diskussionen om läkarbetstider och dess betydelse för arbetsmiljö, patientsäkerhet och medicinska resultat är aktuell i både Europa och USA. I juli 2003 införde ACGME (Accreditation Council for Graduate Medical Education) i USA nya regler som begränsar veckoarbetstiden till 80 timmar för utbildningsläkare. Fletcher och medarbetare betecknar i en artikel i Annals of Internal Medicine denna […]

Kontroll över arbetstid och belastning kan motverka utbrändhet

Utbrändhet bland ST-läkare borde, på grund av stora arbetskrav och begränsade möjligheter till kontroll av arbetstider och arbetsbelastning, vara ett utbrett och omfattande problem. Det är utgångspunkten när Niku K Thomas i JAMA sammanfattar en genomgång av 15 artiklar baserade på sinsemellan mycket olika studier publicerade 1983–2004. De flesta av studierna har använt Maslachs Burnout […]

Oexploderad ammunition större hot än minor

Åren 2000–2002 hade Afghanistan det högsta antalet människor i världen som skadats av oexploderad ammunition och landminor. Bilukha och medarbetare ger i BMJ en beskrivning av FNs databas för minkontroll i Afghanistan [1]. Data kommer främst från Röda korsets arbete vid 390 hälsostationer och är klinikbaserade. Sensitiviteten för data bedöms till 50 procent. Man fann […]

Fortsatt strikta indikationer för tonsillektomi på barn med lindriga besvär

I en öppen randomiserad studie från Holland har värdet av adenotonsillektomi på barn med lätta till måttliga symtom undersökts. Studien är – vad gäller bakomliggande motiv – relaterad till de vida indikationer för tonsillektomi som tillämpas. Tonsillektomifrekvensen i Holland är så hög som 115/10000 barn och år jämfört med exempelvis England (65/10000) och USA (50/10000). […]

Bush främjar inte världens hälsa

Många människor inom och utom USA hade hoppats på en förändring av inriktningen av det amerikanska inflytandet över världens hälsopolitik i samband med presidentvalet 2004. Den amerikanska dominansen inom olika områden är mycket påtaglig; det må gälla utrikespolitik, ekonomi, forskning och bistånd till fattiga länder. Under president George W Bush har den amerikanska hälsopolitiken karakteriserats […]

Social återuppbyggnad kan ge bästa läkningen efter tsunamin

Psykiater Elsbeth Brännström har i ett korrespondensinlägg i Läkartidningen [1] skrivit om psykologiskt omhändertagande efter tsunamin i Sydostasien utifrån sin egen bakgrund och erfarenhet som flykting under andra världskriget. Hon ser en risk i att vi stämplar »stora delar av svenska folket som patienter som behöver professionellt omhändertagande«. Hon betonar vikten av att se resursen […]

Användning av Topimax vid övervikt

Topiramat är en antiepileptisk substans som klassificeras som en sulfamatsubstituerad monosackarid. De godkända indikationerna för topiramat är tilläggsbehandling eller monoterapi till patienter med epilepsi med partiella anfall och/eller generaliserade tonisk-kloniska anfall. Normaldos vid antiepileptisk behandling är 200–400 mg per dygn uppdelat på två doseringstillfällen. Farmakologiskt är hittills tre olika egenskaper identifierade hos topiramat. Dels ökar […]

På väg mot individbaserad uppföljning av resultat i vård och omsorg

Uppföljning inom vård och omsorg bör visa vilka resultat som uppnås för de individer som får vård och omsorg. Idag saknas konsensus avseende vilken information som är nödvändig för detta, liksom gemensamma begrepp/termer och en nationellt definierad informationsstruktur. Den största arbetsinsatsen är idag att samla in data – av varierande kvalitet. Ringa kraft ägnas åt […]

Kronisk granulomatös sjukdom – inte bara brist på syreradikaler

OBSERVERA! (Vissa formler och namn i texten får en felaktig typografi på denna sida, därför rekommenderar vi våra läsare att ladda ner en pdf på hela artikeln. Reds anm) * Kronisk granulomatös sjukdom (CGD, chronic granulomatous disease) är en sällsynt medfödd sjukdom, som anses drabba cirka 1–2 av 400000 individer. I Sverige känner vi till […]

Välj medellinjesnitt för bästa åtkomst till bukhålan

När det krävs god åtkomst till bukhålan står valet mellan ett medellinjesnitt och ett stort tvärsnitt. Den lokala traditionen eller den aktuella situationen kan påverka valet av snitt. Ofta sker tex akut aortakirurgi via ett medellinjesnitt, medan tvärsnitt ibland används vid elektiv kirurgi. Uppfattningen att frekvensen av postoperativa komplikationer skiljer sig åt mellan medellinje- och […]

Nipahvirus – ännu en produkt från den asiatiska »virusfabriken«

Nya infektioner (»emerging infections«) brukar man tala om när en tidigare okänd infektionssjukdom upptäcks i en befolkning eller om en känd sjukdom snabbt ökar i incidens eller får ny geografisk spridning. Listan på nya infektioner växer ständigt, och sedan mitten av 1970-talet har åtminstone 20–30 nya smittämnen upptäckts [1]. De två som kanske fått mest […]

Amerikansk studie visar samband mellan brusten blindtarm och faktorer som etnicitet och typ av sjukförsäkring

Perforerad appendicit medför en ökad risk för postoperativa komplikationer såsom intraabdominella infektioner. För att undvika detta har tidigare en hög frekvens negativa laparotomier ansetts acceptabel. I Sverige har det under senare år förts en diskussion kring huruvida radiologisk diagnostik kan reducera antalet negativa appendektomier på barn. Kaiser och medarbetare [1] har visat att så är […]

Glitazoner – ny behandlingsprincip med frågetecken

Läkemedelsverket har publicerat en uppdatering av kunskapsläget om glitazoner, en ny behandlingsprincip vid typ 2-diabetes. I Sverige finns två glitazoner registrerade: rosiglitazon (Avandia) och pioglitazon (Actos). Glitazonerna tillhör gruppen PPAR-gamma-agonister, och utövar sin effekt i cellkärnan på fettomsättning, kolhydratomsättning och insulinkänslighet. Behandlingsprincipen är intressant då centrala mekanismer vid typ 2-diabetes som insulinkänslighet och betacellsfunktion påverkas. […]

Försök med anti IL-12 vid aktiv Crohns sjukdom

Vid Crohns sjukdom (CD) förefaller Th1-dominerad kronisk inflammation, medierad av TNF(alfa)-, interleukin-12 och interferon-(gamma) spela en viktig roll. Det är därför naturligt att stort intresse riktas mot möjligheterna att nedreglera proinflammatoriska cytokiner. I en randomiserad dubbelblindstudie undersöktes effekten av humana monoklonala antikroppar mot IL-12. Studiegruppen omfattade 79 patienter med medelsvår CD och – i flertalet […]