Frakturrisken var lägre hos första än hos andra generationens invandrare

Frakturrisken lägre hos första än andra generationens invandrare

Första generationens invandrare hade lägre risk för osteoporosfrakturer, men för andra generationens invandrare var risken i nivå med den hos individer med svenskfödda föräldrar. Det visar resultaten från två studier, som talar för att omgivningsfaktorer snarare än ärftliga faktorer förklarar den höga frakturrisken i Nordeuropa.

Riskfaktorer för svår covid-19 hade större betydelse hos yngre

Riskfaktorer för svår covid-19 hade större betydelse hos yngre

En rad tillstånd med gemensam patofysiologi ökade risken för intensivvårdskrävande covid-19, enligt en svensk fall–kontrollstudie. Kopplingen var väsentligen oberoende av socioekonomiska faktorer, och samtliga riskfaktorer hade större relativ betydelse hos yngre. (2 kommentarer)

5 frågor: »Debatten kommer inte att försvinna av sig själv«

5 frågor till Adam Åkerman

Adam Åkerman är ST-läkare, Helsingborgs lasarett, och har tillsammans med kolleger undersökt följsamhet till riktlinjer för beslut om att avstå livsuppehållande behandling.

Riktlinjer kring hur livsuppehållande behandling avslutas följdes dåligt

Riktlinjer följdes dåligt vid beslut att avstå livsuppehållande behandling

Vanligaste avsteget var brist på samråd med patient, enligt journalstudie vid Helsingborgs lasarett. (5 kommentarer)

När det inte går som förväntat…

När det inte går som förväntat…

»Variansanalys visade att sänkt 'failure to rescue' förklarade 64 procent av sänkningen av mortalitet.« (1 kommentar)

Hemodialys – konsensus saknas kring hur mycket och hur ofta

Hemodialys – konsensus saknas kring hur mycket och hur ofta

Standardordinationen tre dialyser i veckan ifrågasätts allt mer. Och mer fokus läggs nu på att bevara den restfunktion som njurarna har vid dialysstart. 

Förgiftning med dietylenglykol – första kända svenska fallet

Dietylenglykolförgiftning – första kända svenska fallet presenteras

Här presenteras det första kända svenska fallet av dietylenglykolförgiftning, där intag av en större mängd bromsvätska ledde till anuri, leverpåverkan, kranialnervs­påverkan och polyneuropati.

Oklart om polyetylenglykol i covidvaccin orsakat anafylaxi

Oklart om polyetylenglykol gett reaktioner vid covidvaccination

Av de tillsatsämnen som ingår i covid-19-vaccinerna från Pfizer/Biontech och Moderna har polyetylenglykol tidigare i sällsynta fall kopplats till misstänkt snabba överkänslighetsreaktioner. Det har dock inte bekräftats att polyetylenglykol är orsaken till reaktionerna i anslutning till dessa två vacciner. (1 kommentar)

Dödligheten förändras hos immigranter med diabetes

Dödligheten förändras hos immigranter med diabetes

Tid i Sverige har negativ inverkan på överlevnaden, och andra generationens immigranter uppvisar snarare högre dödlighet än personer utan migrationsbakgrund. (4 kommentarer)

Tidpunkten viktig för tolkning av laktat vid möjligt epilepsianfall

Tidpunkten är viktig för tolkning av laktat vid möjligt epilepsianfall

En studie från Västra Götaland bekräftar att stegrat laktatvärde är vanligt vid epileptiska anfall, men vid provtagning närmare insjuknandet bör en högre tröskel användas. Stegrat laktat förekom även vid andra orsaker till medvetandeförlust, och bör bara vara en av flera pusselbitar vid bedömningen.

SSRI-dos ofta för låg för att ge full effekt

De vanligaste SSRI-preparaten ofta potentiellt underdoserade

Resultaten i en svensk studie tyder på att den fulla potentialen hos sertralin, citalopram och escitalopram avseende antidepressiv effekt i många fall inte nås med aktuell doseringspraxis. (2 kommentarer)

Stor diskrepans mellan olika test vid utredning av kortvuxna barn

Stor diskrepans mellan olika test vid utredning av kortvuxna barn

Risken att överdiagnostisera GH-brist hos barn kan minska om nattlig, spontan GH-sekretionsmätning kombineras med arginin–insulintoleranstest, AITT. Diskrepansen mellan dessa test är stor och tydligt beroende av vald gränsnivå.

Laparoskopiskt lavage lovande vid akut perforerad divertikulit

Laparoskopiskt lavage lovande vid akut perforerad divertikulit

Laparoskopiskt lavage har kortare operationstid och är kostnadseffektiv, men leder till en högre reoperationsfrekvens inom 90 dagar. Stomifrekvensen var signifikant lägre vid lavage jämfört med sigmoideumresektion, både på kort och lång sikt, visar en långtidsuppföljning av SCANDIV-studien. (1 kommentar)

Kontinuitet viktig för att fysisk aktivitet på recept ska fungera

Kontinuitet viktig för att fysisk aktivitet på recept ska fungera

Kontinuerligt stöd under flera år och fokus på individen kan leda till att konceptet fysisk aktivitet på recept fungerar också för patienter som efter ett halvår inte uppnått önskad fysisk aktivitetsnivå. Det visar en avhandling vid Göteborg universitet.

5 frågor: Hoppas att fler tar upp metoden

5 frågor till Magnus Löndahl

Magnus Löndahl, Skånes universitetssjukhus i Lund, är en av författarna till en artikel om kanylbaserad flexortenotomi vid klo- och hammartå hos patienter med diabetes.

Flexortenotomi med kanyl i tå vid diabetes – enkelt och säkert

Flexortenotomi med kanyl i tå vid diabetes – enkelt och säkert

Kanylbaserad flexortenotomi i tå 2–5 vid klo- eller hammartå är en enkel, billig, snabb och säker metod som kan tillämpas inom ramen för ordinarie verksamhet på en diabetesmottagning. (1 kommentar)

Dålig hörsamhet till rekommendationer

Dålig hörsamhet till rekommendationer

»’Bör’ kan åtminst­one bytas ut mot ’ska’, även om tvingande lagar saknas.«

Resultat på eAT-provet varierar stort beroende på examensland

Resultat på eAT-provet varierar stort beroende på examensland

Resultaten från drygt 6 000 skrivningstillfällen under perioden augusti 2015 till och med 2019 har analyserats och jämförts med tidigare perioder. Andelen underkända är högre bland dem med examen från Polen och utanför EU.

Ryggmärgsinfarkt – ovanligt och svårdiagnostiserat

Ryggmärgsinfarkt – ett ovanligt och svårdiagnostiserat tillstånd

Ryggmärgsinfarkt representerar cirka 1,2 procent av alla stroke och kännetecknas av akut insättande ryggvärk och sensorimotoriska bortfall i bål och extremiteter vilka kan leda till svåra funktionsnedsättningar. I majoriteten av fallen av spontan ryggmärgsinfarkt kan inte någon orsak identifieras.

Liv kan räddas genom att minska ambulansens responstid

Liv kan räddas med minskad responstid för ambulansen

Överlevnaden till 30 dagar efter hjärtstopp ökar när ambulansens responstid minskar, visar en studie som undersökt överlevnadschanser vid olika ambulansresponstider.