Stor variation av sjukdomar och läkemedel vid samsjuklighet

Stor variation av sjukdomar och läkemedel vid samsjuklighet

I en tvärsnittsstudie av hela befolkningen i Region Stockholm undersöktes samsjuklighet, läkemedelsanvändning samt ettårsmortalitet i 40 vanliga sjukdomsgrupper, och en klusteranalys gjordes utifrån materialet.

Många frågor inför fortsatt pandemi

Många frågor inför fortsatt pandemi

»Läkartidningen …bevakar fortsatt utvecklingen … inte minst genom de manus ni kollegor skickar in.«

5 frågor: »Tolkningen av HbA1c-resultaten behöver förbättras«

5 frågor till Gunnar Nordin

Gunnar Nordin, leg läkare och medicinsk rådgivare vid Equalis, är en av författarna till en artikel om att HbA1c-värdet inte alltid speglar glukosnivåerna.

När HbA1c inte stämmer

När HbA1c-värdet inte stämmer

Olika metoder kan ge olika resultat – och ibland kan även resultat som stämmer överens ge fel bild av glukosbalansen. HbA1c-analys bör endast användas då erytrocytomsättningen är normal.(1 kommentar)

Trippeldiagnostik säker vid symtomgivande rörlig njure

Trippeldiagnostik säker metod vid symtomgivande rörlig njure

Trippeldiagnostik med typisk smärtanamnes, urografi som visar förflyttning i kaudal riktning av njuren och ultraljudsundersökning med positiv smärtprovokation kan säkerställa diagnosen. Nefropexi ger god smärtlindrande effekt.

Intyg för assisterat döende i Schweiz väcker svåra frågor

Intyg för assisterat döende i Schweiz väcker svåra frågor

Vi efterlyser vägledning för läkare som ställs inför frågan om intyg för assisterat döende och föreslår att frågan om patientens rättigheter i livets slut utreds, skriver Niels Lynøe och medförfattare.(5 kommentar)

Statinbehandling kan ha positiv effekt vid allvarlig covid-19

Behandling med statiner kan ha positiv effekt vid svår covid-19

Resultatet från en metaanalys omfattande 8 990 covid-19-patienter i fyra studier talar för att statinbehandling skulle kunna ha en positiv effekt vid svår covid-19.

Denguefeber orsakade arytmi

Denguefeber orsakade arytmi

Incidensen av dengue ökar. Vid feber och hjärt­påverkan efter resa till endemiskt område bör denguefeber övervägas. Kardiell påverkan kan i sällsynta fall bli livshotande.

Myelopati – rapporterad men ovanlig biverkan av kosttillskott

Myelopati – rapporterad men ovanlig biverkan av kosttillskott

I litteraturen finns myelopati beskriven efter långvarig supplementering med zink och sekundär kopparbrist. Ett fåtal andra kosttillskott har rapporterats orsaka neurologiska biverkningar.

Fixeringen vid antal döda med covid-19 är vilseledande

Fixeringen vid antal döda med covid-19 är vilseledande

Folkhälsan, inklusive risk för förlorade levnadsår med kvalitet, måste få större tyngd, skriver Johnny Ludvigsson.(16 kommentar)

Minskad rökning bland högstadieelever med tobakspolicy

Minskad rökning bland elever efter införande av tobakspolicy

En skoltobakspolicy kan minska tobaksrökning och rökdebut när den införs under den tidiga tonårsperioden. Det visar en studie som undersökt effekten av införande av en skoltobakspolicy på fyra skolor i Stockholms innerstad.

Trombocythämmare kan ge urtikaria med eller utan angioödem

Trombocythämmare kan ge urtikaria och angioödem

Fördröjda lymfocytmedierade överkänslighetsreaktioner har i flera fall föreslagits utgöra mekanismen vid hudreaktioner mot trombocytaggregationshämmare. Intradermaltest och lapptest har beskrivits som utredningsmetodik. Risken för korssensibilisering mellan olika klasser av trombocytaggregationshämmare antas vara låg.

Gikt och hyperurikemi starkt associerade med folksjukdomar

Gikt och hyperurikemi starkt associerade med folksjukdomar

Gikt och hyperurikemi är starkt associerade med stora folksjukdomar. Mycket talar för att behandling av hyperurikemi skulle påverka flera av dessa gynnsamt.

Eftersatt och underbehandlad sjukdom

Eftersatt och underbehandlad sjukdom

I detta tema ges en uppdaterad bild av orsaker och mekanismer bakom hyper­urikemi och gikt, diagnostik, modern behandlings­strategi samt en översikt av det aktuella kunskapsläget.

Stora hälsovinster att uppnå med bättre behandling av gikt

Stora hälsovinster att uppnå med bättre behandling av gikt

Endast en minoritet av patienter med gikt får adekvat behandling, de flesta har för låg dos och majoriteten slutar inom några få år. En ökad spridning av kunskap om orsakerna till gikt skulle sannolikt bidra till att patienter får bättre behandling.(4 kommentar)

5 frågor: Man tänker inte på gikt som en kronisk sjukdom

5 frågor till Valgerdur Sigurdardottir

Valgerdur Sigurdardottir är specialistläkare och en av författarna bakom veckans tema om gikt.

Gikt – en sjukdom som blir allt vanligare

Gikt – en känd och vanlig sjukdom

Gikt en är en kronisk inflammatorisk sjukdom som orsakas av förhöjda uratnivåer, vilket leder till klinisk gikt, det vill säga utfällningar av uratkristaller i mjukdelar och ledinflammationer. Sjukdomen har en i stort känd patofysiologi och blir allt vanligare.

Det går alltid att förbättra

Det går alltid att förbättra

»Däremot känns en del orsaker till förra århundradets epidemier igen också i dagens situation.«

Svag evidens för att munskydd minskar smitta hos allmänhet

Svag evidens för att munskydd minskar smitta hos allmänheten

Det finns ett starkt stöd i litteraturen för att användning av munskydd inom hälso- och sjukvården är ett effektivt sätt att minska risken för virussmitta, men inom andra grupper i befolkningen är evidensläget mycket svagt för att användning av munskydd skulle reducera risken för virussmitta.(8 kommentar)

Pivmecillinam osäker terapi vid pyelonefrit

Pivmecillinam – ett osäkert alternativ vid pyelonefrit

Klinisk evidens för behandling med pivmecillinam (Selexid, Penomax) vid pyelonefrit saknas. Mecillinams farmakokinetik och farmakodynamik talar för att det är svårt att uppnå tillräcklig effekt vid andra indikationer än okomplicerad cystit.