För att kunna fatta riktiga medicinska beslut krävs ett adekvat informationsunderlag och tid med och för patienten. Sjukvården använder informations- och kommunikationsteknologi relativt osystematiskt jämfört med andra verksamhetsområden i samhället.
I en metaanalys av 257 »health information technology«-studier framgick att efterföljandet av riktlinjer var bättre, användningen av sjukvård lägre och felhändelserna färre när multifunktionella system med beslutsstöd var implementerade (Ann Intern Med 2006;144:742-52).
I svensk sjukvård finns en rad olika mer eller mindre lättanvända och produktiva system som ofta inte kan kommunicera med varand-ra. Obefintliga, inkompatibla eller svåranvända system medför informations- och tidsförlust samt i värsta fall onödig och kostsam upprepning av undersökningar och provtagningar.
Den amerikanska hälso- och sjukvårdsorganisationen Kaiser Permanente, med ett lika stort befolkningsunderlag som Sverige, har infört ett integrerat IT-system som anses vara världsledande. Detta patientcentrerade system kostade fyra miljarder dollar att få på plats och ger sjukvårdspersonal mycket goda möjligheter att följa enskilda patienter vad gäller sjukdomsstatus, medicinering och preventiva åtgärder. Dessutom erbjuds varje patient att ha en egen hemsida där besökstider bokas, central information lagras, och e-post till läkare och annan sjukvårdspersonal kan skickas.

En ökad användning av mobiltelefonins alla kommunikationsmöjligheter skulle kunna bidra till enklare bokningsrutiner samt bättre följsamhet vid läkemedelsbehandling och i primär- och sekundärpreventiva program. Detta har intressant nog visats i upprepade studier från utvecklingsländer som Indien – det finns sålunda mycket att lära från sjukvårdssystem med knappare resurser än vårt!