I Socialstyrelsens vällovliga strävan att rensa bland gamla och alltför detaljerade föreskrifter har SOSFS 1989:1 upphävts. Den gällde åtgärder för att förhindra förväxlingar i synnerhet i samband med kirurgi och andra invasiva åtgärder.
Bland annat föreskrevs obligatorisk markering av operationsområde vid ingrepp på extremiteter och pariga organ.
Redan 1980 kom den första föreskriften om markering av operationsområde, långt före de flesta andra länder. I USA utfärdade Joint Commission, ett ackrediteringsinstitut, regler om sidomarkering först 2004. Dessa har skärpts ytterligare i år. I England och Wales infördes ett motsvarande regelsystem 2005, och liknande regler är på väg att införas i flera andra länder.
Operationer på fel sida eller på fel organ hör till en grupp misstag som av amerikanska och engelska kvalitetsinstitut betecknats som never events – aldrighändelser. Markering är en synnerligen effektiv metod för att förhindra dessa fel.
När nu denna föreskrift är upphävd kan den som ansvarar för patientsäkerhet hänvisa till Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssy-stem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12) och dess § 2, där det bland annat står: »Verksamhetschefen skall inom ramen för vårdgivarens ledningssystem ta fram, fastställa och dokumentera rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt skall bedrivas för att kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten«, och § 4: »Det systematiska kvalitetsarbetet skall syfta till att förebygga vårdskador«, vilket måste tolkas som att det alltjämt föreligger krav på markering av operationsområde.

Jag vill med dessa ord uppmana alla att alltid markera område eller kroppsdel för operation eller annan invasiv åtgärd.