Vad är mest skadligt för barnet ­– moderns depression eller en läkemedelsbehandling under graviditeten?
Vi vet att obehandlad depression hos modern kan störa den neurokognitiva utvecklingen hos barnet och har förknippats med för tidig börd. Samtidigt vet vi att även behandling med antidepressiva läkemedel kan påverka det växande fostret, och vissa studier rapporterar ökad risk för prematur förlossning.
I majnumret av American Journal of Psychiatry rapporteras en intressant studie som belyser denna svåra fråga som många kliniker ställs inför (2009;166:557-66). Studien kommenteras också i en initierad ledare av Bar­bara Parry (2009;166:512-14).
Författarna studerade effekten av depres­sion med eller utan SSRI-behandling på graviditetsutfall och på barnens neonatala hälsa. De fann att såväl de barn som kontinuerligt exponerats för SSRI-läkemedel som de som exponerats för depression (utan SSRI-behandling) i större utsträckning (>20 procent) föddes för tidigt. Detta jämfört med barn vars mödrar inte var deprimerade/inte SSRI-behandlats eller barn som endast under kortare tid exponerats för SSRI-läkemedel/depression. I övrigt fanns inga väsentliga skillnader mellan de två grupperna i graviditetsutfall eller neonatal hälsa. Inga allvarliga missbildningar noterades.

Vi vet i dag att utebliven behandling av depression hos modern kan få långtgående konsekvenser, vilket både direkt och indirekt kan påverka också barnet.
Så jag kan bara hålla med dr Parry, när hon sammanfattar det aktuella kunskapsläget och framhåller att med den kunskap vi för närvarande har är riskerna förknippade med obehandlad depression hos modern betydligt större för barnet än risken för allvarlig skada av antidepressiv läkemedelsbehandling.