Vi kan i Sverige vara stolta över att vi tillhör de länder som har världens säkraste förlossningsvård. LT:s läsare har dock säkert noterat att påfallande många ansvars­ärenden som publiceras, rör omhändertagandet i samband med förlossning.
Den vanligaste övervakningsmetoden, kardiotokografi (CTG), innebär att fostrets hjärtfrekvens, tillsammans med livmoderns värkaktivitet, registreras. Genom att analysera dessa kurvor kan man diagnostisera (hotande eller manifest) syrebrist hos barnet. Tolkningen kräver hög kompetens hos de läkare och barnmorskor som ansvarar för förlossningen. Det gäller att reagera i tid på hotande syrebrist samtidigt som man vill undvika onödiga operativa ingrepp. Vid en genomgång av förlossningsrelaterade skador från Södersjukhuset i Stockholm (LT nr 4/2008) konstaterades att fosterövervakning under förlossningen måste förbättras.
Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) har denna vecka möte i Norrköping, och i samband med det presenteras ett unikt svenskt utbildningsprogram framtaget för att höja kompetensen när det gäller CTG- tolkning. En expertgrupp bestående av framför allt obstetriker och barnmorskor har utarbetat ett interaktivt, webbaserat program bestående av en undervisningsdel, en träningsdel och en kunskapskontroll. Ett stort antal övningsfall finns tillgängliga inklusive frågor och svar. Programmet är enkelt att använda, och informationen som ges i fallen är mycket adekvat och realistisk.

Utbildningsprogrammet har finansierats av Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) och tillhandahålls helt utan kostnad för klinikerna. Att på detta sätt medverka till en kompetenshöjning inom svensk (och förmodligen internationell) förlossningsvård är mycket lovvärt och väl investerade pengar. Nu måste också verksamhetsansvariga se till att förlossningspersonalen, såväl läkare som barnmorskor, förutom tillgång till programmet även får tid för att träna med det.

Läs även artikel på sidan 2150. Öva CTG-tolkning med hjälp av Internet