Att själv få bestämma över sin egen reproduktion anser vi vara självklart. I vårt land kan kvinnor bestämma om en tidig graviditet ska avbrytas eller fullföljas. I många länder saknas möjligheten att avbryta en oönskad graviditet, och där riskeras många kvinnors hälsa genom många och påfrestande graviditeter och ofta osäkra aborter.
I Kina, å andra sidan, bestämmer staten att man endast får ha ett barn per familj, vilket medför att kvinnor riskerar att utsättas för ofrivilliga aborter och steriliseringar. Då flickor inte har samma höga status som pojkar aborteras flickfoster i stor utsträckning. Vissa regioner på landsbygden kan dock medge undantag och tillåta två barn om den förstfödda skulle råka bli en flicka.

Nu förefaller det som att man insett att den ekonomiska tillväxten i landet faktiskt hotas av den sneda ålders- och könsfördelning som uppstått genom reformen. Skolor och daghem får byggas om till ålderdomshem, unga i arbetsför ålder saknas och det är stor brist på kvinnor. Man beräknar att det år 2030 finns 30 miljoner fler män än kvinnor i Kina. Därför har det nu föreslagits att det ska bli tillåtet med två barn även i storstadsfamiljer.
Det är förstås positivt om denna politik ändras, men det skulle förstås ha sett mycket snyggare ut om man i stället för att lyfta restriktionerna av ekonomiska skäl i stället överlåtit till medborgarna att själva få bestämma storleken på sina familjer. Det är faktiskt en mänsklig rättighet att själv få styra sin egen reproduktion!