I patientsäkerhetslagen, som nu gäller sedan snart ett år, finns en skyldighet att snarast informera en patient om att det inträffat en händelse som har medfört en vårdskada (§ 8). Även om lagen ålägger vårdgivaren denna skyldighet är det i praktiken läkarna på en klinik eller mottagning som får lov att ta på sig att det blir gjort.
Det finns två uppenbara svårigheter som måste hanteras.

Den första gäller vad som är en vårdskada. Enligt lagen är det lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits. Undvikbarhet är alltså det avgörande kriteriet för om tillståndet ska uppfattas som en vårdskada eller en skada, i dagligt tal komplikation. Detta kan ibland vara svårt att avgöra, till exempel vid vårdrelaterade infektioner eller andra ganska vanliga följdtillstånd efter kirurgi och andra behandlingar.

Den andra svårigheten är hur informationen ska ges. Även den läkare som är van vid svåra samtal om obotliga sjukdomar, komplicerade behandlingar och liknande kan ha besvärligt att hantera den här speciella situationen. I en del andra länder bedrivs särskild utbildning i hur det kan göras. Det finns också skäl att fundera över vem som ska lämna informationen. Är det en uppgift för chefen, den ansvariga läkaren eller den som var delaktig i händelsen?
I lagen finns inget om att stödja och hjälpa den personal som varit inblandad, men det är minst lika viktigt.