Inom den psykiatriska forskningen är det välkänt att barn till föräldrar med depression löper ökad risk för psykisk ohälsa. Det gäller framför allt ångest och depression. Flera studier har visat att kognitiv beteendeterapi är effektiv som prevention och som behandling av depression hos ungdomar, men om mödrarna var deprimerade var effekten inte bättre än den hos kontrollgruppen.
I en artikel i American Journal of Psychiatry belystes nyligen följderna för barnen (7–17 år) av depression hos deras mödrar. Sambandet mellan behandlingseffekt av citalopram, det vill säga tid till remission, och psykiska problem hos barnen studerades. Studien visar att barnens psykiska ohälsa och deras beteendeproblem minskade då mammans depression läkt ut, vare sig den läkt inom tre månader eller varat i ett år – jämfört med de barn vars mödrar inte svarat på behandling.
Vad är lärdomen av detta? Jo, det räcker inte med att ordinera adekvat behandling. Den måste också noggrant följas upp och vid behov revideras för att man ska få bästa tänkbara behandlingsresultat. Då depression drabbar varannan kvinna och var fjärde man någon gång i livet är det ett stort antal barn och ungdomar som upplever sina föräldrars psykiska ohälsa.
Kliniker som behandlar unga bör därför informera sig om föräldrarnas psykiska hälsa och vid behov förmedla en vårdkontakt. Även ur barnhälsoperspektiv är effektiv behandling av mödrars depression synnerligen angelägen .