Äldre damer i min bekantskapskrets som varit patienter på skilda orter i Sverige har förvånat sig över – nej, nog snarare förfasat sig över – att behöva dela rum med män under sin sjukhusvård. Jag förstår deras reaktion. Jag har, både i yrket och vid de två tillfällen för ca 45 år sedan då jag varit patient, varit van vid att vi har salar för män eller för kvinnor i sjukvården i Sverige. Undantaget är intensivvårdssalar, där patienten oftast ändå inte är vid medvetande och där sjukvårdsmässiga skäl kan göra det rationellt med »mixade« salar. Fenomenet med mixade salar verkar dock vara i tilltagande i Sverige, sannolikt i takt med att antalet vårdplatser på akutsjukhusen reducerats. I Storbritannien har mixade salar förekommit länge, men den nuvarande regeringen har lovat att män och kvinnor ska vårdas separat.
I Sverige tycker jag dock att vi borde ha bättre förutsättningar att inte blanda män och kvinnor i samma sjuksal. Trenden mot att vid ny- eller ombyggnationer öka antalet enkelrum ger bättre möjligheter till omflyttningar för att undvika att större salar måste mixas.
På Vrinnevisjukhuset testades mixade salar som ett led i att minska antalet patienter som annars skulle behöva vårdas i korridorerna. Försöket lades ner 2009 – enligt uppgift till Sveriges Radio på grund av att patienterna inte var bekväma med modellen. Nu testas detta igen på andra sjukhus, till synes i en mindre genomtänkt form och utan att en diskussion förs om det etiska eller rimliga i att införa denna modell.
Det vore intressant att höra kommentarer från läsekretsen i denna fråga. Använd gärna kommentarsfunktionen på webben eller skicka ett mejl!
Läs även artikeln på sidan 2414.

Utdrag ur Policy angående »att blanda män och kvinnor på samma sal« vid neurologavdelning R15/NAVE, strokeenheten vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

När patienten kommer till avdelningen eller flyttas ut från NAVE:
• Informera patient om att det förekommer blandade salar här, dvs salar med både kvinnor och män.
• Tillfråga alla berörda patienter om de kan acceptera att patienter av ett annat kön vårdas på samma sal.
• Om en patient inte vill placeras på en blandad sal ska detta respekteras och information om tillgängliga alternativ ska ske. Ex tillfällig plats i korridor, dagrum eller behandlingsrum under omflyttning. Endast i särskilda fall avdelningsbyte.
• Avskiljningsmöjligheter mellan patienterna ska alltid finnas.
• Information om denna policy finns inskriven i avdelningens informationsbroschyr, som lämnas till patienter och anhöriga.

På NAVE vårdas patienterna alltid på blandad sal, informeras om detta samt att det inte går att undvika då NAVE har specialistfunktion. Då vi har en blandad sal ska vi flytta om patienter så snart det är möjligt. Det ska inte behöva förekomma mer än en blandad sal på avdelningen. Patienter som inte kan förmedla sig ska i den mån det är möjligt placeras på en icke blandad sal.