Centrala venkatetrar (CVK) är ett återkommande ämne i Läkartidningen. Under tiden 1990–2011 har tidningen publicerat 16 artiklar om CVK, av vilka hälften berör den infektionsproblematik som är förknippad med dem.
Redan 1977 publicerade Läkartidningen en artikel av kirurgen Ingemar Holm (1923–1990), i vilken beskrevs en rigorös aseptisk metodik med bland annat »flambage«, avbränning med en spritlåga av den metallkanyl som utgjorde kopplingsstycke till dåtidens katetrar. Under 2 år noterades inget fall av katetersepsis på 54 patienter. Holm poängterade att metodiken i hög grad är en fråga om organisation, utbildning, kontroll, motivation och ledning.

I över 35 år man känt till hur man ska lägga in och sköta en CVK, men ändå har infektionsproblematiken kvarstått. Det kan bero på att vi missat det som Holm påpekade om organisation och ledning. På Johns Hopkins-sjukhuset i USA infördes en checklista för inläggning och skötsel av CVK, vilket ledde till eliminering av katetersepsis. Själva tekniken är väl beskriven i en artikel i Läkartidningen 2001 och i en skrift från SKL 2011. Det avgörande är den metod för ledarskap och organisation som införandet av en checklista innebär eftersom en checklista alltid ska användas, varje gång!
Som framgår av ett reportage i detta nummer har checklistan för CVK använts i flera år också i Sverige, med samma goda resultat som i USA. Verkligen mycket inspirerande för alla som arbetar med intensivvård och med vårdrelaterade infektioner över huvud taget.