ANZA, det australiska och nyzeeländska anestesiförbundet, har nyligen utgivit rekommendationer för rökstopp i samband med kir-urgi. Man påpekar att många av de skador tobaksrök ger upphov till är reversibla, så att ett rökstopp 6–8 veckor före en operation ger en signifikant minskad risk för komplikationer med upp till 50 procent, vilket visats i ett flertal studier, av vilka några är svenska.
Även en abstinens på 24 timmar kan leda till förbättrad syretransport till skadad vävnad, varför en positiv effekt också kan förväntas om tobaks­abstinensen vidmakthålls under läkningsfasen i åtminstone 8 veckor. Det vetenskapliga underlaget för rökstopp vid akuta operationer är ännu inte lika övertygande, men tillräckligt för att det ska rekommenderas.
Ett rökstopp eller -uppehåll i samband med kirurgi kan således betraktas som en patientsäkerhetsfråga, där patienten själv kan bidra med en aktiv åtgärd för att minska risken för komplikationer.
Att det är svårt att sluta röka är knappast obekant för någon som är eller har varit rökare. Eftersom effekten av ett rökstopp är så stor, är det av betydelse att inför en operation ge ett professionellt stöd. Nikotinplåster, nikotinreceptoragonister och andra läkemedel kan underlätta tillsammans med stöd och hjälp från kunnig personal. Under en kort tid har sådana faciliteter byggts upp inom många sjukvårdsorganisationer. Det gäller nu att också se till att de utnyttjas till fullo. Läs gärna mer på .