En process, vilken som helst, består av 50 olika delmoment som ska utföras i sekventiell följd. Hur stor chans är det att hela processen kan genomföras på avsett vis, om varje delmoment genomförs korrekt 95 gånger av 100, och givet att det inte finns några kontroller inlagda? Faktiskt inte mer än 7,7 procent (0,95 upphöjt till 50). Gör vi rätt 99 gånger av 100 i varje delmoment, lyckas vi totalt 60 gånger av 100 (0,99 upphöjt till 50). Görs delmomenten i processen korrekt 999 gånger av 1 000 är chansen 95,1 procent. Och skulle vi nå så långt att vi lyckas 9 999 gånger av 10 000 delmoment, kan vi förvänta oss att hela processen om 50 steg lyckas 995 gånger av 1 000.

Självklart görs inte allt alltid se­kventiellt, och självklart är detta bara räkneexempel. Men det förklarar delvis varför det är så svårt att lyckas fullt ut med komplexa processer. Det kan röra sig om en utredning, ett vårdtillfälle eller förberedelser inför en operation.

Det kommer stadigt allt fler bevis för att det är bra för våra patienter om vi har hög följsamhet till de processer vi själva har beskrivit som bästa tänk­bara. Omvänt kommer det också fram data som visar på konsekvenserna av dålig processföljsamhet; skador, förlängda vårdtider och besvikelse när det förväntade inte nås.

Det finns stora säkerhets- och kvalitetsmässiga vinster att göra på ökad följsamhet. Men då måste vi göra rätt varje gång, i varje delmoment, och vi måste veta att vi gör rätt. Det är en utmaning som heter duga.