Under det senaste halvåret har ett antal fall med avancerat fusk vid högskoleprovet uppmärksammats. Över 50 personer fick resultat återkallade och 9 studenter avstängdes från nyligen påbörjad universitetsutbildning. 

Det är svårt att veta hur utbrett olika typer av fusk är inom universitetsutbildningarna. Det åligger studenten att känna till vad som är och inte är tillåtet vid tentamen eller uppsatser. I Universitetskanslerämbetets rapport »Disciplinärenden 2014 vid universitet och högskolor« framkommer att 618 avstängningar skedde och 155 varningar utfärdades (motsvarar tillsammans 0,26 procent av antalet helårsstudenter). Vanligaste orsak var »plagiat och fabrikation« följd av »fusklappar och otillåtna hjälpmedel« och »otillåtet samarbete«.  

Som en konsekvens av de uppmärksammade fuskfallen vid högskoleproven har Universitets- och högskolerådet i en skrivelse uttryckt önskemål om att få kroppsvisitera provdeltagare och använda störningsutrustning i provlokalerna. För att kunna polisanmäla och fälla fler provdeltagare i domstol vill man att var och en försäkrar skriftligt på heder och samvete att man inte använt otillåtna hjälpmedel vid högskoleprovet.

Jag tycker mot bakgrund av ovanstående att universiteten i högre utsträckning bör försvåra fusk genom ännu tydligare information, bättre kontroll i skrivsalar och eventuellt störsändare som gör elektronisk kommunikation omöjlig.