Socialstyrelsens förslag till nya läkemedelsföreskrifter har varit ute på remiss. Det är bra att regelverket för hur man ska ordinera och administrera läkemedel ses över i grunden och moderniseras utifrån hur sjukvården ser ut och fungerar i dag. Elektronisk förskrivning, utsuddade gränser mellan sluten och öppen vård och större delaktighet för patienten är några sådana förändringar som påverkar hur vi använder läkemedel i dag. 

Jag välkomnar särskilt förslaget att man i ordinationen ska kunna ange antingen aktiv substans eller (som tidigare) läkemedelsnamn. Det öppnar upp för generisk förskrivning och speglar hur situationen i praktiken redan ser ut i slutenvården. Centralt i det nya förslaget är också ett förtydligande av läkarens ansvar för en helhetsbedömning av patientens situation inför varje ny läkemedelsordination, liksom kravet på att ange ordinationsorsak, behandlingstid och tidpunkt för uppföljning för varje läkemedel. Tanken är god, men kan komma att kräva en omprogrammering av både förskrivare och elektroniska journalsystem. 

Djärvt hade varit att i samma veva stryka de tidigare kraven på läkemedelsgenomgångar för äldre patienter. Är det inte just detta »tänka före« vi vill åstadkomma för varje läkemedelsordination, hellre än »städa efter«? Eller vågar inte Socialstyrelsen tro på att den nya föreskriften faktiskt ska medföra en förändring?