På nyhetsplats i medierna rapporteras dagligen om den ansträngda situationen i den svenska sjukvården, inte minst akutsjukvården. Frågan som bör ställas är om vi använder de ansenliga resurser som finns för sjukvård i vårt land på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt. Lancet publicerar nu en serie om 4 artiklar om »Rätt vård«. Den första [Brownlee et al. Epub 7 jan 2017] tar upp vilken evidens det finns för överanvändning av medicinska insatser. Överanvändning definieras som »tillhandahållandet av medicinska tjänster för vilka potentialen av skada överträffar potentialen för nytta«. 

Naturligtvis faller väldigt många av de insatser vi gör i en gråzon, men författarna pekar på en rad exempel där det inte finns någon nytta för patienten. Siffrorna för vad som kan definieras som överanvändning varierar mycket mellan olika länder och populationer, alltifrån 6 till 89 procent. 

Exempel som ges rör överanvändning av diagnostiska test och terapeutiska insatser. Vård i livets slutskede, t ex av cancerpatienter, bedrivs ofta för aktivt i situationer där en god palliativ vård skulle tjäna patienten bättre. Dessa överambitiösa insatser gör ju dessutom att resurser tas från områden där de skulle kunna göra nytta i sjukvården. 

En utmaning är att utveckla bra metoder för att mäta överanvändning och definiera dess prevalens. Överanvändning skadar inte bara enstaka patienter utan även sjukvårdssystemet. Det finns säkert anledning för oss att förbättra forskningen på detta område.