Nu har Socialstyrelsens nya läkemedelsföreskrifter beslutats. De kommer att gälla från och med nästa år och har som syfte att öka patientsäkerheten. Nyheter är att samma regler ska gälla i sluten och öppen vård och att reglerna för delegering av arbetsuppgifter kring läkemedel blir tydligare. Sjuksköterskor ska ibland själva kunna justera patientens dos utifrån individuella mätvärden. 

För oss läkare är det nu uttalat att vi ska göra en helhetsbedömning av patientens behov och läkemedlets lämplighet inför varje ordination. Det kan tyckas självklart, men kanske finns det ändå ett skäl till att myndigheten väljer att betona detta. Vidare ska vi i ordinatio­nen ange inte bara läkemedel och dosering, utan även ordinationsorsak och uppgift om när och hur behandlingen ska följas upp eller avslutas. Bra, tycker jag! Men inte helt lätt, och kan kräva en del nytänkande för att göras på ett enkelt sätt. Vad innebär detta i vår verksamhet? Är vi vana att skriva hur en läkemedelsbehandling ska följas upp? Har vi stöd i våra journalsystem och läkemedelslistor för det nya arbetssättet? 

Det är alltid besvärligt med förändringar som stör vår pressade sjukvårdsvardag. Kanske kommer vi ändå att upptäcka att en lite mer strukturerad läkemedelsjournal faktiskt underlättar arbetet i längden. Jag drömmer om en tid när journaldatorn själv skriver epikriser och läkemedelsberättelser.