Just hemkommen från ett möte med Läkartidningens motsvarigheter i de övriga nordiska länderna reflekterar jag över både likheter och skillnader mellan de nordiska tidningarna. Likheterna överväger. Vad som förenar tidningarna är också vad som förenar läkare, oavsett hur långt i karriären man kommit eller vilken specialitet man valt (om man nu gjort det). Som en av de närvarande chefredaktörerna uttryckte det: »Vetenskap definierar oss. Politik påverkar oss. Etik förenar oss.«

Hälso- och sjukvård är självklart inte en verksamhet som kan bedrivas isolerat från resten av samhället. Vetenskapliga framsteg och förbättrade tekniker förskjuter gränserna för vad som är terapeutiskt möjligt att göra, men oftast till större kostnad. Befolkningens efterfrågan och förväntningar på sjukvård ökar kontinuerligt, och det är politikens och professio­nens uppgift att i samarbete göra prioriteringar. Detta kräver information, eftertänksamhet och diskussioner.

Här har Läkartidningen en viktig uppgift. Samtidigt som vi rapporterar om forskningens landvinningar måste dessa sättas i perspektiv till sjukvårdens verklighet och vad som är möjligt och rimligt att göra i relation till and­ra behov. Läkartidningens uppgift är att vara ett fönster mot världen i dessa frågor. 

Välkomna att själva förmedla kunskaper och uttrycka tankar i form av bidrag till oss för spridning till era kollegor!