Den nyligen genomförda nationella primärvårdskonferensen attraherade 2 000 deltagare från primärvården. Det är ett viktigt tecken på personalens oerhört starka engagemang. Politiker proklamerade hur viktig primärvården är och att det måste satsas. Detta har sagts sedan 1970-talet. 

Den sedan länge uttalade målsättningen, 1 500 listade patienter per specialistläkare i allmänmedicin, är mot bakgrund av det ökade antalet multisjuka äldre personer otillräcklig. Allt mer relativt avancerad vård kan ske i öppenvården, varför det sannolikt krävs en ökning på 50 procent, motsvarande 2 300 läkare. Det som primärvården kan bäst – helhetssyn, tillgänglighet och kontinuitet– kan då bättre tillgodoses. 

En utmaning i dag är att en stor andel av allmänläkarna på grund av arbetsbördan väljer att arbeta deltid. För att primärvården ska kunna attrahera och behålla kvalificerade läkare krävs bättre ledarskap, sammanhängande IT-stöd och möjligheter till forskning och livslångt lärande. 

Med större tillit till professionens kompetens och satsningar på god arbetsmiljö ökar chansen till ett patientcentrerat arbetssätt. 

För att fler ska kunna få bättre vård med god konti­nuitet, och sjukhusens akutmottagningar avlastas, anser jag att primärvårdens andel av sjukvårdskostnaderna bör öka från dagens 17 procent till 25 procent.