SVT:s »Plus« har nyligen belyst försäkringsläkares verksamhet, bland annat under rubriken »Läkarna som är köpta av försäkringsbolagen«. I Sverige omfattas alla patienter av Patientförsäkringen. Många har också en privat försäkring för olycksfall, patientskada och sjukdom. Över en halv miljon svenskar har dessutom en sjukvårdsförsäkring, vanligen via sin arbetsgivare. I samtliga fall är läkare anlitade som sakkunniga och rådgivare åt försäkringsbolagen vid bedömning av inkomna anmälningar av skador och sjukdom. 

Den kritik som framför allt framförts i SVT handlar om att medicinska rådgivare erhåller ersättning från försäkringsbolagen och att de därför skulle gå bolagens ärenden. Enligt etiska riktlinjer för medicinska rådgivare ska rådgivaren i sitt arbete inte ta hänsyn till uppdragsgivaren, och ersättningen ska vara oberoende av bedömningens utfall. 

Utifrån dessa riktlinjer går den medi­cins­ka rådgivaren försäkringskundens/patientens ärenden. Rådgivaren företräder även försäkringskollektivet i stort när det gäller hur stora risker som bolagen ska ta över från försäkringstagarna.

Hur det faktiskt förhåller sig med dessa och andra aspekter (till exempel försäkringsmedicinsk utbildning) på läkares uppdrag för försäkringsbolagen har mig veterligt inte klarlagts tidigare. Finansinspektionen – som är tillsynsmyndighet för försäkringsbolagen – kommer i dagarna med en rapport om dessa frågor. Jag ser fram emot att ta del av den.