I Skottland pågår en
mycket intressant utveckling av sjukvård. Drivkrafterna är flera. Sjukvård överbehandlar och skadar ofta. Resultat varierar oacceptabelt stort, exempelvis beroende på geografi. Många behandlingsriktlinjer utgår från enbart en sjukdom och tar dålig hänsyn till samsjuklighet. Det faktiska värdet av den sjukvård som förmedlas är, sett ur patientens synvinkel, ofta tveksamt. Läkare väljer, oftare än allmänheten, bort exempelvis intensivvård eller hemodialys.

Detta ledde till 6 frågor, vilka alla har diskuterats brett bland läkare, sjuksköterskor och patienter: Kan vi förändra hur vi fattar beslut om vård från ett paternalistiskt sätt till ett delat beslutsfattande? Kan vi skapa en personligt utformad sjukvård? Kan vi reducera skador och slöseri? Kan vi reducera onödig variation i processer och utfall? Kan vi hantera risk bättre? Och slutligen, kan vi bli »förbättrare« och innovatörer?

Kommentarer och synpunkter på dessa frågor kom in i mängder, från både allmänhet och sjukvårdsanställda. Ett omfattande arbete pågår att omsätta idéer till faktiskt arbete, och en del är redan klart. Exempelvis lärs nu på skotska vårdutbildningar ut att inte fråga patienten »what is the matter with you?« utan »what matters to you?«. Skillnaden är värd att fundera över …

Fotnot: Den intresserade kan läsa mer om »realistic medicine« på https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/nhs-services/using-the-nhs/realistic-medicine