Att öka patientsäkerheten är en högprioriterad uppgift som angår alla verksamma inom sjukvården. Ett viktigt led i detta är att lyssna till vad patienterna uppfattar som angeläget för att vården ska bli trygg och säker.  

I Läkartidningen nr 9-10 presenteras en studie med syfte att undersöka vilka åtgärder patienter anser skulle bidra till ökad patientsäkerhet. Synpunkter på såväl läkarkontinuitet som personalplanering framkommer, och åtgärder för att förbättra kommunikationen föreslås – bättre samtalsteknik och en ökad tilltro till patienten skulle bidra till att värdefull information tas tillvara. Användning av skriftlig kommunikation eller en förutbestämd agenda, känd av bägge parter, är andra förslag.

Dessa data överensstämmer väl med rapporten från Vårdanalys (PM 2017:2) där vården ur svenska patienters perspektiv jämförs med vården i tio andra länder. Rapporten visar att även om åttio procent av de svenska patienterna är nöjda eller mycket nöjda med den vård de fått, så upplever de större problem med tillgänglighet, kontinuitet, samordning av vårdens olika delar och möjligheter till delaktighet än patienter i andra jämförbara länder. 

Nog skulle många av de anförda problemen minska om läkarkontinuiteten ökade och den allvarliga bristen på sjuksköterskor fann sin lösning. Kommer inte då det tillitsfulla och informationsrika samtalet att få det utrymme det förtjänar? Jag tror det.