Barnläkarföreningens årsmöte (»Barnveckan«) har nyligen avslutats. Ett symposium hade titeln »Barnsjuksköterska – Mitt framgångsyrke – Ditt framtidsyrke«. Här föreläste sjuksköterskor om existentiella frågor, icke svensktalande familjers upplevelser, föräldrars betydelse för barnet, yngre barns behov av stöd vid smärtsamma procedurer, barnets rätt att förstå vad som ska ske, akutbedömning av barn, barn och ungdomar med mag–tarmproblem, att vara chef med mera.

Det är bra att barnläkarföreningen på detta sätt lyfter sjuksköterskefrågor. Sverige har en besvärande brist på specialistsjuksköterskor som kommer att bestå (och tillta) under överskådlig tid. Politiker och myndigheter, landsting och universitet samt arbetsgivare förväntas lösa sköterskebristen genom att tillföra resurser/höja löner, reformera sjuksköterskors specialistutbildning (göra den mer ändamålsenlig och effektiv) och synliggöra karriärvägar. Det är bra.

Men att förbättra sjuksköterskors och barnmorskors villkor handlar också om vad du och jag som läkare gör på jobbet. Arbeta utifrån säkert teamarbete och använd situationsanpassat ledarskap. Hjälp sköterskor minska på onödigt skärm­arbete och administrativa plågor. Visa respekt för sköterskans tid, var tillgänglig, dela med dig av din kunskap, sök samråd och efterfråga sköterskans kompetens och erfarenhet. Floskelvarning? Kanske, men pröva ska du se, det funkar.