Vid ett möte i FN:s generalförsamling 2015 antog 193 länder 17 så kallade globala mål för hållbar utveckling inom ramen för Agenda 2030. Syftet med denna är att fram till år 2030 sträva mot en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över.

De problem världen står inför är synnerligen utmanande, och målen är därför med rätta ytterst ambitiösa. De första två målen är att avskaffa all fattigdom och hunger. Det tredje målet är att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Detta mål är det som läkare mer direkt kan relatera till och utbilda sig för. 

Men eftersom hälsans bestämningsfaktorer till största del beror på sociodemografiska faktorer, måste den framtida utbildningen av läkare leda till djupare förståelse av samhället i stort. Fler läkare bör framgent vara kapabla att påverka beslutsfattande bland politiker och tjänstemän för att på så sätt förebygga ohälsa. 

Inom mål 3 finns delmål, som att genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke-smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande och att utrota aids, tuberkulos, malaria och försummade tropiska sjukdomar. 

För att läkare på allvar ska kunna bidra till förbättrad prevention på samhällsnivå krävs att läkarstudenter ges möjlighet att analysera de komplexa samband som finns mellan hälsa, socioekonomiska faktorer och olika samhällsaktörers roller och ansvar. Därför måste det framtida 6-åriga läkarprogrammet på allvar vidga vyerna.