Patientens medverkan i vården har med tiden ökat i betydelse. Detta kan ses som en följd av dels att många patienter är mer informerade och själva söker kunskap om sin sjukdom, dels en aktiv strävan från vårdgivarna. Ett exempel på det sistnämnda är tillgången till journaler på nätet som införts under de senaste åren och som rimligen bidrar till bättre informerade patienter. Kommer då dessa förändringar att även leda till bättre hälsa i befolkningen?

Ett exempel på att ökad information kan leda till förbättrad hälsa är resultaten av en studie utförd i Västerbotten som nyligen publicerades i Lancet [2019;393:133-42] och som också refereras i Läkartidningen

Patienter som fick se ultraljudsbilder av sin egen halspulsåder, som i många fall visade åderförkalkningsförändringar i olika stadier, fick en förbättrad riskprofil avseende hjärt–kärlsjukdomar än patienter som randomiserades till att inte få ta del av bilderna. 

De resultat som redovisas är erhållna efter ett års uppföljning, och det blir intressant att se om den förbättrade riskprofilen leder till mindre åderförkalkning och sjukdom i kommande uppföljningar av studiekohorten. 

Ny teknik kommer att fortsätta att förändra vården, och som jag ser det kommer den att medföra förbättringar som vi kanske inte kan överblicka nu.