Som bekant har nu beslut om en ny 6-årig läkarutbildning fattats av regeringen. Beslutet är efterlängtat, inte minst eftersom man skapar en sammanhållen utbildning fram till legitimation där universiteten har ansvaret. Naturligtvis krävs en nära samverkan med sjukvårdshuvudmännen för att ge en bra verksamhetsförlagd utbildning. Detta går säkert att åstadkomma.

AT-tjänstgöringen som nu fasas ut har i de flesta fall tjänat sitt ändamål, men ett stort problem har varit att de olegitimerade läkarna ofta har varit tvungna att vikariera lång tid för att meritera sig för AT på önskad ort. Detta har varit ett märkligt system där man inte sällan arbetat med större ansvar och mindre handledning än under den senare AT-tjänstgöringen. Det är en stor fördel att legitimation erhålls på samma stadium för alla, inklusive de som är utbildade i andra EU-länder, det vill säga efter 6 års heltidsstudier.

Nu vidtar ett intensivt arbete för att planera den nya utbildningen som startar hösten 2021. Denna ska utformas för att möta väl definierade utbildningsmål, och jag tror att vi har mycket att vinna på en nationell samordning för att på bästa sätt se till att dessa nås av alla läkarstudenter i Sverige. Naturligtvis måste skillnader i upplägg mellan olika studieorter få finnas, men utbildningsplaner som bland annat underlättar byte av studieort under utbildningen är efterlängtade.