Läkartidningen är en tidskrift med ett omfattande uppdrag. I avdelningen Klinik & vetenskap publiceras referentgranskade artiklar, en kunskapskälla som bidrar till kompetensutveckling.

Denna veckas innehåll representerar en stor bredd på ämnen. I den medicinska kommentaren av Anja Lindén-Søndersø et al berörs klimatkrisen, ett högaktuellt ämne. Ska vi kunna vända eller åtminstone bromsa utvecklingen krävs medvetenhet om förändringar som minskar koldioxidutsläppen; en förändrad användning av anestesi­medel är ett exempel på det. Joar Björk belyser problematiken med patienter som vill avstå optimal behandling och de etiska avvägningar det för med sig.

Fysisk inaktivitet är en av de viktigaste riskfaktorerna för sjukdom och död i förtid. I en artikel av Daniel Arvidsson et al redogörs för aspekter på accelerometrars mätning av fysisk aktivitet. Implementering av accelerometrar i klinisk verksamhet kan bidra till att fysisk aktivitet används som behandlingsmetod.

Akutsjukvård är en ny specialitet. Eric Dryver et al redogör för hur specialisttentamen i akutsjukvård utvecklats under 10 år. Examination är kopplad till lärande, och modellen som beskrivs kan inspirera till efterföljd.

Jag förstår att alla läsare inte hinner läsa hela Läkartidningens innehåll, men jag hoppas och tror att det i varje nummer finns flera artiklar som intresserar och inspirerar flertalet. Trevlig läsning!