Att patienter reagerar olika på en och samma sjukdomsbehandling kan ha många orsaker. Utöver de patienter som får en önskad effekt av en läkemedelsbehandling, får många antingen en mycket liten eller utebliven effekt. Andra får biverkningar av olika slag och svårighetsgrad. Utöver onödigt lidande är kostnaderna för samhället stora. Därför skulle en mer individanpassad behandling vara av stort värde. 

Skälen till skillnader mellan olika patienter är många. Inom forskning och industri ligger i dag ett starkt fokus på farmakogenetiska skillnader. Till dessa hör att ett läkemedel kan metaboliseras i olika grad. Detta kan bland annat bero på olika genetiska varianter av leverenzymer, exempelvis i cytokrom P450-familjen. Det kan även föreligga genetiska skillnader mellan individer vad gäller de proteiner som utgör ett läkemedels måltavla. Den vanligaste måltavlan är G-proteinkopplade receptorer (GPCR), exempelvis betareceptorn. Enzymer och jonkanaler är andra exempel på läkemedelsmåltavlor.

Utöver genetiska analyser finns redan i dag principellt enkla och kostnadseffektiva åtgärder för individanpassning. Med olika former av motiverande samtal skulle andelen patienter som får önskade effekter av läkemedel öka. För att minska oönskade biverkningar skulle fastställande av njurfunktion och en mer genomgripande analys av läkemedelsinteraktioner göra störst nytta i dagsläget.