»Beredskapen måste inriktas på att det dyker upp saker och ting som är oförutsedda.« Citatet är hämtat från en intervju med generaldirektören för Folkhälsomyndigheten 2016 (https://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/08/Vi-maste-vara-forberedda-for-det-okanda/). Nu har det oförutsedda inträffat, och det visar sig tyvärr att beredskapen inte är så god. Ansvaret för detta åvilar inte Folkhälsomyndigheten. Till de allvarligare bristerna hör avsaknad av lager för skyddsutrustning samt dålig tillgång på intensivvårdsplatser. Till det sistnämnda bidrar den nedmontering av den militära sjukvårdsorganisationen som skett sedan 1990-talet. 1990 fanns det fortfarande 50 fält- och stridssjukhus med ett stort antal respiratorer. Nu finns nästan ingenting kvar av detta.

Oavsett vilka åtgärder som nu vidtas för att begränsa smittspridningen framför allt i avsikt att skydda äldre, kommer sjukvården att ställas inför svåra prövningar. Detta innebär svåra men nödvändiga prioriteringar och stora arbetsinsatser för alla som arbetar i vården.

En besvärlig tid väntar, och det viktiga är nu att ta sig igenom den på ett sätt som minimerar coronavirusets skadeverkningar på individer och samhälle. När detta efter en oklar tidsperiod är över krävs ett omtag när det gäller att planera beredskap för framtida händelser. Dessa kan vara av annan art än den nuvarande utmaningen, och fantasi kommer att behövas för att tackla olika scenarier. Den nu pågående händelseutvecklingen visar att det kommer vara en nödvändig process!