Läkartidningen rapporterade på Valborgsmässoafton om en planerad studie för att jämföra effektiviteten hos de olika covidvaccinerna i en klusterrandomiserad ansats. Studieupplägget godkändes (efter överprövning) av Etikprövningsmyndigheten, men inte av Läkemedelsverket, med hänvisning till att samtycke inte kunde inhämtas på rätt sätt. Jag har inte tagit del av dokumentationen och kan därför inte uttala mig om det rimliga i beslutet. Men jag kan definitivt se nyttan med studien och att den genomförs av oberoende forskare. 

Läkemedelsföretagen har sällan ett intresse av att se sina produkter i direkta jämförelser, men det är den typen av studier som sjukvården och, i det här fallet, hela samhället efterlyser. Jag vill därför instämma i de berörda forskarnas – Stefan James och Jonas Oldgrens – efterlysning av en diskussion om tolkningen av läkemedelslagen, som låg till grund för avslaget. 

Både etikprövning och Läkemedelsverkets granskning av läkemedelsstudier är i grunden av godo och bidrar ofta till att höja kvaliteten i forskningen, utöver det primära målet att värna forskningspersonernas integritet och säkerhet. Men forskningens förutsättningar och metoder utvecklas ständigt. Granskningen behöver utvecklas i samma takt, i nära dialog med både forskarsamfundet och allmänheten. Jag hoppas att det ändå görs en jämförande studie, utan randomisering, av vaccinernas effektivitet på nationell nivå.